Bläddra

av:Lars Clevesköld, Anders Thunved

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Sekretesslagstiftning Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
I Sekretess beskrivs huvuddragen av de bestämmelser som är av betydelse för sekretesshanteringen vid en socialförvaltning. Under olika avsnitt behandlas bl.a. begreppet allmän handling, offentlighetsprincipen och de särskilda sekretessregler som gäller för socialtjänsten. Övriga frågor som tas upp gäller exempelvis den…
Köp här

Isbn: 9789139116448

Utgivningsår:20180806

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Irja Hed

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden Sekretesslagstiftning
Den 30 juni 2009 ersattes sekretesslagen av en ny offentlighets- och sekretesslag. Den nya lagstiftningen innebär att samtliga paragrafer har bytt sifferbeteckning. Detta påverkar alla som arbetar med frågor om att lämna ut handlingar och uppgifter och som måste hantera sekretessfrågor. I anledning av detta utkom…
Köp här

Isbn: 9789172234192

Utgivningsår:20100929

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av:Stefan Zetterström, Anna-Sara Lind, Andreas Dahlqvist

Kategorier: Dataskyddslagstiftning Immaterialrätt IT-rätt och kommunikationsrätt Juridik Särskilda rättsområden Sekretesslagstiftning
Allmänhetens möjlighet till insyn i den offentliga förvaltningen är en viktig del av vårt rättssamhälle. Offentlighet, sekretess och dataskydd behandlar dels handlingsoffentligheten, det vill säga de regler som ger var och en av oss rätt att ta del av allmänna handlingar, dels de viktigaste reglerna för skydd av…
Köp här

Isbn: 9789147140107

Utgivningsår:20210129

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Fredrik Rådman

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Sekretesslagstiftning Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Medarbetare inom socialtjänsten ställs ibland inför frågor som rör huruvida de får eller till och med ska lämna ut sekretessbelagda uppgifter till andra myndigheter. Hur ska de agera när andra myndigheter begär ut uppgifter och hur ska de göra om de inte kan tillmötesgå en sådan begäran? I denna handbok beskrivs vissa…
Köp här

Isbn: 9789139116592

Utgivningsår:20180525

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Fredrik Rådman, Therése Fridström Montoya

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden Sekretesslagstiftning Social trygghet och välfärd: juridik Socialrätt
Regler om sekretess och tystnadsplikt aktualiseras inom både offentlig och enskilt bedriven verksamhet på socialtjänstområdet. SEKRETESS OCH TYSTNADSPLIKT INOM SOCIALTJÄNSTENS OMRÅDE redogör först kortfattat för offentlighetsprincipen och grundläggande…
Köp här

Isbn: 9789139023081

Utgivningsår:20200827

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Bengt Lundell, Håkan Strömberg

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Immaterialrätt Juridik Mänskliga och medborgerliga rättigheter Särskilda rättsområden Sekretesslagstiftning
Denna bok behandlar dels de grundläggande bestämmelserna om allmänna handlingars offentlighet i tryckfrihetsförordningens andra kapitel, dels huvuddragen av innehållet i offentlighets- och sekretesslagen. Lagen reglerar inte bara undantagen från offentlighetsprincipen utan också offentliga funktionärers tystnadsplikt.…
Köp här

Isbn: 9789144126784

Utgivningsår:20190225

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Ulrika Rosén, Magnus Wahlund

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Polislagen Särskilda rättsområden Sekretesslagstiftning Straffprocess Straffrätt och straffprocess
Offentlighet och sekretess inom polisen behandlar lagstiftningen kring offentlighet och sekretess med fokus på polisiär verksamhet. Författarna kommenterar och förklarar tillämpliga lagrum i tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen m.fl. författningar samt redogör för praxis i form av rättsfall och…
Köp här

Isbn: 9789172237810

Utgivningsår:20190823

Utgivare: Bruun juridik

Mediatyp: BC

av:Mikael Ahola

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden Sekretesslagstiftning
Tryck- och yttrandefriheten är en omistlig del av den svenska demokratinoch sekretessregleringen utgör här en motpol, som begränsar allmänhetens insyn i myndigheternas verksamhet. Sekretessregleringen har av den anledningen stor betydelse för den allmänna diskussionen i samhället. Trots att området uppfattas som…
Köp här

Isbn: 9789139020691

Utgivningsår:20181017

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Eva Lenberg, Ulrika Geijer, Anna Tansjö

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden Sekretesslagstiftning
En paragrafvis kommentar till Offentlighets- och sekretesslagen som trädde i kraft den 30 juni 2009. Den nya lagen utgör en omarbetning av den tidigare sekretesslagen i syfte att göra den mer lättförståelig och lättillämpad.
Köp här

Isbn: 9789139111801

Utgivningsår:20101130

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789139019930

Utgivningsår:20220817

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Staffan Olsson

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Medical assistants Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Särskilda rättsområden Sekretesslagstiftning
Denna bok behandlar frågor om sekretess och tre olika rapporterings- och anmälningsplikter i LSS, både i allmän och enskild regi. Lex Sarah, lex Maria och anmälningsplikt vid misstanke om att ett barn far illa beskrivs utförligt. Även andra ansvarsfrågor tas upp liksom frågor om bemötande, etik/moral samt brukarens och…
Köp här

Isbn: 9789144125633

Utgivningsår:20200714

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Anna-Lena Dahlqvist, Liselotte Westerlind

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden Sekretesslagstiftning
Regler om sekretess i det allmännas verksamhet – främst som de uttrycks i offentlighets- och sekretesslagen – behandlar såväl tystnadsplikt som förbud att lämna ut handlingarna eller lämna ut uppgifter på annat sätt. Reglerna anses…
Köp här

Isbn: 9789139022152

Utgivningsår:20210203

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789139023142

Utgivningsår:20210415

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Anders Nilsson, Hanna Lundqvist

Kategorier: Ekonomisk förvaltningsrätt och offentlig affärsjuridik Immaterialrätt Juridik Lagen om offentlig upphandling Särskilda rättsområden Sekretesslagstiftning
Det här är en praktisk handbok som riktar sig till alla er – exempelvis upphandlare, anbudsgivare, konkurrenter och enskilda – som på olika sätt kommer i kontakt med frågor om offentlighet och sekretess. Eftersom författarna arbetar med offentlig upphandling så är…
Köp här

Isbn: 9789139025894

Utgivningsår:20220614

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Sigvard Holstad

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden Sekretesslagstiftning
I denna bok får läsaren veta när allmänna handlingar ska hållas hemliga och när de som är verksamma inom stat och kommun har tystnadsplikt. Framställningen utgår från de grundläggande reglerna i tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen och offentlighets- och sekretesslagen. Först behandlas frågor av allmän…
Köp här

Isbn: 9789139112747

Utgivningsår:20130405

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Johan Höök

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden Sekretesslagstiftning
Sekretess gäller inte bara i förhållande till enskilda utan även mellan myndigheter. Principen är att sekretessbelagda uppgifter inte får överföras mellan myndigheter. Men från denna princip finns ett stort antal undantag. I den här boken analyseras först när myndigheter och verksamhetsgrenar ska anses vara…
Köp här

Isbn: 9789139022121

Utgivningsår:20191014

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Kristina Ahlström

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden Sekretesslagstiftning
För statliga myndigheter, kommuner, landsting och kommunalt ägda bolag samt organ med offentligrättsliga uppgifter.Läs merRätten att ta del av allmänna handlingar är en grundläggande princip inom offentlig verksamhet. Tillämpningen inom personalområdet följer de grundläggande regler som gäller för alla myndigheter och…
Köp här

Isbn: 9789147096190

Utgivningsår:20110809

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Fredrik Rådman, Therése Fridström Montoya

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden Sekretesslagstiftning Social trygghet och välfärd: juridik Socialrätt
Regler om sekretess och tystnadsplikt gäller inom både offentlig och enskilt bedriven verksamhet på socialtjänstområdet. Den här boken redogör först kortfattat för offentlighetsprincipen och grundläggande bestämmelser om sekretess inom socialtjänsten.…
Köp här

Isbn: 9789139025719

Utgivningsår:20220608

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Jonas Ledendal, Stefan Larsson, Joakim Wernberg

Kategorier: Dataskyddslagstiftning Författningsrätt och förvaltningsrätt Immaterialrätt IT-rätt och kommunikationsrätt Juridik Särskilda rättsområden Sekretesslagstiftning
Digitalisering kan främja allmänhetens insyn och öka möjligheterna till vidareutnyttjande av information från den offentliga förvaltningen, men den kan också leda till nya risker för den personliga integriteten. Den här handboken tar ett helhetsgrepp om regleringen av allmänna handlingars offentlighet,…
Köp här

Isbn: 9789139115526

Utgivningsår:20180528

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden Sekretesslagstiftning
HAR UTGÅTT – GÅR INTE ATT KÖPA I TRYCKT FORM. Banksekretess även på försäkringsområdet För att stärka allmänhetens och försäkringskundernas förtroende för försäkringsföretagen föreslås att det införs en generell regel om tystnadsplikt för dessa företag, i likhet med den s.k. banksekretessen. För att uppnå en…
Köp här

Isbn: 9789138235430

Utgivningsår:20110316

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Lars Clevesköld, Anders Thunved

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Sekretesslagstiftning Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
I Sekretess beskrivs huvuddragen av de bestämmelser som är av betydelse för sekretesshanteringen vid en socialförvaltning. Under olika avsnitt behandlas bl.a. begreppet ”allmän handling”, offentlighetsprincipen och de särskilda sekretessregler som gäller för…
Köp här

Isbn: 9789139026228

Utgivningsår:20220715

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Sigvard Holstad, Per Holstad

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden Sekretesslagstiftning
I denna bok får läsaren veta när allmänna handlingar ska hållas hemliga och när de som är verksamma inom stat och kommun har tystnadsplikt. Framställningen utgår från de grundläggande reglerna i tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen och offentlighets- och sekretesslagen.Först behandlas frågor av allmän…
Köp här

Isbn: 9789139115649

Utgivningsår:20171227

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Irja Hed

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden Sekretesslagstiftning
Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedia har rätt till insyn i myndigheters verksamhet. Den innebär bl.a. att alla svenska medborgare, liksom utländska medborgare, har rätt att ta del av myndigheternas allmänna handlingar, i den utsträckning de inte är hemliga. Regler som gäller hanteringen av…
Köp här

Isbn: 9789172237865

Utgivningsår:20190915

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden Sekretesslagstiftning
HAR UTGÅTT – KAN INTE KÖPAS. Föreslår de ändringar i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (PSI-lagen som krävs för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/37/EU av den 26 juni 2013 om ändring av direktiv 2003/98/EG om vidareutnyttjande av…
Köp här

Isbn: 9789138240779

Utgivningsår:20140228

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789198452822

Utgivningsår:20200129

Utgivare: Ahlströms Förlag

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden Sekretesslagstiftning
Offentlighetsprincipen är en hörnsten i vårt demokratiska statsskick. Inskränkningar ska göras bara om det är påkallat med hänsyn till viktiga skyddsintressen. Regeringskansliet får löpande in skrivelser från myndigheter och enskilda med önskemål om ändringar i offentlighets- och sekretesslagen och några sådana…
Köp här

Isbn: 9789138244104

Utgivningsår:20160208

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789139316817

Utgivningsår:20220620

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BZ

av:Kristina Ahlström

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Förvaltningsrätt Immaterialrätt Juridik Offentlig förvaltning: juridiska aspekter Särskilda rättsområden Sekretesslagstiftning
RÄTTEN ATT TA DEL AV allmänna handlingar är en grundläggande princip inom offentlig verksamhet. Den här boken redovisar rättspraxis med särskilt fokus på användbarhet inom personalområdet. Bestämmelserna gäller för statliga myndigheter, kommuner, regioner och kommunalt ägda bolag samt organ med offentligrättsliga…
Köp här

Isbn: 9789198452839

Utgivningsår:20200129

Utgivare: Ahlströms Förlag

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden Sekretesslagstiftning
Föreslår att ett antal frågor som har betydelse för hotade och förföljda personer utreds. Några av de områden som avhandlas: frågor om rätten till partsinsyn kan begränsas för förföljare som är motpart till den som är hotad eller förföljd, om det bör införas ytterligare sekretess till skydd för det allmännas…
Köp här

Isbn: 9789138243251

Utgivningsår:20150630

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Jakob Broman, Bo Ericson, Carolina Öhrn

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden Sekretesslagstiftning
När en arbetstagare inte längre kan utföra sina arbetsuppgifter därför att han eller hon har blivit sjuk eller skadad, aktualiseras olika rättsregler som syftar till att göra det möjligt för arbetstagaren att behålla sin anställning och kunna fortsätta att…
Köp här

Isbn: 9789139027164

Utgivningsår:20230601

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden Sekretesslagstiftning
Svenska myndigheter deltar i en mängd olika internationella samarbeten för fred och säkerhet. Inom ramen för dessa samarbeten förekommer känsliga uppgifter som kan inverka på våra relationer till andra länder eller organisationer och Sveriges egen säkerhet. Utredaren har bedömt att det straffrättsliga skyddet för…
Köp här

Isbn: 9789138246689

Utgivningsår:20171002

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av:Håkan Strömberg, Bengt Lundell

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Immaterialrätt Juridik Mänskliga och medborgerliga rättigheter Särskilda rättsområden Sekretesslagstiftning
Denna bok behandlar dels de grundläggande bestämmelserna om allmänna handlingars offentlighet i tryckfrihetsförordningens andra kapitel, dels huvuddragen av innehållet i offentlighets- och sekretesslagen. Lagen reglerar inte bara undantagen från offentlig­hets­principen utan också offentliga funktionärers…
Köp här

Isbn: 9789144162355

Utgivningsår:20230522

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Ulrika Rosén, Magnus Wahlund

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Polislagen Särskilda rättsområden Sekretesslagstiftning Straffprocess Straffrätt och straffprocess
Sverige är ett land som präglas av demokrati och öppenhet. En viktig del för att åstadkomma denna öppenhet är att medborgarna har rätt till insyn i den offentliga förvaltningen, och rätt att ta del av beslut som fattas samt följa de processer under vilket detta sker. Offentlighetsprincipen kan dock inte alltid…
Köp här

Isbn: 9789172236400

Utgivningsår:20160615

Utgivare: Bruun Juridik

Mediatyp: BC

Kategorier: Dataskyddslagstiftning Immaterialrätt IT-rätt och kommunikationsrätt Juridik Särskilda rättsområden Sekretesslagstiftning
Efter dataskyddsreformen (SOU 2017:39, se Relaterade produkter till höger) finns det två grundregelverk för personuppgiftsbehandling: dataskyddsförordningen och brottsdatalagen All personuppgiftsbehandling måste förhålla sig till någon av dem. Personuppgiftsbehandling vid registrering av föreläggande av ordningsbot…
Köp här

Isbn: 9789138247570

Utgivningsår:20180228

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789176105078

Utgivningsår:20150115

Utgivare: Karnov Group

Mediatyp: BC

av:Johan Höök

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden Sekretesslagstiftning
Offentlighetsprincipen är en grundsten i den svenska förvaltningen. Genom att få tillgång till allmänna handlingar ska medborgarna och media kunna kontrollera hur myndigheter sköter sina uppgifter. I denna bok beskrivs det grundläggande regelverket i tryckfrihetsförordningen för hur handlingar blir…
Köp här

Isbn: 9789176789506

Utgivningsår:20170731

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av:Anders Thunved, Lars Clevesköld

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Sekretesslagstiftning Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Boken beskriver huvuddragen av de bestämmelser som är av betydelse för sekretessprövningen vid en socialförvaltning. Under olika avsnitt behandlas bl.a. offentlighetsprincipen och de särskilda sekrtessregler som gäller för socialtjänsten och närliggande verksamheter. Övriga frågor som tas upp gäller bl.a. den enskildes…
Köp här

Isbn: 9789139110712

Utgivningsår:20090908

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Anders Nilsson, Hanna Lundqvist, Anna Nikolina Erikson

Kategorier: Ekonomisk förvaltningsrätt och offentlig affärsjuridik Immaterialrätt Juridik Lagen om offentlig upphandling Särskilda rättsområden Sekretesslagstiftning
Det här en praktisk handbok som riktar sig till alla er exempelvis upphandlare, anbudsgivare, konkurrenter och enskilda som på olika sätt kommer i kontakt med frågor om offentlighet och sekretess. Eftersom författarna arbetar med offentlig upphandling så är bokens utgångspunkt offentlighet och sekretess i samband med…
Köp här

Isbn: 9789139114161

Utgivningsår:20190401

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC