Bläddra

av: Hugo Tiberg, Johan Schelin, Mattias Widlund

Kategorier: Internationell rätt Internationell rätt: transport, kommunikation och handel Internationell sjörätt Juridik
Praktisk sjörätt syftar till att ge en övergripande redogörelse för sjörätten som ämne. I denna tredje reviderade upplaga har boken uppdaterats i enlighet med rättsutvecklingen på området och tillförts flera nya avsnitt. Dessutom har boken kompletterats med ett antal inom branschen vanligt förekommande standardavtal…
Köp här

Isbn: 9789172238138

Utgivningsår: 20200831

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av: Hugo Tiberg, Johan Schelin, Mattias Widlund

Kategorier: Internationell rätt Internationell rätt: transport, kommunikation och handel Internationell sjörätt Juridik
Praktisk sjörätt syftar till att ge en övergripande redogörelse för sjörätten som ämne. I denna fjärde reviderade upplaga har boken uppdaterats i enlighet med rättsutvecklingen på området. Dessutom innehåller boken ett antal inom branschen vanligt förekommande standardavtal och standardvillkor såsom Shipman 2009,…
Köp här

Isbn: 9789172238473

Utgivningsår: 20210331

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av: Rolf Ihre

Kategorier: Internationell rätt Internationell rätt: transport, kommunikation och handel Internationell sjörätt Juridik
De avtalskonstruktioner och kutymer som i dag tillämpas inom den internationella sjöfarten har vuxit fram under århundraden – vissa begrepp och regler under årtusenden. Även om jurister har påverkat avtals och lagars utformning så är branschens regler utvecklade av sjöfartsverksamma personer iland och till sjöss.…
Köp här

Isbn: 9789172237995

Utgivningsår: 20200207

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av: Peter Thomsson, Mattias Widlund

Kategorier: Internationell rätt Internationell rätt: transport, kommunikation och handel Internationell sjörätt Juridik
Reglerna om sjöfartsskydd syftar till att skydda sjöfarten mot terrorism, sjöröveri och andra grova våldsbrott. Denna bok ger en bred introduktion i ämnet och belyser bland annat bestämmelsernas uppbyggnad samt olika ansvars- och befogenhetsfrågor. Även hamnskydd och användande av beväpnad säkerhetspersonal ombord…
Köp här

Isbn: 9789172235120

Utgivningsår: 20131023

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av: Rolf Ihre

Kategorier: Internationell rätt Internationell rätt: transport, kommunikation och handel Internationell sjörätt Juridik
Handbok i sjörätt har tillkommit genom bearbetning av författarens tidigare böcker. Bokens målgrupper är främst studerande vid sjöfartshögskolorna och vid andra utbildningsställen som behandlar sjötransporter och transportlogistik, aktivt sjöbefäl samt personer som i land arbetar med kommersiell sjöfart. Som undertitel…
Köp här

Isbn: 9789172234895

Utgivningsår: 20120831

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av: Peter Thomson, Mattias Widlund

Kategorier: Internationell rätt Internationell rätt: transport, kommunikation och handel Internationell sjörätt Juridik
Reglerna om sjöfartsskydd syftar till att skydda sjöfarten mot terrorism, sjöröveri och andra grova våldsbrott. Denna bok ger en bred introduktion i ämnet och belyser bland annat bestämmelsernas uppbyggnad samt olika ansvars- och befogenhetsfrågor. Även hamnskydd och användande av beväpnad säkerhetspersonal ombord…
Köp här

Isbn: 9789172236776

Utgivningsår: 20170901

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Internationell rätt Internationell rätt: transport, kommunikation och handel Internationell sjörätt Juridik
Sjötrafikföreskrifter m.m. 2019 innehåller de Internationella sjövägsreglerna, svenska föreskrifter om sjövägsregler och andra relevanta författningar med kommentarer om bl.a. hur dessa regler tolkas av domstolarna. Dessutom återges information om utmärkning och sjövägmärken m.m. Syftet med boken är att tillhandahålla…
Köp här

Isbn: 9789172237438

Utgivningsår: 20190225

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av: Rolf Ihre

Kategorier: Internationell rätt Internationell rätt: transport, kommunikation och handel Internationell sjörätt Juridik
Denna bok kan ses som en fjärde upplaga av Handbok i sjörätt som i sin tur baserade sig på de tidigare utgivna böckerna Sjöfraktavtal, Sjöansvar och Lastägarrätt. Boken är avsedd som handbok för befäl i handelsfartyg, för de personer som i olika landbaserade befattningar kommer i kontakt med den kommersiella sjöfarten…
Köp här

Isbn: 9789172236417

Utgivningsår: 20160210

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av: Johan Schelin

Kategorier: Internationell rätt Internationell rätt: transport, kommunikation och handel Internationell sjörätt Juridik
Boken innehåller essäer på temat sjöfart och miljö. Essäerna bygger på ett antal föredrag som hölls under det XIII Hässelby-kollokviet år 2013 av välrenommerade forskare i ämnet. Kollokviet arrangerades i Longyearbyen på Spetsbergen. – International Shipping in the Arctic Region. Professor Aldo Chircop, Dalhousie…
Köp här

Isbn: 9789163769061

Utgivningsår: 20141211

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Internationell rätt Internationell rätt: transport, kommunikation och handel Internationell sjörätt Juridik
Bättre skydd mot piratattacker! Föreslår en ny lag som ger sjöfarten rätt att anlita säkerhetspersonal för bevakningsuppgifter ombord. Bevakningen ska skydda fartyget, besättningen, passagerarna och lasten mot angrepp av pirater och liknande utomstående personer. Lagen ska endast gälla i fråga om fartyg som omfattas…
Köp här

Isbn: 9789138237373

Utgivningsår: 20120601

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Kategorier: Internationell rätt Internationell rätt: transport, kommunikation och handel Internationell sjörätt Juridik
Enligt våra direktiv har vi haft att se över lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg och, om det är lämpligt föreslå en ny lag. Även den nuvarande förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg skulle som en följd härav ses över. Utredningen har också haft i uppdrag att undersöka…
Köp här

Isbn: 9789174374520

Utgivningsår: 20120109

Utgivare: Offentliga Förlaget

Mediatyp: BC

Kategorier: Internationell rätt Internationell rätt: transport, kommunikation och handel Internationell sjörätt Juridik
Underlag för bedömningen om Sverige bör tillträda Förenta Nationernas konvention om avtal om internationell transport av gods helt eller delvis till sjöss av den 11 december 2008 (Rotterdamreglerna). Utredningen lämnar i betänkandet också förslag till de författningsändringar i sjölagen som behövs för ett sådant…
Köp här

Isbn: 9789138248447

Utgivningsår: 20180816

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Internationell rätt Internationell rätt: transport, kommunikation och handel Internationell sjörätt Juridik
Axel Ax:son Johnsons institut för sjö- och annan transporträtt vid Stockholms universitet ger nu ut den tredje upplagan av sjölagen i engelsk översättning med svensk parallelltext. Översättningen har i grunden gjorts av institutets nestor, professor Hugo Tiberg. Johan Schelin har bidragit med viss översättning av den…
Köp här

Isbn: 9789172232457

Utgivningsår: 20061017

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av: Hugo Tiberg, Johan Schelin, Mattias Widlund

Kategorier: Internationell rätt Internationell rätt: transport, kommunikation och handel Internationell sjörätt Juridik
Praktisk sjörätt syftar till att dels ge en övergripande redogörelse för sjörätten som ämne, dels särskilt belysa frågor som rör fartygs- och rederidrift. I denna andra reviderade upplaga har boken dels uppdaterats i enlighet med rättsutvecklingen på området, dels tillförts flera nya avsnitt i syfte att få…
Köp här

Isbn: 9789172236080

Utgivningsår: 20150831

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av: Hugo Tiberg, Mattias Widlund

Kategorier: Internationell rätt Internationell rätt: transport, kommunikation och handel Internationell sjörätt Juridik
Sjötrafikföreskrifter m.m. 2021 innehåller de Internationella sjövägsreglerna (COLREG), svenska föreskrifter om sjövägsregler och andra relevanta författningar med kommentarer om bl.a. hur dessa regler tolkas av domstolarna. Dessutom återges information om utmärkning och sjövägmärken m.m. Syftet med boken är att…
Köp här

Isbn: 9789172238374

Utgivningsår: 20210518

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av: Svante O. Johansson

Kategorier: Internationell rätt Internationell rätt: transport, kommunikation och handel Internationell sjörätt Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Särskilda rättsområden Transporträtt
I denna reviderade andra upplaga ges en modern översikt över hela den svenska transporträtten. Boken omfattar sjö-, järnvägs-, flyg- samt vägtransporter. Genomgående görs jämförelser mellan de olika transportsätten för att peka på både likheter och olikheter i den rättsliga regleringen. Syftet med framställningen är…
Köp här

Isbn: 9789172235885

Utgivningsår: 20140911

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av: Måns Jacobsson

Kategorier: Folkrätt Folkrätt: miljörätt Internationell rätt Internationell rätt: transport, kommunikation och handel Internationell sjörätt Juridik Särskilda rättsområden Skadestånd
En mycket uppmärksammad fartygsolycka, oljetankern Torrey Canyons grundstötning utanför Englands sydvästkust år 1967, ledde till en internationell reglering av ansvar och ersättning för skador orsakade av utsläpp av olja från oljetankers genom två internationella konventioner, vanligen benämnda ansvarighets- och…
Köp här

Isbn: 9789172236141

Utgivningsår: 20150602

Utgivare: Stockholm Centre for Commercial Law

Mediatyp: BC

av: Hugo Tiberg, Johan Schelin, Mattias Widlund

Kategorier: Internationell rätt Internationell rätt: transport, kommunikation och handel Internationell sjörätt Juridik
Svensk sjörätt är en samlad framställning av hela den svenska sjörätten. Särskilt fokus ligger på frågor som rör fartyg, sjösäkerhet, sjöarbetsrätt, befälhavaransvar, kollisioner och bärgning. Boken är försedd med omfattande hänvisningar till doktrin, förarbetsuttalanden och publicerade domar. Därutöver redovisas ett…
Köp här

Isbn: 9789172236271

Utgivningsår: 20160329

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BB