Bläddra

av: Jeanette Gustafsdotter

Kategorier: Juridik Juridiska yrken: allmänt Kulturvetenskap och medievetenskap Lagstiftning om underhållning och media Medievetenskap Medievetenskap: journalistik Rättsetik och yrkesetik Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden
Fri, oberoende journalistik är en av grunderna i en demokrati. Och Sverige var först i världen med att lagstifta om tryckfrihet och yttrandefrihet redan år 1766. Men då hade lagstiftaren knappast kunnat föreställa sig vår digitala, globala och mediala tid. I dag, när journalistiken publiceras i olika former och på…
Köp här

Isbn: 9789188419170

Utgivningsår: 20190524

Utgivare: Morfem

Mediatyp: BC

av: Malin Forsman

Kategorier: IT-rätt och kommunikationsrätt Juridik Lagstiftning om underhållning och media Särskilda rättsområden
Boken förklarar reglerna som rör Internetpublicering, sociala medier och IT-relaterade produkter och tjänster och ger en praktisk tillämpning av juridiken på Internet. Boken är full av exemplifierande rättsfall och förklaringar och ger samtidigt en god förståelse för hur den traditionella juridiken har utvecklats under…
Köp här

Isbn: 9789139016120

Utgivningsår: 20111109

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Per Jonas Nordell

Kategorier: Juridik Lagstiftning om underhållning och media Marknadsrätt Särskilda rättsområden
Den svenska marknadsrätten har utvecklats till ett eget rättsområde baserat på de två lagstiftningskomplexen konkurrensrätt och marknadsföringslagstiftning och med Marknadsdomstolen (MD) som minsta gemensamma nämnare. Medan konkurrensrättens huvudsyfte är att upprätthålla en effektiv konkurrens på den svenska…
Köp här

Isbn: 9789139205845

Utgivningsår: 20101228

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Kategorier: Juridik Lagstiftning om underhållning och media Särskilda rättsområden
Uppdraget för 2018 års AV-utredning har varit att föreslå de författningsändringar och andra åtgärder som behövs för att genomföra ändringar i AV-direktivet och att se över radio- och tv-lagen i vissa andra delar. Bland kapitelrubrukerna: Regleringen på radio- och tv-området Förutsättningar för samreglering och…
Köp här

Isbn: 9789138249574

Utgivningsår: 20190819

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Juridik Lagstiftning om underhållning och media Särskilda rättsområden
Den parlamentariska public service-kommittén redovisar i detta delbetänkande sitt förslag till en finansierings- och uppbördsmodell för public service. Den bedöms vara långsiktigt stabil, legitim och värna verksamhetens oberoende från politiska och kommersiella intressen. I syfte att ytterligare stärka oberoendet…
Köp här

Isbn: 9789138246825

Utgivningsår: 20171017

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Ulf Bernitz

Kategorier: Juridik Lagstiftning om underhållning och media Marknadsrätt Särskilda rättsområden
Svensk och europeisk marknadsrätt 1 är en grundläggande bok om konkurrensrätten och marknadsekonomins rättsliga grundvalar. Boken ger en samlad framställning av ämnesområdet med betoning på principerna och de materiella huvudreglerna. I första hand läggs fokus på den svenska konkurrensrätten. Denna behandlas dock…
Köp här

Isbn: 9789139206880

Utgivningsår: 20150323

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Per Jonas Nordell

Kategorier: Juridik Lagstiftning om underhållning och media Marknadsrätt Särskilda rättsområden
"Marknadsrätten. En introduktion" är en grundläggande lärobok med särskild tonvikt på den svenska marknadsrättens kärnområden – konkurrens- och marknadsföringslagstiftningen. Boken tar också upp annan marknadsrelaterad lagstiftning liksom…
Köp här

