Bläddra

av: Carl Svernlöv

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Aktiebolagsrätten är central inom närings- och förmögenhetsrättenoch aktiebolagets betydelse för den ekonomiska utvecklingen ochvälståndet i samhället kan knappast överdrivas. Den juridiska konstruktionsom innebär att en eller flera personer kan satsa kapital ibolagsform utan att riskera mer än vad de satsat i bolaget…
Köp här

Isbn: 9789139113324

Utgivningsår: 20141009

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Kent Löfgren, Kerstin Fagerberg, Anders Lagerstedt, Roger Persson Österman, Bo Svensson

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Boken beskriver de regler i aktiebolagslagen, årsredovisningslagen och skatteförfarandelagen som kan medföra att aktieägare, styrelseledamöter och vd kan göras personligen ansvariga för bolagets förpliktelser. Reglerna om likvidationsplikt, värdeöverföring, låneförbudet samt företrädaransvaret för skatter och avgifter…
Köp här

Isbn: 9789139112600

Utgivningsår: 20121112

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Börsvolymen 2019/2020 Samlingsverket för börsbolag och deras rådgivare. Få tillgång till aktuella regler för bolag noterade på Stockholmsbörsen och NGM. Innehåller kommande såväl som gällande marknadsmissbruksreglering från EU. Boken samlar reglerna för börsbolag. Du hittar lagar, förordningar, EU-rätt,…
Köp här

Isbn: 9789188735249

Utgivningsår: 20190906

Utgivare: FAR AB

Mediatyp: BC

av: Patrik Kastberg

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Juridik Särskilda rättsområden
En omfattande monografi om kommunala aktiebolag. Trots att de kommunala aktiebolagen utgör en viktig del både för det offentliga och för näringslivet i stort är det regelverk som reglerar dessa bolag endast mycket sparsamt behandlat i såväl tidigare litteratur som i rättspraxis. I den nya boken behandlar författaren…
Köp här

Isbn: 9789172236110

Utgivningsår: 20150315

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789139015673

Utgivningsår: 20110316

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Rättsfallssamling i svensk bolagsrätt innehåller en sammanställningav centrala rättsfall inom det bolagsrättsliga området. Rättsfallssamlingenvänder sig till alla som har intresse av och/eller har anledningatt fördjupa sig inom rättsområdet. Boken är dock primärt framtagenför att användas vid undervisningen i såväl…
Köp här

Isbn: 9789139208570

Utgivningsår: 20170809

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789176106563

Utgivningsår: 20190520

Utgivare: Karnov Group

Mediatyp: BC

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Verket är en översättning av aktiebolagslagen (SFS 2005:551) enligt aktuell lydelse den 1 januari 2012. Svensk och engelsk text återges parallellt. Översättningen är utförd av kvalificerade jurist-lingvister på TransLegal AB Sweden. Boken är ett särtryck från uppdateringstjänsten och lösbladet Swedish Commercial…
Köp här

Isbn: 9789139016892

Utgivningsår: 20120521

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Niklas Arvidsson

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Aktieägaravtal är vanligt förekommande. De fyller en utomordentligt viktig funk-tion som ett sätt för aktieägare att bestämma hur bolaget ska drivas, hur beslut ska fattas etc. Men avtalsformen griper in i aktiebolagsrättens område. Detta gör att aktieägaravtal aktualiserar åtskilliga svåra teoretiska frågor samt…
Köp här

Isbn: 9789176104002

Utgivningsår: 20101025

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Juridik Särskilda rättsområden
ABL och ABF är författningar som ändras ofta. Här får du dem uppdaterade i ett litet och behändigt format. För vem? Boken riktar sig till dig som behöver ha tillgång till aktiebolagslagen i det dagliga arbetet.
Köp här

Isbn: 9789187387432

Utgivningsår: 20150825

Utgivare: FAR Akademi

Mediatyp: BC

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Rättsfallssamlingen avspeglar kurser i Rättsinformatik vid Stockholmsuniversitet. Avsikten är att materialet ska vara behändigt även vidannan utbildning och praktik som avser juridiken i det digitaliseradesamhället. Innehållet är aktuellt per den 1 juli 2018. Rättsfallssamlingeni rättsinformatik kompletteras av en…
Köp här

Isbn: 9789139208693

Utgivningsår: 20180830

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789176106822

Utgivningsår: 20190520

Utgivare: Karnov Group

Mediatyp: BC

av: Roland Adrell, Robert Moldén

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Särskilda rättsområden
De kommunala bolagen utgör en stor del av den offentliga sektorn i Sverige. Regelverken som styr dessa bolag är många och inte alltid samordnade. I denna bok görs för första gången ett försök att ta ett samlat grepp på juridiken i de kommunala bolagen. I boken redogörs för den centrala kommunalrätten och…
Köp här

Isbn: 9789139017127

Utgivningsår: 20141205

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Maxwell Arding

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Juridik Särskilda rättsområden
För första gången på tio år kan Karnov Group, tillsammans med Maxwell Arding, stolt presentera en helt ny översättning av Aktiebolagslagen. Det finns en del ”halvofficiella” juridiska översättningar i Sverige som doftar mer Charles Dickens än den moderna affärsjuridiska världen. Den här översättningen hämtar…
Köp här

Isbn: 9789176105405

Utgivningsår: 20140801

Utgivare: Karnov Group

Mediatyp: BC

av: Erik Sjöman

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Juridik Särskilda rättsområden
I 2005 års aktiebolagslag moderniserades reglerna om hembud av aktier. Möjlighet gavs vidare att i bolagsordningen även införa s.k. samtyckes- och förköpsförbehåll, dvs. bestämmelser som tidigare hade fått intas i aktieägaravtal. De nya reglerna har löst vissa problem, lämnat andra olösta och samtidigt skapat ett antal…
Köp här

Isbn: 9789139113041

Utgivningsår: 20130108

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Juridik Särskilda rättsområden
ABL och ABF är författningar som ändras ofta. Här får du dem uppdaterade i ett litet och behändigt format.
Köp här

Isbn: 9789187387715

Utgivningsår: 20160926

Utgivare: FAR Akademi

Mediatyp: BC

av: Knut Rodhe, Rolf Skog

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Denna bok utkom första gången 1947 med ambitionen att ge en utförlig redogörelse för aktiebolagsrätten med undantag för de delar som avser styrelsens årsredovisning. Boken baserades ursprungligen på 1944 års aktiebolagslag och skrevs om helt med utgångspunkt i 1975 års aktiebolagslag. Boken har etablerat sig som ett…
Köp här

Isbn: 9789139207016

Utgivningsår: 20140811

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789176106846

Utgivningsår: 20190520

Utgivare: Karnov Group

Mediatyp: BC

av: Göran Nyström, Robert Ohlsson, Erik Sjöman, Rolf Skog

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Fusion och uppköp: rättsliga regler Juridik Särskilda rättsområden
I detta uppdaterade verk kommenteras NASDAQ OMX Stockholms och Nordic Growth Market NGM:s regler om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (takeover-reglerna) samt ges en översikt över Kollegiets för svensk bolagsstyrning regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på First North, AktieTorget och Nordic MTF.…
Köp här

Isbn: 9789139017196

Utgivningsår: 20130429

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789176102909

Utgivningsår: 20090525

Utgivare: Thomson Reuters Professional AB

Mediatyp: BB

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Samlingsverket för börsbolag och deras rådgivare. Få tillgång till aktuella regler för bolag noterade på Stockholmsbörsen och NGM. Innehåller kommande såväl som gällande marknadsmissbruksreglering från EU. Boken samlar reglerna för börsbolag. Du hittar lagar, förordningar, EU-rätt, myndighetsföreskrifter och…
Köp här

Isbn: 9789187387937

Utgivningsår: 20170825

Utgivare: FAR

Mediatyp: BC

av: Rolf Dotevall

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Denna bok ger en översikt av de rättsregler som rör personbolag, dvs. handelsbolag och kommanditbolag och enkla bolag. I boken behandlas bl.a. frågor som rör bolagens bildande och upphörande samt förvaltningen av verksamheten.Vidare uppmärksammas bolagsmännens rättigheter och skyldigheter, ansvaretför förbindelser,…
Köp här

Isbn: 9789139207047

Utgivningsår: 20150212

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789176106860

Utgivningsår: 20190520

Utgivare: Karnov Group

Mediatyp: BC

av: 0

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Lagen kommenteras utförligt paragraf för paragraf och nu har verket uppdaterats med ett supplement, nr 9. I arbetet har författningsändringar intill SFS 2013:738 kunnat beaktas.
Köp här

Isbn: 9789139017851

Utgivningsår: 20140619

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789176105023

Utgivningsår: 20130911

Utgivare: Karnov Group

Mediatyp: BH

Köp här

Isbn: 9789139116233

Utgivningsår: 20161031

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Samlingsverket för börsbolag och deras rådgivare. Få tillgång till aktuella regler för bolag noterade på Stockholmsbörsen och NGM (Nordic Growth Market). Nyheterna i korthet Uppdaterade noteringskrav för Stockholmsbörsen, NGM och AktieTorget. Utvidgning av takeover-reglerna. Utökat styrelseansvar och begränsning av…
Köp här

Isbn: 9789187387272

Utgivningsår: 20140829

Utgivare: FAR Akademi

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789152337981

Utgivningsår: 20170124

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av: Bengt Heinestam

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Företagsorganisation och ägarskap Fusion och uppköp: rättsliga regler Juridik Övertagande, sammanslagning och uppköp Särskilda rättsområden
FUSIONER riktar sig främst till revisorer, redovisningskonsulter och företagsledare i aktiebolag som har funderingar kring fusioner. Boken förklarar utförligt med praktiska exempel hur en fusion genomförs. En praktisk handbok för alla som kommer i kontakt med omstruktureringar av företag. Boken är komplett med aktuell…
Köp här

Isbn: 9789170278808

Utgivningsår: 20140630

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789176106884

Utgivningsår: 20190520

Utgivare: Karnov Group

Mediatyp: BC

av: Sten Andersson, Svante Johansson, Rolf Skog

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Den 1 januari 2006 trädde en ny aktiebolagslag i kraft. Den nya lagen innehöll en rad materiella och redaktionella nyheter. Författarna utarbetade därför en helt ny kommentar på området, som gavs ut våren 2006 och som senare kompletterats vid flera tillfällen. Kommentaren har nu uppdaterats med ett Supplement 11. I…
Köp här

Isbn: 9789139019695

Utgivningsår: 20160615

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Bert Lehrberg

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Aktieägaravtal och bolagsordning av Bert Lehrberg ISBN 978-91-982146-0-4 200 sidor. Inbunden. Det här är en bok om hur rättsförhållandena mellan aktieägarna i ett aktiebolag regleras genom olika styrmedel; i första hand aktiebolagslagen, bolagsordningen och aktieägaravtal. Några centrala ämnen som boken behandlar är…
Köp här

Isbn: 9789198214604

Utgivningsår: 20150119

Utgivare: Iusté Aktiebolag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789139205593

Utgivningsår: 20100817

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Juridik Särskilda rättsområden
ABL och ABF är författningar som ändras ofta. Här får du dem uppdaterade i ett litet och behändigt format. Nyheter i korthet Nyheterna består bl.a. av förenklingar för privata aktiebolag i form av: Slopade krav på skriftlig arbetsordning och instruktion. Förenklat förfarande vid minskning av aktiekapital. Utvidgad…
Köp här

Isbn: 9789187387296

Utgivningsår: 20141001

Utgivare: FAR Akademi

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789152351130

Utgivningsår: 20180123

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av: Bengt Heinestam

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Företagsorganisation och ägarskap Juridik Övertagande, sammanslagning och uppköp Särskilda rättsområden
FISSIONER riktar sig främst till revisorer, redovisningskonsulter och företagsledare i aktiebolag som har funderingar kring fissioner, dvs delning av aktiebolag. Boken förklarar utförligt med praktiska exempel hur fissioner genomförs. Såväl de bolagsjuridiska reglerna som redovisningsregler och skatteregler beskrivs…
Köp här

Isbn: 9789170278815

Utgivningsår: 20150206

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Urban Rydin, Bertil Båvall, Katarina Bartels

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Handelsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Beskattning av ägare till fåmansföretag behandlar främst inkomstskattereglerna för fåmansföretagare, dvs. småföretagare som bedriver näringsverksamhet via eget aktiebolag. Boken beskriver reglerna fr.o.m. inkomstår 2016, men beskriver och kommenterar också utförligt det utredningsförslag för 3:12-reglerna som lades…
Köp här

Isbn: 9789139019923

Utgivningsår: 20161111

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Centret anordnade våren 2004 ett heldagsseminarium om förslaget till svensk bolagsstyrningskod. Vid seminariet deltog ett stort antal framstående jurister och en rad representanter för näringslivet i vid mening. Den tredje volymen i skriftserien innehåller de föredrag som hölls vid seminariet samt referat av den…
Köp här

Isbn: 9789176785904

Utgivningsår: 20050408

Utgivare: Stockholm Centre for Commercial Law, Almqvist & Wiksell Tryckeri / Iustus

Mediatyp: BC

av: Knut Rohde, Rolf Skog

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Denna bok utkom första gången 1947 med ambitionen att ge en utförlig redogörelse för aktiebolagsrätten med undantag för de delar som avser styrelsens årsredovisning. Boken baserades ursprungligen på 1944 års aktiebolagslag och utkom i sju upplagor innan den helt skrevs om med utgångspunkt i 1975 års…
Köp här

Isbn: 9789139205739

Utgivningsår: 20110128

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Samlingsverket för börsbolag och deras rådgivare. Få tillgång till aktuella regler för bolag noterade på Stockholmsbörsen och NGM. Innehåller kommande såväl som gällande marknadsmissbruksreglering från EU. Nyheter • Ny marknadsmissbruksreglering från EU i form av ett direktiv och en förordning. Den nya regleringen…
Köp här

Isbn: 9789187387494

Utgivningsår: 20150825

Utgivare: FAR Akademi

Mediatyp: BC