Bläddra

av:Håkan Andersson

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skadestånd
Trilogin ”Skadeståndsrättsliga utvecklingslinjer” innehåller en mängd närläsningar av hur de olika frågorna inom skadeståndsrätten gestaltat sig i 2000-talets praxis. Genom tematiska inramningar och detaljanalyser ges en bild i rörelse av hur skadeståndsrätten idag fungerar, diskuteras och utvecklas. De enskilda…
Köp här

Isbn: 9789176789322

Utgivningsår:20170904

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BB

av:Malin Christensson, Magnus Granlund, Lars Lund, Christer Olofsson, Jimmie Söndergaard, Fredrik Wernheden

Kategorier: Civilrättsliga åtgärder Juridik Personskada Rättssystem: allmänt Rättssystem: civilprocessen, rättstvister och tvistlösning Särskilda rättsområden Skada och skadestånd Skadestånd
Ersättning vid personskada är det klassiska standardverket för beräkning av skadeståndsrättslig ersättning vid personskada enligt 5 kap. SkL. Med sin praktiskt inriktade framställning, och med samtliga aktuella tabeller och relevanta cirkulärreferat i bilagedelen, fungerar boken som referensverk, utbildningsmaterial…
Köp här

Isbn: 9789144155906

Utgivningsår:20220426

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Juridik Personskada Särskilda rättsområden Skadestånd
Ersättning vid personskada är det klassiska standardverket för beräkning av skadeståndsrättslig ersättning vid personskada enligt 5 kap. SkL. Med sin praktiskt inriktade framställning, och med samtliga aktuella tabeller och relevanta cirkulärreferat i bilagedelen, fungerar boken som referensverk, utbildningsmaterial…
Köp här

Isbn: 9789144122045

Utgivningsår:20180424

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Sandra Friberg

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skadestånd
Kränkning har de senaste åren blivit ett allt vanligare ord för att gestalta diverse negativa upplevelser som en människa kan drabbas av. I denna bok – den första svenska monografin om kränkningsersättning – söker författaren klargöra kränkningsbegreppet i skadeståndslagens mening. Skadeståndet tenderar att inte bara…
Köp här

Isbn: 9789176787700

Utgivningsår:20101129

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BB

av:Rolf Dotevall

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skadestånd
Frågor som rör personligt ansvar för personer verksamma i ledningen för aktiebolag har tilldragit sig ett allt större intresse under de senaste åren. Denna bok behandlar styrelseledamots och verkställande direktörsansvar för skada som de genom oaktsamhet vållar bolaget eller tredje man. Utöver nordisk rätt…
Köp här

Isbn: 9789139020059

Utgivningsår:20171016

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av:Fredrik Jönsson

Kategorier: Juridik Personskada Särskilda rättsområden Skadestånd
Den praktiska personskaderätten anses många gånger som svår och otillgänglig, särskilt för den som har drabbats av en personskada. Till stora delar bestäms den skadeståndsrättsliga ersättningen utifrån praxis från olika försäkringsnämnder och försäkringsbolagens interna sedvänja. Genom praktiska exempel åskådliggörs…
Köp här

Isbn: 9789172235014

Utgivningsår:20130411

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av:Hans-Åke Wängberg, Jori Munukka, Haymanot Baheru

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skadestånd
Köp här

Isbn: 9789172234925

Utgivningsår:20121026

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skadestånd
Analyserar den lagstiftning som möjliggör inskränkningar i användningen av mark och byggnader (rådighetsinskränkningar) av: hälsoskydds-, miljöskydds- och säkerhetsskäl i syfte att identifiera de fall där ersättning bör ges trots att ingripandet har skett av dessa skäl.
Köp här

Isbn: 9789138239988

Utgivningsår:20130902

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Mårten Schultz

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skadestånd
Orsakskravet är skadeståndsansvarets mest grundläggande kriterium men också det minst analyserade. Innebörden av kravet har inte specificerats av vare sig lagstiftaren eller domstolarna. Det har inte heller funnits någon samsyn kring kravets innebörd i svensk rättsvetenskap under senare tid. Denna doktorsavhandling…
Köp här

Isbn: 9789172232761

Utgivningsår:20070205

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789176788554

Utgivningsår:20130729

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BB

av:Stellan Gärde, Lisa Nyström

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skadestånd
När samtliga rättsregler som är möjliga att åberopa läggs till grund för en talan om kränkning kan detta påverka framgångsmöjligheterna för den kränkte och även storleken på utdömda belopp. Rättsgrunder för skadestånd vid kränkning ger en samlad vägledning till rättsliga grunder för skadestånd i framtida mål. Argument…
Köp här

Isbn: 9789139113393

Utgivningsår:20160408

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: ungdomar Brottslighet och kriminologi Brottsorsaker och brottsförebyggande Juridik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Skadestånd Sociala grupper Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Rapporten belyser hur reformen med strängare skadeståndsansvar för föräldrar har fungerat utifrån ett brottsofferperspektiv, vilka konsekvenser reformen haft för de skadeståndsdömda föräldrarna och huruvida reformen haft effekt på ungdomsbrottsligheten. Den 1 september 2010 infördes ett strängare skadeståndsansvar för…
Köp här

Isbn: 9789187335914

Utgivningsår:20180119

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Bertil Bengtsson, Erland Strömbäck

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skadestånd
Den nya upplagan utgör en bearbetning och aktualisering av föregående upplaga. Kommentaren har kompletterats med redogörelse för ny domstols- och försäkringspraxis, med kommentar till ny lagstiftning bl.a. tre nya paragrafer, 3 kap. 4 §, 5 kap. 8 § och 6 kap.7 § skadeståndslagen och med hänvisningar till ny…
Köp här

Isbn: 9789139116387

Utgivningsår:20180426

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Björn Forssén

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skadestånd
I denna bok ges en introduktion till det strikta produktansvaret som gäller i Sverige sedan 1993 och bygger på EU:s produktansvarsdirektiv (85/374/EEG). Lydelserna av produktansvarslagen 1992:18) och direktivet återges till fullo. I boken berörs lagens förhållande till direktivet och till andra skadeståndsrättsliga…
Köp här

Isbn: 9789172235076

Utgivningsår:20130809

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av:Jan Hellner, Marcus Radetzki

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skadestånd
Detta är en ny upplaga av ett standardverk på skadeståndsrättens område som tidigare utkommit i tio upplagor, den senaste 2018. Framställningen är omarbetad med hänsyn till lagändringar och nytillkommen rättspraxis. Tyngdpunkten ligger på reglerna om person-…
Köp här

Isbn: 9789139023685

Utgivningsår:20210722

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Jan Hellner, Marcus Radetzki

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skadestånd
En pedagogisk översikt över den utomobligatoriska skadeståndsrätten, dvs. reglerna om skadestånd utanför kontraktsförhållanden. Genom hänvisningar till rättsfall ges exempel på hur lagen tillämpas. Ger också en översikt av de försäkringar som för några områden trätt i stället för skadestånd.
Köp här

Isbn: 9789139205401

Utgivningsår:20140807

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Mia Carlsson

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skadestånd
I denna monografi presenterar författaren en systematisk och konkretiserande utvärdering av centrala skadeståndsrättsliga spörsmål av intresse för både teoretiker och praktiker såsom: – personskadebegreppet – faktisk och rättslig kausalitetsbedömning – bevisfrågor – ersättningsberäkning Vidare…
Köp här

Isbn: 9789172233331

Utgivningsår:20080904

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BB

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skadestånd
Ersättning vid personskada är det klassiska standardverket för beräkning 

av skadeståndsrättslig ersättning vid personskada enligt 5 kap. SkL. Med sin praktiskt inriktade framställning, och med samtliga aktuella tabeller och relevanta cirkulärreferat i bilagedelen, fungerar boken som referensverk, utbildningsmaterial…
Köp här

Isbn: 9789144107530

Utgivningsår:20150416

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Mårten Schultz

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skadestånd
För tio år sedan tog Jan Kleineman, professor vid Juridiska fakulteten i Stockholm, initiativ till Stockholm Centre for Commercial Law – ”Centret”. Centret skulle bli en mötesplats för akademiker och praktiskt verksamma jurister verksamma i det förmögenhetsrättsliga facket. Projektet har blivit en framgång. Centret har…
Köp här

Isbn: 9789172233966

Utgivningsår:20100414

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skadestånd
Nya försäkringsregler gäller även skärgårdstrafiken! Föreslår ändringar och tillägg i sjölagen och fartygssäkerhetslagen som medför krav på försäkringsskydd i samband med transporter av passagerare och gods till sjöss.Lagändringarna innebär en anpassning till EU:s Atenförordning, som enligt förslaget bör kunna…
Köp här

Isbn: 9789138236918

Utgivningsår:20120307

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Bertil Bengtsson, Harald Ullman

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skadestånd
Den så kallade produktansvarslagen föreskriver ett strängare ansvar än vad som följer av de allmänna reglerna i skadeståndslagen – ansvaret är på många punkter strikt. Denna bok ger en översikt av reglerna om produktansvar, d.v.s. ansvar för sådan skada som levererad vara orsakar på en person eller annan egendom än den…
Köp här

Isbn: 9789177371915

Utgivningsår:20220505

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

Kategorier: Juridik Personskada Särskilda rättsområden Skadestånd
Ersättning vid personskada är det klassiska standardverket för beräkning  av skadeståndsrättslig ersättning vid personskada enligt 5 kap. SkL. Med sin praktiskt inriktade framställning, och med samtliga aktuella tabeller och relevanta cirkulärreferat i bilagedelen, fungerar boken som referensverk,…
Köp här

Isbn: 9789144118734

Utgivningsår:20170425

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skadestånd
Utredningen föreslår en ny brottsskadelad som bl.a. innebär att Brottsoffermyndighetens utrymme för att göra egna skadeståndsrättsliga bedömningar minskar. Myndigheten ska som huvudregel följa en domstols förordnande om skadestånd. I undantagsfall ska dock Brottsoffermyndigheten kunna bestämma en högre eller lägre…
Köp här

Isbn: 9789138237182

Utgivningsår:20120508

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Hana Walker-Brown

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skadestånd
A footballer dies of dementia, younger than he should A 14-year old-rugby player is told to play on through multiple blows. He never wakes up from the last one A scientist reveals a pattern of brain disease in NFL players and is discredited A survivor of domestic abuse can’t remember details when standing up in…
Köp här

Isbn: 9781529348088

Utgivningsår:20230126

Utgivare: Hodder & Stoughton

Mediatyp: BC

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skadestånd
Ersättning vid personskada är det klassiska standardverket för beräkning 
av skadeståndsrättslig ersättning vid personskada enligt 5 kap. SkL. Med sin praktiskt inriktade framställning, och med samtliga aktuella tabeller och relevanta cirkulärreferat i bilagedelen, fungerar boken som referensverk, utbildningsmaterial…
Köp här

Isbn: 9789144114309

Utgivningsår:20160428

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Måns Jacobsson

Kategorier: Folkrätt Folkrätt: miljörätt Internationell rätt Internationell rätt: transport, kommunikation och handel Internationell sjörätt Juridik Särskilda rättsområden Skadestånd
En mycket uppmärksammad fartygsolycka, oljetankern Torrey Canyons grundstötning utanför Englands sydvästkust år 1967, ledde till en internationell reglering av ansvar och ersättning för skador orsakade av utsläpp av olja från oljetankers genom två internationella konventioner, vanligen benämnda ansvarighets- och…
Köp här

Isbn: 9789172236141

Utgivningsår:20150602

Utgivare: Stockholm Centre for Commercial Law

Mediatyp: BC

av:Malin Christensson, Magnus Granlund, Lars Lund, Christer Olofsson, Jimmie Söndergaard, Fredrik Wernheden

Kategorier: Civilrättsliga åtgärder Juridik Personskada Rättssystem: allmänt Rättssystem: civilprocessen, rättstvister och tvistlösning Särskilda rättsområden Skada och skadestånd Skadestånd
Ersättning vid personskada är det klassiska standardverket för beräkning av skadeståndsrättslig ersättning vid personskada enligt 5 kap. SkL. Med sin praktiskt inriktade framställning, och med samtliga aktuella tabeller och relevanta referat i bilagedelen, fungerar boken som referensverk, utbildningsmaterial och…
Köp här

Isbn: 9789144166384

Utgivningsår:20230427

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skadestånd
Utredningen har i uppdrag att göra en bred översyn av brottsskadelagen. Översynen ska omfatta vissa särskilt angivna frågor, men det står utredningen fritt att ta upp även andra frågor inom ramen för uppdraget.
Köp här

Isbn: 9789174376029

Utgivningsår:20120522

Utgivare: Offentliga Förlaget

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Finansrätt Juridik Lagstiftning för finansiella tjänster Särskilda rättsområden Skadestånd
Utredning angående hur skadestånd ska bestämmas vid brister i finansiell rådgivning till konsumenter, något som för närvarande regleras i lagen om finansiell rådgivning till konsumenter (LFR). Ds:n utgår från att skadeståndsansvaret liksom nu ska förutsätta styrkt uppsåt eller oaktsamhet. Särskild utredare: Bertil…
Köp här

Isbn: 9789138245989

Utgivningsår:20170503

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av:Jan Hellner, Marcus Radetzki

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skadestånd
Detta är en ny upplaga av ett standardverk på skadeståndsrättens område som tidigare utkommit i elva upplagor, den senaste 2021. Framställningen är omarbetad med hänsyn till lagändringar och nytillkommen rättspraxis. Tyngdpunkten ligger på reglerna om person-…
Köp här

Isbn: 9789139028147

Utgivningsår:20230710

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Anders Dereborg, Ann-Christine Lindeblad

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skadestånd
Brottskadelagen reglerar enskildas rätt till brottskadersättning, dvs. ersättning från staten till dem som drabbats av skador på grund av brott. Brottskadeersättning kan betalas ut till brottsoffer i de fall ersättning inte kan fås från annat håll, t.ex. från gärningsmannen eller från någon privat eller allmän…
Köp här

Isbn: 9789139014065

Utgivningsår:20120127

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Sasha Velour

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skadestånd
”Drag embodies the queer possibility that exists within each of us-the infinite ways in which gender, good taste, and art can be lived.” -Sasha VelourThis book is a quilt, piecing together memoir, history, and theory into a living portrait of an artist and an art.
Köp här

Isbn: 9780358508083

Utgivningsår:20230608

Utgivare: Harper Collins USA

Mediatyp: BB

av:Fredric Korling

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skadestånd
Boken behandlar ansvaret för rådgivning, särskilt finansiell rådgivning. Investeringarna i finansiella instrument har de senaste 20 åren ökat dramatiskt, inte minst beroende på att de institutionella investerarna på finansmarknaden nu fått sällskap av gemene man. Den ökade efterfrågan på finansiella instrument har…
Köp här

Isbn: 9789172233744

Utgivningsår:20100218

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BB

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Särskilda rättsområden Skadestånd
Rättsfallssamling i avtalsrätt kan används vid undervisning i avtalsrätt eller som fördjupning för praktiker. Samlingen ger exempel på hur avtalsrätten tillämpas i praktiken.
Köp här

Isbn: 9789139018940

Utgivningsår:20150317

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Jan Kleineman

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skadestånd
Professor Jan Kleineman har varit en mycket produktiv författare under de senaste decennierna och hans artiklar har utgivits i flera olika tidskifter. Därför har en samling av dessa varit mycket efterfrågad. Boken innehåller studier i kontraktsrätt och skadeståndsrätt som offentliggjorts under åren 1989 till och med…
Köp här

Isbn: 9789172234154

Utgivningsår:20110413

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BB

av:Hugo Tiberg, Johan Schelin, Gudmund Bernitz, Rolf Ihre, Oscar Tiberg, Mattias Widlund

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skadestånd
This book gives an overview of Swedish shipping law and is useful for anyone working with commercial shipping. Hugo Tiberg is professor of maritime law and former director of The Institute of Maritime and Transport Law at Stockholm University.
Köp här

Isbn: 9789172234802

Utgivningsår:20130923

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789176788363

Utgivningsår:20130218

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BB