Isbn: 9789139209249

Utgivningsår: 20200121

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Juridik Lagstiftning om underhållning och media Särskilda rättsområden
Förslag om hur public service ska regleras på ett ändamålsenligt sätt i ett nytt medielandskap. Dels inför nästa tillståndsperiod som inleds 2020 och dels på längre sikt. Detta omfattar bl.a. frågor om hur Sveriges Radios (SR), Sveriges Televisions (SVT) och Sveriges Utbildningsradios (UR) utbud ska nå ut till publiken…
Köp här

Isbn: 9789138248249

Utgivningsår: 20180625

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Peter Gerhard

Kategorier: Juridik Lagstiftning om underhållning och media Marknadsrätt Särskilda rättsområden
Marknadsrättens grunder ger en grundläggande översikt över hela marknadsrätten. Boken behandlar marknadsföringslagen med dess reglering av bland annat förbud mot vilseledande marknadsföring, fakturaskojeri, vilseledande efterbildningar, jämförande reklam, konkursutförsäljningar och realisationer, reklam via e-post…
Köp här

Isbn: 9789140691415

Utgivningsår: 20160426

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Natali Engstam Phalén, Thorsten Cars

Kategorier: Juridik Korruption Lagstiftning om underhållning och media Marknadsrätt Särskilda rättsområden Straffrätt och straffprocess
Sedan 1978 gäller för den offentliga och den privata sektorn gemensamma bestämmelser rörande givande och tagande av muta (korruption). Straffbestämmelserna i brottsbalken kompletteras av generalklausulen i marknadsföringslagen. I "Mutbrott" redogörs utförligt för…
Köp här

Isbn: 9789139117193

Utgivningsår: 20200210

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Försäljning och marknadsföring Juridik Lagstiftning om underhållning och media Marknadsrätt Reklam och annonsering Särskilda rättsområden
Stora förändringar i reklamlandskapet har skett under de senaste åren men ger dagens reklamregelverk ett tillräckligt och ändamålsenligt skydd för konsumenterna? Utredningen konstaterar att det i sig inte finns några egentliga brister i den nuvarande marknadsföringsrättsliga regleringen. Däremot anser utredningen att…
Köp här

Isbn: 9789138247396

Utgivningsår: 20180115

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Peter Degerfeldt, Lennart Åhl

Kategorier: Juridik Lagstiftning om underhållning och media Marknadsrätt Särskilda rättsområden
Den svenska entreprenadrätten regleras i de flesta fall av branschens egna standardavtal, i första hand av Allmänna Bestämmelser för bygg-, anläggnings- och installations­entreprenader (AB 04) som kan sägas vara den centrala entreprenadrättsliga basen inom svensk rätt. I Entreprenadrätt – en introduktion till AB 04 ges…
Köp här

Isbn: 9789144105536

Utgivningsår: 20160304

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Carl Anders Svensson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Försäljning och marknadsföring Juridik Lagstiftning om underhållning och media Marknadsrätt Särskilda rättsområden
Svensk marknadsföringslagstiftning bildar ett rikt förgrenat nät av regler som syftar till en effektiv och tillbörlig konkurrens mellan företag samt ett rimligt skydd för konsumenterna. I Den svenska marknadsföringslagstiftningen behandlas marknadsföringslagen och dess praktiska tillämpning, inom såväl traditionella…
Köp här

Isbn: 9789144112046

Utgivningsår: 20160728

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Anders Hübinette, Krister Malmsten

Kategorier: Juridik Lagstiftning om idrott Lagstiftning om underhållning och media Särskilda rättsområden
Detta standardverk inom idrottsjuridiken ger en heltäckande bild av idrottens bestraffningsregler. Alltifrån bestraffningar för nedsättande uttalanden om domare och våldshandlingar till dopingförseelser och matchfixing behandlas.Här förklaras och kommenteras de bestraffningssystem som skapats för att upprätthålla…
Köp här

Isbn: 9789139019701

Utgivningsår: 20160330

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

Kategorier: Juridik Lagstiftning om underhållning och media Marknadsrätt Särskilda rättsområden
I samband med att Marknadsdomstolen upphörde den 31 augusti 2016 beslutade domstolen tillsammans med Institutet för immaterial- och marknadsrätt vid Stockholms universitet (IFIM) att utge en minnesskrift som belyser hur marknadsrätten utvecklats under de drygt fyra decennier som domstolen varit verksam. Boken…
Köp här

Isbn: 9789172236653

Utgivningsår: 20171208

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BB

av: Magnus Schmauch

Kategorier: Juridik Lagstiftning om underhållning och media Marknadsrätt Särskilda rättsområden
Sedan den 1 februari 2017 är EU:s marknadsmissbruksförordning fullt tillämplig i Sverige. Förordningen medför bl.a. flera nya skyldigheter för personer som är aktiva på värdepappersmarknaden och den föreskriver också betydligt högre sanktionsavgifter. I boken samlas hela regelverket för första gången i en volym på…
Köp här

Isbn: 9789139020349

Utgivningsår: 20180413

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Alexandra Sackemark, Mårten Schultz, Mikaela Alderhorn, Sebastian Caicedo Gordh, Johan Rosell

Kategorier: Ärekränkning och förtal Digital livsstil Informationsteknik Juridik Lagstiftning om underhållning och media Särskilda rättsområden
I denna faktaspäckade men lättillgängliga bok beskrivs regelverket kring s.k. ”näthat”. Boken ger svar på frågor som ”Vilka är mina rättigheter och skyldigheter i digitala sammanhang?”; ”Vad får man och vad får man inte säga på Internet?”; ”Vad kan jag göra om någon utsätter mig för en kränkning i en blogg eller på…
Köp här

Isbn: 9789176105191

Utgivningsår: 20150925

Utgivare: Karnov Group, Elanders Sverige AB

Mediatyp: BC

av: Kulturdepartementet

Kategorier: Elektronik och kommunikationsteknik Juridik Kommunikationsteknik / telekommunikation Lagstiftning om underhållning och media Radioteknik Särskilda rättsområden Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
HAR UTGÅTT – KAN INTE KÖPAS. Digitalradiosamordningen har haft i uppdrag att utarbeta ett förslag till plan för övergång från FM-sändningar till marksänd digitalradio. En utgångspunkt för arbetet har varit att en övergång bör vara marknadsdriven, samtidigt som det allmänna kan bidra till att skapa goda…
Köp här

Isbn: 9789138241967

Utgivningsår: 20141202

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Thorsten Cars

Kategorier: Juridik Lagstiftning om underhållning och media Marknadsrätt Särskilda rättsområden
Sedan 1978 gäller för den offentliga och den privata sektorn gemensamma straffbestämmelser rörande givande och tagande av muta. Straffbestämmelserna i brottsbalken kompletteras av generalklausulen om otillbörlig marknadsföring i marknadsföringslagen som kan tillämpas bl.a. vid korruptiv marknadsföring. Både…
Köp här

Isbn: 9789139111818

Utgivningsår: 20120615

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Carl Anders Svensson

Kategorier: Juridik Lagstiftning om underhållning och media Marknadsrätt Särskilda rättsområden
Svensk marknadsföringslagstiftning bildar ett rikt förgrenat 
nät av regler som syftar till en effektiv och tillbörlig konkurrens mellan företag samt ett rimligt skydd för konsumenterna. I denna artonde upplaga av Den svenska marknadsförings­lagstiftningen behandlas marknadsföringslagen och dess prak­tiska tillämpning,…
Köp här

Isbn: 9789144128597

Utgivningsår: 20190328

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Juridik Lagstiftning om underhållning och media Särskilda rättsområden
Digitaliseringen öppnar enorma möjligheter. Tröskeln för att skapa innehåll, uttrycka åsikter och sprida dem har aldrig varit så låg som i dag. Trots denna enorma teoretiska potential har långt ifrån alla fått maximal utväxling i praktiken. Utredningen analyserar behovet av insatser och lämnar förslag till nya…
Köp här

Isbn: 9789138243695

Utgivningsår: 20151112

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Carl Anders Svensson, Anders Stenlund, Torsten Brink, Lars-Erik Ström, Thomas Carlén-Wendels

Kategorier: Juridik Lagstiftning om underhållning och media Marknadsrätt Särskilda rättsområden
Praktisk marknadsrätt är en användbar handbok för det dagliga arbetet på företag, advokatbyråer, reklam- och PR-firmor samt inte minst i utbildning. Inför denna upplaga har stora delar av boken omarbetats och nyskrivits som en följd av att en ny marknadsföringslag införts baserad på direktiv från EU. Ur innehållet:…
Köp här

Isbn: 9789139108726

Utgivningsår: 20100701

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BB

Kategorier: Juridik Lagstiftning om underhållning och media Marknadsrätt Särskilda rättsområden
Utredningen skriver att man anser att apoteksmarknaden i dag kan beskrivas som en marknad som i många avseenden mognat. Etableringstakten av nya apotek har stabiliserats och samtliga stora apoteksaktörer bedriver sedan 2015 e-handel med läkemedel på nationell nivå. Efter ägarförändringar 20132015 ägs inte längre någon…
Köp här

Isbn: 9789138245668

Utgivningsår: 20170310

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Carl Anders Svensson, Anders Stenlund, Torsten Brink, Thomas Carlén-Wendels, Lars-Erik Ström

Kategorier: Juridik Lagstiftning om underhållning och media Marknadsrätt Särskilda rättsområden
Detta är en samling av lagregler och andra normer som reglerar företagens reklam- och marknadsföringsåtgärder samt konsumenternas ställning på den svenska marknaden. Regelsamlingen är ett komplement till handboken Praktisk marknadsrätt och kan även – tack vare att den innehåller ett centralt och värdefullt urval av…
Köp här

Isbn: 9789139113362

Utgivningsår: 20130120

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Juridik Lagstiftning om idrott Lagstiftning om underhållning och media Särskilda rättsområden
Förslag till en ny lag om dataskydd i idrottens antidopningsarbete. Lagens syfte ska vara dels att möjliggöra att personuppgifter kan behandlas inom idrottens antidopningsarbete på ett ändamålsenligt sätt, dels att skydda fysiska personer mot att deras personliga integritet kränks vid sådan behandling. Några av…
Köp här

Isbn: 9789138249291

Utgivningsår: 20190605

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Juridik Kvalitetssäkring Lagstiftning om underhållning och media Management och företagsledning Marknadsrätt Särskilda rättsområden
Kartlägger hur tillsynen av alla varor som erbjuds på den svenska marknaden, så kallad marknadskontroll, är reglerad. Man har också analyserat om myndigheternas befogenheter och sanktionsmöjligheter är lämpliga för myndigheternas uppdrag, bland annat i ljuset av den ökande e-handeln. I betänkandet konstateras att vissa…
Köp här

Isbn: 9789138246665

Utgivningsår: 20170914

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Norstedts Juridik

Kategorier: Juridik Lagstiftning om underhållning och media Marknadsrätt Särskilda rättsområden
Grundläggande framställning om den del av marknadsrätten som rör den svenska marknadsföringslagen och dess tillämpning, med betoning på huvudlinjerna och de centrala bestämmelserna. Behandlar Marknadsdomstolens praxis och söker i lika mån observera lagens båda huvudändamål, att skydda konsumenter och att skydda…
Köp här

Isbn: 9789139200826

Utgivningsår: 19970901

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Ulf Bernitz

Kategorier: Juridik Lagstiftning om underhållning och media Marknadsrätt Särskilda rättsområden
Svensk och europeisk marknadsrätt 1 behandlar den svenska och europeiska konkurrensrätten, sedd mot bakgrund av marknadsekonomins rättsliga grundvalar, såsom skyddet för näringsfriheten och den fria rörligheten inom EU. Verket täcker både det europeiska och det svenska regelsystemet om förbjudna former av…
Köp här

Isbn: 9789139208143

Utgivningsår: 20190827

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC