Bläddra

av: Carl Svernlöv

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Aktiebolagsrätten är central inom närings- och förmögenhetsrättenoch aktiebolagets betydelse för den ekonomiska utvecklingen ochvälståndet i samhället kan knappast överdrivas. Den juridiska konstruktionsom innebär att en eller flera personer kan satsa kapital ibolagsform utan att riskera mer än vad de satsat i bolaget…
Köp här

Isbn: 9789139113324

Utgivningsår: 20141009

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Juridik Särskilda rättsområden
ABL och ABF är författningar som ändras ofta. Här får du dem uppdaterade i ett litet och behändigt format.
Köp här

Isbn: 9789187387715

Utgivningsår: 20160926

Utgivare: FAR Akademi

Mediatyp: BC

av: Rolf Dotevall

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Denna bok ger en översikt av de rättsregler som rör personbolag, dvs. handelsbolag och kommanditbolag och enkla bolag. I boken behandlas bl.a. frågor som rör bolagens bildande och upphörande samt förvaltningen av verksamheten. Vidare uppmärksammas bolagsmännens rättigheter och skyldigheter, ansvaretför förbindelser,…
Köp här

Isbn: 9789139207047

Utgivningsår: 20150212

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: 0

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Lagen kommenteras utförligt paragraf för paragraf och nu har verket uppdaterats med ett supplement, nr 9. I arbetet har författningsändringar intill SFS 2013:738 kunnat beaktas.
Köp här

Isbn: 9789139017851

Utgivningsår: 20140619

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789176102909

Utgivningsår: 20090525

Utgivare: Thomson Reuters Professional AB

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789139116233

Utgivningsår: 20161031

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Samlingsverket för börsbolag och deras rådgivare. Få tillgång till aktuella regler för bolag noterade på Stockholmsbörsen och NGM. Innehåller kommande såväl som gällande marknadsmissbruksreglering från EU. Boken samlar reglerna för börsbolag. Du hittar lagar, förordningar, EU-rätt, myndighetsföreskrifter och…
Köp här

Isbn: 9789187387937

Utgivningsår: 20170825

Utgivare: FAR

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789152337981

Utgivningsår: 20170124

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av: Bengt Heinestam

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Detta är en praktisk handbok om likvidation av aktiebolag. Bestämmelserna för likvidation förklaras utförligt. Boken visar med praktiska exempel hur en avveckling av ett bolag genom en frivillig likvidation genomförs. Vilka handlingar ska upprättas? Hur registreras likvidationen? Vad gör en likvidator?…
Köp här

Isbn: 9789170278389

Utgivningsår: 20140207

Utgivare: Björn Lundén Information, Elanders

Mediatyp: BC

av: Sten Andersson, Svante Johansson, Rolf Skog

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Den 1 januari 2006 trädde en ny aktiebolagslag i kraft. Den nya lagen innehöll en rad materiella och redaktionella nyheter. Författarna utarbetade därför en helt ny kommentar på området, som gavs ut våren 2006 och som senare kompletterats vid flera tillfällen. Kommentaren har nu uppdaterats med ett Supplement 11. I…
Köp här

Isbn: 9789139019695

Utgivningsår: 20160615

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789176105023

Utgivningsår: 20130911

Utgivare: Karnov Group

Mediatyp: BH

Köp här

Isbn: 9789139205593

Utgivningsår: 20100817

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Samlingsverket för börsbolag och deras rådgivare. Få tillgång till aktuella regler för bolag noterade på Stockholmsbörsen och NGM (Nordic Growth Market). Nyheterna i korthet Uppdaterade noteringskrav för Stockholmsbörsen, NGM och AktieTorget. Utvidgning av takeover-reglerna. Utökat styrelseansvar och begränsning av…
Köp här

Isbn: 9789187387272

Utgivningsår: 20140829

Utgivare: FAR Akademi

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789152351130

Utgivningsår: 20180123

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av: Bengt Heinestam

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Företagsorganisation och ägarskap Fusion och uppköp: rättsliga regler Juridik Övertagande, sammanslagning och uppköp Särskilda rättsområden
FUSIONER riktar sig främst till revisorer, redovisningskonsulter och företagsledare i aktiebolag som har funderingar kring fusioner. Boken förklarar utförligt med praktiska exempel hur en fusion genomförs. En praktisk handbok för alla som kommer i kontakt med omstruktureringar av företag. Boken är komplett med aktuell…
Köp här

Isbn: 9789170278808

Utgivningsår: 20140630

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Urban Rydin, Bertil Båvall, Katarina Bartels

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Handelsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Beskattning av ägare till fåmansföretag behandlar främst inkomstskattereglerna för fåmansföretagare, dvs. småföretagare som bedriver näringsverksamhet via eget aktiebolag. Boken beskriver reglerna fr.o.m. inkomstår 2016, men beskriver och kommenterar också utförligt det utredningsförslag för 3:12-reglerna som lades…
Köp här

Isbn: 9789139019923

Utgivningsår: 20161111

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Bert Lehrberg

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Aktieägaravtal och bolagsordning av Bert Lehrberg ISBN 978-91-982146-0-4 200 sidor. Inbunden. Det här är en bok om hur rättsförhållandena mellan aktieägarna i ett aktiebolag regleras genom olika styrmedel; i första hand aktiebolagslagen, bolagsordningen och aktieägaravtal. Några centrala ämnen som boken behandlar är…
Köp här

Isbn: 9789198214604

Utgivningsår: 20150119

Utgivare: Iusté Aktiebolag

Mediatyp: BC

av: Knut Rohde, Rolf Skog

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Denna bok utkom första gången 1947 med ambitionen att ge en utförlig redogörelse för aktiebolagsrätten med undantag för de delar som avser styrelsens årsredovisning. Boken baserades ursprungligen på 1944 års aktiebolagslag och utkom i sju upplagor innan den helt skrevs om med utgångspunkt i 1975 års…
Köp här

Isbn: 9789139205739

Utgivningsår: 20110128

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Juridik Särskilda rättsområden
ABL och ABF är författningar som ändras ofta. Här får du dem uppdaterade i ett litet och behändigt format. Nyheter i korthet Nyheterna består bl.a. av förenklingar för privata aktiebolag i form av: Slopade krav på skriftlig arbetsordning och instruktion. Förenklat förfarande vid minskning av aktiekapital. Utvidgad…
Köp här

Isbn: 9789187387296

Utgivningsår: 20141001

Utgivare: FAR Akademi

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Identifierar hinder och möjligheter, samt lämnar förslag på åtgärder, för att förbättra och utveckla innovations- och entreprenörskapsklimatet i Sverige. Har undersökt: Ramvillkorens påverkan på entreprenörskap, innovation och omställningsförmåga Företagsrekonstruktion och förutsättningar för en andra chans Samordning…
Köp här

Isbn: 9789138245163

Utgivningsår: 20161026

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Bengt Heinestam

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Företagsorganisation och ägarskap Juridik Övertagande, sammanslagning och uppköp Särskilda rättsområden
FISSIONER riktar sig främst till revisorer, redovisningskonsulter och företagsledare i aktiebolag som har funderingar kring fissioner, dvs delning av aktiebolag. Boken förklarar utförligt med praktiska exempel hur fissioner genomförs. Såväl de bolagsjuridiska reglerna som redovisningsregler och skatteregler beskrivs…
Köp här

Isbn: 9789170278815

Utgivningsår: 20150206

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789139016441

Utgivningsår: 20120420

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Centret anordnade våren 2004 ett heldagsseminarium om förslaget till svensk bolagsstyrningskod. Vid seminariet deltog ett stort antal framstående jurister och en rad representanter för näringslivet i vid mening. Den tredje volymen i skriftserien innehåller de föredrag som hölls vid seminariet samt referat av den…
Köp här

Isbn: 9789176785904

Utgivningsår: 20050408

Utgivare: Stockholm Centre for Commercial Law, Almqvist & Wiksell Tryckeri / Iustus

Mediatyp: BC

av: Christina Ramberg

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Denna bok behandlar aktieägaravtal med utgångspunkt i avtalsrätten. Den ger praktisk vägledning för den som utformar aktieägaravtal och för den som är inblandad i tvister mellan aktieägaravtalsparter, t.ex. rörande– olika typer av inlösen- och värderingsklausuler– tolkning av aktieägaravtal– avtalstid och uppsägning–…
Köp här

Isbn: 9789139205975

Utgivningsår: 20110907

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Samlingsverket för börsbolag och deras rådgivare. Få tillgång till aktuella regler för bolag noterade på Stockholmsbörsen och NGM. Innehåller kommande såväl som gällande marknadsmissbruksreglering från EU. Nyheter • Ny marknadsmissbruksreglering från EU i form av ett direktiv och en förordning. Den nya regleringen…
Köp här

Isbn: 9789187387494

Utgivningsår: 20150825

Utgivare: FAR Akademi

Mediatyp: BC

av: Rolf Skog, Catarina Fäger

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Juridik Särskilda rättsområden
En god förståelse för det aktiebolagsrättsliga regelverket är en förutsättningför att ett bolag ska kunna upprätthålla aktieägarnas och marknadensförtroende. Denna introduktion är inriktad på de regler som gäller för deflesta små och medelstora bolag och fungerar tillsammans med lagtextensom en utmärkt handbok för…
Köp här

Isbn: 9789139012412

Utgivningsår: 20070422

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Patrik Kastberg

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Juridik Särskilda rättsområden
En omfattande monografi om kommunala aktiebolag. Trots att de kommunala aktiebolagen utgör en viktig del både för det offentliga och för näringslivet i stort är det regelverk som reglerar dessa bolag endast mycket sparsamt behandlat i såväl tidigare litteratur som i rättspraxis. I den nya boken behandlar författaren…
Köp här

Isbn: 9789172236110

Utgivningsår: 20150315

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BC

av: Carl Svernlöv, Peter Åkersten

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Aktiebolagsrätt för revisorer behandlar centrala områden inom aktiebolagsrätten som ofta är föremål för överväganden av revisorer och jurister, främst bestämmelserna om värdeöverföringar, låneförbud och kontrollbalansräkning men även ansvarsfrågor i samband med förvaltningsrevisionen. Aktuella områden behandlas med…
Köp här

Isbn: 9789139018599

Utgivningsår: 20170705

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Karin Eklund, Daniel Stattin

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Finansrätt Juridik Kapitalmarknadsrätt och värdepappersrätt Särskilda rättsområden
Aktiebolagsrätten och aktiemarknadsrätten är rättsområden där det händer mycket. För att behärska rättsområdena krävs både kunskap om de regler och principer som gäller och den bakgrund, med olika intressenter och intressekonflikter, som reglerna och principerna skall hantera. Den här boken ger en grundläggande kunskap…
Köp här

Isbn: 9789176789773

Utgivningsår: 20160829

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av: Torsten Sandström

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Juridik Särskilda rättsområden
I denna fjärde upplaga av läroboken Svensk aktiebolagsrätt presenteras 2005 års aktiebolagslag (ABL). I fokus står regler om aktiebolagets bildande och upphörande, hur beslut fattas och verkställs i aktiebolag samt skyddet för bolagets bundna kapital. Framställningen är bred och detta syns på olika vis. Ett är att…
Köp här

Isbn: 9789139206255

Utgivningsår: 20120810

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Samlingsverket för börsbolag och deras rådgivare. Få tillgång till aktuella regler för bolag noterade på Stockholmsbörsen och NGM. Innehåller kommande såväl som gällande marknadsmissbruksreglering från EU.
Köp här

Isbn: 9789187387739

Utgivningsår: 20160905

Utgivare: FAR Akademi

Mediatyp: BC

av: Sten Andersson, Svante Johansson, Rolf Skog

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Den nya lagen innehåller både sakliga och redaktionella ändringar. Bland nyheterna kan nämnas reglerna om bolagsbildning, som utformats för att bättre överensstämma med hur bolagsbildning i praktiken går till, nya bestämmelser för samtyckes- och förköpsförbehåll, ett särskilt system för fullmaktsinsamling samt en mer…
Köp här

Isbn: 9789139014638

Utgivningsår: 20090625

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Nyheter i urval Börser och MTFer har nu nya takeoverregler att följa Större ändringar i olika regelverk för börser till följd av de omfattande förändringar av lagen om värdepappersmarknaden som skedde vid införandet av MiFID II och MiFIR
Köp här

Isbn: 9789188735102

Utgivningsår: 20180903

Utgivare: FAR

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789139021001

Utgivningsår: 20180629

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Antologin består av bidrag från ett symposium om aktieägaravtal som anordnades av forskargruppen i associations- och kapitalmarknadsrätt vid Uppsala universitet under hösten 2015. Till symposiebidragen har fogats några ytterligare uppsatser som breddar och fördjupar diskussionen. Medverkande författare: Margareta…
Köp här

Isbn: 9789177370307

Utgivningsår: 20180226

Utgivare: Iustus, Dimograf

Mediatyp: BC

av: Svante Johansson

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Juridik Särskilda rättsområden
En översikt över den allmänna svenska associationsrätten när det gäller associationernas interna förhållanden och relationen till utomstående. Boken ger läsaren möjlighet att ta till sig ämnet från såväl ett problemorienterat som ett associationformsorienterat perspektiv.Skildringen bygger främst på den nya…
Köp här

Isbn: 9789139204138

Utgivningsår: 20071203

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Rolf Skog, Göran Nyström, Erik Sjöman, Robert Ohlsson

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Fusion och uppköp: rättsliga regler Juridik Särskilda rättsområden
Denna andra upplaga av verket inkluderar en ny kommentar till lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden. I detta uppdaterade verk kommenteras NASDAQ OMX Stockholms och Nordic Growth Market NGM:s regler om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (takeover-reglerna) samt ges en översikt över…
Köp här

Isbn: 9789139016335

Utgivningsår: 20120228

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789139015673

Utgivningsår: 20110316

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Jan Andersson

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Denna bok är avsedd att vara en lärobok för juridikstuderande men den ger även praktiskt verksamma jurister en aktuell och problembaserad framställning om bl.a. värdeöverföringsbegreppet, om vinstutdelning, om förvärv av egna aktier, om minskning av aktiekapitalet, om ogiltighet, återbäringsskyldighet, godtrosskydd och…
Köp här

Isbn: 9789197443449

Utgivningsår: 20101109

Utgivare: Litteraturcompagniet

Mediatyp: BC

av: Roland Adrell, Robert Moldén

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Särskilda rättsområden
De kommunala bolagen spelar en viktig roll i vårt samhälle och påverkar många människors vardag. De verkar i ett gränsland mellan den civila och den offentliga rätten. Boken ger en samlad bild av de aktuella regelverken och fungerar samtidigt som en praktisk guide för dig som arbetar inom kommun, landsting eller ett…
Köp här

Isbn: 9789139020332

Utgivningsår: 20180531

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC