Bläddra

av: Jan Andersson

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Juridik Särskilda rättsområden
I den nya upplagan av Kapitalskyddet i aktiebolag behandlar författaren frågor om kravet på minsta aktiekapital liksom kapitalskyddets utformning, värdeöverföringsbegreppet, vinstutdelning, förvärv av egna aktier, minskning av aktiekapitalet, ogiltighet, återbäringsskyldighet, godtrosskydd och bristtäckningsansvar vid…
Köp här

Isbn: 9789172237957

Utgivningsår: 20200129

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av: Carl Svernlöv

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Aktiebolagsrätten är central inom närings- och förmögenhetsrättenoch aktiebolagets betydelse för den ekonomiska utvecklingen ochvälståndet i samhället kan knappast överdrivas. Den juridiska konstruktionsom innebär att en eller flera personer kan satsa kapital ibolagsform utan att riskera mer än vad de satsat i bolaget…
Köp här

Isbn: 9789139113324

Utgivningsår: 20141009

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Kent Löfgren, Kerstin Fagerberg, Anders Lagerstedt, Roger Persson Österman, Bo Svensson

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Boken beskriver de regler i aktiebolagslagen, årsredovisningslagen och skatteförfarandelagen som kan medföra att aktieägare, styrelseledamöter och vd kan göras personligen ansvariga för bolagets förpliktelser. Reglerna om likvidationsplikt, värdeöverföring, låneförbudet samt företrädaransvaret för skatter och avgifter…
Köp här

Isbn: 9789139112600

Utgivningsår: 20121112

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Börsvolymen 2019/2020 Samlingsverket för börsbolag och deras rådgivare. Få tillgång till aktuella regler för bolag noterade på Stockholmsbörsen och NGM. Innehåller kommande såväl som gällande marknadsmissbruksreglering från EU. Boken samlar reglerna för börsbolag. Du hittar lagar, förordningar, EU-rätt,…
Köp här

Isbn: 9789188735249

Utgivningsår: 20190906

Utgivare: FAR AB

Mediatyp: BC

av: Patrik Kastberg

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Juridik Särskilda rättsområden
En omfattande monografi om kommunala aktiebolag. Trots att de kommunala aktiebolagen utgör en viktig del både för det offentliga och för näringslivet i stort är det regelverk som reglerar dessa bolag endast mycket sparsamt behandlat i såväl tidigare litteratur som i rättspraxis. I den nya boken behandlar författaren…
Köp här

Isbn: 9789172236110

Utgivningsår: 20150315

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789139015673

Utgivningsår: 20110316

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Knut Rodhe, Rolf Skog

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Denna bok utkom första gången 1947 med ambitionen att ge en utförlig redogörelse för aktiebolagsrätten med undantag för de delar som avser styrelsens årsredovisning. Boken baserades ursprungligen på 1944 års aktiebolagslag och skrevs om helt med utgångspunkt i 1975 års aktiebolagslag. Boken har etablerat sig som ett…
Köp här

Isbn: 9789139207016

Utgivningsår: 20140811

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789152358689

Utgivningsår: 20200122

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av: Carl Svernlöv, Peter Åkersten

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Aktiebolagsrätt för revisorer behandlar centrala områden inom aktiebolagsrätten som ofta är föremål för överväganden av revisorer och jurister, främst bestämmelserna om värdeöverföringar, låneförbud och kontrollbalansräkning men även ansvarsfrågor i samband med förvaltningsrevisionen. Aktuella områden behandlas med…
Köp här

Isbn: 9789139018599

Utgivningsår: 20170705

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Antologin består av bidrag från ett symposium om aktieägaravtal som anordnades av forskargruppen i associations- och kapitalmarknadsrätt vid Uppsala universitet under hösten 2015. Till symposiebidragen har fogats några ytterligare uppsatser som breddar och fördjupar diskussionen. Medverkande författare: Margareta…
Köp här

Isbn: 9789177370307

Utgivningsår: 20180226

Utgivare: Iustus, Dimograf

Mediatyp: BC

av: Torsten Sandström

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Juridik Särskilda rättsområden
I denna fjärde upplaga av läroboken Svensk aktiebolagsrätt presenteras 2005 års aktiebolagslag (ABL). I fokus står regler om aktiebolagets bildande och upphörande, hur beslut fattas och verkställs i aktiebolag samt skyddet för bolagets bundna kapital. Framställningen är bred och detta syns på olika vis. Ett är att…
Köp här

Isbn: 9789139206255

Utgivningsår: 20120810

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Rolf Skog, Göran Nyström, Erik Sjöman, Robert Ohlsson

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Fusion och uppköp: rättsliga regler Juridik Särskilda rättsområden
Denna andra upplaga av verket inkluderar en ny kommentar till lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden. I detta uppdaterade verk kommenteras NASDAQ OMX Stockholms och Nordic Growth Market NGM:s regler om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (takeover-reglerna) samt ges en översikt över…
Köp här

Isbn: 9789139016335

Utgivningsår: 20120228

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Sten Andersson, Svante Johansson, Rolf Skog

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Den nya lagen innehåller både sakliga och redaktionella ändringar. Bland nyheterna kan nämnas reglerna om bolagsbildning, som utformats för att bättre överensstämma med hur bolagsbildning i praktiken går till, nya bestämmelser för samtyckes- och förköpsförbehåll, ett särskilt system för fullmaktsinsamling samt en mer…
Köp här

Isbn: 9789139014638

Utgivningsår: 20090625

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Jan Andersson

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Denna bok är avsedd att vara en lärobok för juridikstuderande men den ger även praktiskt verksamma jurister en aktuell och problembaserad framställning om bl.a. värdeöverföringsbegreppet, om vinstutdelning, om förvärv av egna aktier, om minskning av aktiekapitalet, om ogiltighet, återbäringsskyldighet, godtrosskydd och…
Köp här

Isbn: 9789197443449

Utgivningsår: 20101109

Utgivare: Litteraturcompagniet

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789139021001

Utgivningsår: 20180629

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789186191573

Utgivningsår: 20120223

Utgivare: Tholin & Larsson-gruppen

Mediatyp: BB

av: Svante Johansson

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Juridik Särskilda rättsområden
En översikt över den allmänna svenska associationsrätten när det gäller associationernas interna förhållanden och relationen till utomstående. Boken ger läsaren möjlighet att ta till sig ämnet från såväl ett problemorienterat som ett associationformsorienterat perspektiv.Skildringen bygger främst på den nya…
Köp här

Isbn: 9789139204138

Utgivningsår: 20071203

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789152355855

Utgivningsår: 20190121

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av: Bert Lehrberg

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Den här rättsfallssamlingen utges primärt för kurser i aktiebolagsrätt. Urvalet av rättsfall är dock jämförelsevis fylligt och rättsfallssamlingen bör även vara en tillgång i bokhyllan för de flesta som arbetar med aktiebolagsrätt och som då och då behöver leta bland rättsfallen. Rättsfallen är indelade i följande…
Köp här

Isbn: 9789197603829

Utgivningsår: 20080805

Utgivare: Iusté Aktiebolag

Mediatyp: BC

av: Roland Adrell, Robert Moldén

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Särskilda rättsområden
De kommunala bolagen spelar en viktig roll i vårt samhälle och påverkar många människors vardag. De verkar i ett gränsland mellan den civila och den offentliga rätten. Boken ger en samlad bild av de aktuella regelverken och fungerar samtidigt som en praktisk guide för dig som arbetar inom kommun, landsting eller ett…
Köp här

Isbn: 9789139020332

Utgivningsår: 20180531

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789186245429

Utgivningsår: 20101229

Utgivare: Far Akademi

Mediatyp: BC

av: Daniel Stattin, Carl Svernlöv

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Aktieägaravtal är vanligt förekommande i aktiebolag med få ägare. I dessa avtal söker aktieägarna obligationsrättsligt reglera frågor som har att göra med bl.a. ägande och ägarförändringar, styrning och aktieägarnas syfte med aktiebolaget. På grund av aktiebolagslagstiftningens delvis tvingande natur är det dock inte…
Köp här

Isbn: 9789139205814

Utgivningsår: 20131003

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Patrik Kastberg

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Juridik Särskilda rättsområden
En omfattande monografi om kommunala aktiebolag som är uppdaterad per den 1 januari 2019. Trots att de kommunala aktiebolagen utgör en viktig del både för det offentliga och för näringslivet i stort är det regelverk som reglerar dessa bolag endast mycket sparsamt behandlat i såväl tidigare litteratur som i…
Köp här

Isbn: 9789172237544

Utgivningsår: 20190120

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av: Stefan Lindskog

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Juridik Särskilda rättsområden
En aktieägarminoritet kan få till stånd en särskild granskning av bolagets förvaltning och räkenskaper för en viss tid eller av vissa åtgärder eller förhållanden i bolaget. Granskningen ska utföras av en särskild granskare och bestämmelserna om detta regleras i aktiebolagslagen. Granskningsinstitutet har under åren…
Köp här

Isbn: 9789139015758

Utgivningsår: 20130218

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Daniel Stattin

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Fusion och uppköp: rättsliga regler Juridik Särskilda rättsområden
I den här boken behandlas rättsreglerna om takeover-erbjudanden i Sverige. Bland annat behandlas regleringens framväxt, bakgrund och internationella dimensioner. Vidare behandlas de materiella reglerna om förberedelser, due diligence, informationsgivning och lämnande av takeover-erbjudanden samt olika specialfrågor.
Köp här

Isbn: 9789176102930

Utgivningsår: 20091210

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BB

av: Gösta Nyström, Robert Ohlsson, Erik Sjöman, Rolf Skog

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Fusion och uppköp: rättsliga regler Juridik Särskilda rättsområden
I detta uppdaterade verk kommenteras Nasdaq Stockholms och Nordic Growth Market NGM:s takeover-regler, dvs. reglerna om uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, samt ges en översikt över motsvarande takeover-regler för Nasdaq First North, Spotlight Stock Market och Nordic MTF. Reglerna gäller i ny lydelse sedan den 1…
Köp här

Isbn: 9789139020974

Utgivningsår: 20180814

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Juridik Särskilda rättsområden
ABL och ABF är författningar som ändras ofta. Här får du dem uppdaterade i ett litet och behändigt format. För vem? Boken riktar sig till dig som behöver ha tillgång till aktiebolagslagen i det dagliga arbetet.
Köp här

Isbn: 9789187387197

Utgivningsår: 20140130

Utgivare: FAR Akademi

Mediatyp: BC

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Rättsfallssamling i svensk bolagsrätt innehåller en sammanställningav centrala rättsfall inom det bolagsrättsliga området. Rättsfallssamlingenvänder sig till alla som har intresse av och/eller har anledningatt fördjupa sig inom rättsområdet. Boken är dock primärt framtagenför att användas vid undervisningen i såväl…
Köp här

Isbn: 9789139208570

Utgivningsår: 20170809

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789176106563

Utgivningsår: 20190520

Utgivare: Karnov Group

Mediatyp: BC

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Verket är en översättning av aktiebolagslagen (SFS 2005:551) enligt aktuell lydelse den 1 januari 2012. Svensk och engelsk text återges parallellt. Översättningen är utförd av kvalificerade jurist-lingvister på TransLegal AB Sweden. Boken är ett särtryck från uppdateringstjänsten och lösbladet Swedish Commercial…
Köp här

Isbn: 9789139016892

Utgivningsår: 20120521

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Niklas Arvidsson

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Aktieägaravtal är vanligt förekommande. De fyller en utomordentligt viktig funk-tion som ett sätt för aktieägare att bestämma hur bolaget ska drivas, hur beslut ska fattas etc. Men avtalsformen griper in i aktiebolagsrättens område. Detta gör att aktieägaravtal aktualiserar åtskilliga svåra teoretiska frågor samt…
Köp här

Isbn: 9789176104002

Utgivningsår: 20101025

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Juridik Särskilda rättsområden
ABL och ABF är författningar som ändras ofta. Här får du dem uppdaterade i ett litet och behändigt format. För vem? Boken riktar sig till dig som behöver ha tillgång till aktiebolagslagen i det dagliga arbetet.
Köp här

Isbn: 9789187387432

Utgivningsår: 20150825

Utgivare: FAR Akademi

Mediatyp: BC

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Rättsfallssamlingen avspeglar kurser i Rättsinformatik vid Stockholmsuniversitet. Avsikten är att materialet ska vara behändigt även vidannan utbildning och praktik som avser juridiken i det digitaliseradesamhället. Innehållet är aktuellt per den 1 juli 2018. Rättsfallssamlingeni rättsinformatik kompletteras av en…
Köp här

Isbn: 9789139208693

Utgivningsår: 20180830

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789176106822

Utgivningsår: 20190520

Utgivare: Karnov Group

Mediatyp: BC

av: Roland Adrell, Robert Moldén

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Särskilda rättsområden
De kommunala bolagen utgör en stor del av den offentliga sektorn i Sverige. Regelverken som styr dessa bolag är många och inte alltid samordnade. I denna bok görs för första gången ett försök att ta ett samlat grepp på juridiken i de kommunala bolagen. I boken redogörs för den centrala kommunalrätten och…
Köp här

Isbn: 9789139017127

Utgivningsår: 20141205

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Maxwell Arding

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Juridik Särskilda rättsområden
För första gången på tio år kan Karnov Group, tillsammans med Maxwell Arding, stolt presentera en helt ny översättning av Aktiebolagslagen. Det finns en del ”halvofficiella” juridiska översättningar i Sverige som doftar mer Charles Dickens än den moderna affärsjuridiska världen. Den här översättningen hämtar…
Köp här

Isbn: 9789176105405

Utgivningsår: 20140801

Utgivare: Karnov Group

Mediatyp: BC

av: Erik Sjöman

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Juridik Särskilda rättsområden
I 2005 års aktiebolagslag moderniserades reglerna om hembud av aktier. Möjlighet gavs vidare att i bolagsordningen även införa s.k. samtyckes- och förköpsförbehåll, dvs. bestämmelser som tidigare hade fått intas i aktieägaravtal. De nya reglerna har löst vissa problem, lämnat andra olösta och samtidigt skapat ett antal…
Köp här

Isbn: 9789139113041

Utgivningsår: 20130108

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Juridik Särskilda rättsområden
ABL och ABF är författningar som ändras ofta. Här får du dem uppdaterade i ett litet och behändigt format.
Köp här

Isbn: 9789187387715

Utgivningsår: 20160926

Utgivare: FAR Akademi

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789176106846

Utgivningsår: 20190520

Utgivare: Karnov Group

Mediatyp: BC

av: Göran Nyström, Robert Ohlsson, Erik Sjöman, Rolf Skog

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Fusion och uppköp: rättsliga regler Juridik Särskilda rättsområden
I detta uppdaterade verk kommenteras NASDAQ OMX Stockholms och Nordic Growth Market NGM:s regler om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (takeover-reglerna) samt ges en översikt över Kollegiets för svensk bolagsstyrning regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på First North, AktieTorget och Nordic MTF.…
Köp här

Isbn: 9789139017196

Utgivningsår: 20130429

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC