Bläddra

av: Anders Kjellström

Kategorier: Ekonomisk förvaltningsrätt och offentlig affärsjuridik Juridik Särskilda rättsområden
En förståelse av de grundläggande rättsregler som gäller inom marknadsekonomin är nödvändig för var och en av dess aktörer. Affärsrätten i ett nötskal behandlar kort och rakt på sak de regler som styr affärslivet i vid mening. Boken tar främst upp civilrättsliga regler inom avtalsrätten, köprätten,…
Köp här

Isbn: 9789144131696

Utgivningsår: 20190307

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Kristina Björn

Kategorier: Ekonomisk förvaltningsrätt och offentlig affärsjuridik Juridik Lagen om offentlig upphandling Pedagogik Pedagogisk utrustning, datorstött lärande Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Upphandla för utveckling är en bok i serien Digital skola – från vision till verklighet. Den vänder sig i huvudsak till skolledare, rektorer, IKT-pedagoger som har övergripande ansvar för skolans digitalisering. Det är också en bok för IT-strateger och upphandlingsansvariga som på ett eller annat sätt är inblandade i…
Köp här

Isbn: 9789140695390

Utgivningsår: 20171114

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Ekonomisk förvaltningsrätt och offentlig affärsjuridik Juridik Lagen om offentlig upphandling Särskilda rättsområden
I fickfakta ingår utöver LOU ett urval av lagar och förordningar relevanta för offentlig upphandling. Några av lagarna gäller för samtliga upphandlande myndigheter medan andra enbart gäller statliga myndigheter eller kommuner och landsting. Den innehåller förutom lagar och författningar en begreppsordlista samt en…
Köp här

Isbn: 9789173453080

Utgivningsår: 20190301

Utgivare: SKL Kommentus

Mediatyp: BE

av: Christina Moell, Pierre Duras

Kategorier: Ekonomisk förvaltningsrätt och offentlig affärsjuridik Internationella affärer och tullagstiftning Juridik Särskilda rättsområden
Tullagstiftningen är viktig för all verksamhet som involverar internationell varuhandel. Genom god kännedom om bestämmelserna och deras tillämpning kan aktörerna säkerställa att reglerna efterlevs och planera sin verksamhet så att den blir så kostnadseffektiv som möjligt. Ur ett svenskt perspektiv och med utgångspunkt…
Köp här

Isbn: 9789139115366

Utgivningsår: 20171002

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Carl Svernlöv

Kategorier: Ekonomisk förvaltningsrätt och offentlig affärsjuridik Juridik Särskilda rättsområden Spåkinlärning för särskilda ändamål Spåkinlärning för yrkeslivet Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning
Denna fjärde omarbetade och utökade upplaga av Juridisk engelska ger praktisk handledning i att uttrycka sig korrekt och begripligt på det engelska språket. Med utgångspunkten att effektiv skriftlig kommunikation förmedlar sitt budskap bäst med enkelhet och precision, går författaren igenom hur ordval, meningsbyggnad…
Köp här

Isbn: 9789139020042

Utgivningsår: 20190114

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Eva Lindahl Toftegaard

Kategorier: Ekonomisk förvaltningsrätt och offentlig affärsjuridik Juridik Lagen om offentlig upphandling Särskilda rättsområden
Offentlig upphandling ger en gedigen översikt av det regelverk 
och de principer som styr offentlig upphandling och den bidrar till en praktisk förståelse för LOU och upphandlingsprocessen. Här behandlas frågor rörande inköp både före, under och efter själva upphandlingen, inklusive uppföljning av kontrakt och…
Köp här

Isbn: 9789144121048

Utgivningsår: 20180315

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789172237933

Utgivningsår: 20191114

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Ekonomisk förvaltningsrätt och offentlig affärsjuridik Juridik Konst Konst: allmänt Lagen om ersättningar och bidrag Särskilda rättsområden
Förslag som ska stimulera arbetsmarknaden så att fler konstnärer kan leva på sitt konstnärliga yrke. Förslagen ska även stärka konstnärernas position i dagens digitaliserade samhälle samt ge bättre förutsättningar för att ungdomar i hela landet, oavsett socioekonomisk bakgrund, ska våga välja…
Köp här

Isbn: 9789138247785

Utgivningsår: 20180406

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Jan-Erik Falk

Kategorier: Ekonomisk förvaltningsrätt och offentlig affärsjuridik Juridik Lagen om offentlig upphandling Särskilda rättsområden
Häftet innehåller kursmaterial, som är ett komplement till kursboken Lag om offentlig upphandling – en kommentar och som delvis innehåller uppdateringar av uppgifter som lämnas i kursboken. Så är exempelvis fallet med de lagändringar som från tid till annan görs i lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU), eller…
Köp här

Isbn: 9789172235991

Utgivningsår: 20141205

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BC

Kategorier: Ekonomisk förvaltningsrätt och offentlig affärsjuridik Juridik Lagen om offentlig upphandling Särskilda rättsområden
Gör bedömningen att det finns behov av en reglering som, i fråga om arbetsrättsliga krav på leverantörer, syftar till att motverka oskäliga arbetsvillkor och som bidrar till ökad enhetlighet mellan de bolag med statligt ägande som är upphandlande myndigheter eller…
Köp här

Isbn: 9789138249833

Utgivningsår: 20191126

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Bedrägeri Ekonomisk förvaltningsrätt och offentlig affärsjuridik Juridik Lagen om ersättningar och bidrag Särskilda rättsområden Straffrätt och straffprocess
En bredare utvärdering av lagen för att undersöka hur bestämmelserna har fungerat i praktiken, vilka konsekvenser som lagen har fått och om syftena med reformen har uppnåtts. Utredningen föreslår bland annat: Bidragsbrottslagens tillämpningsområde utvidgas Maximistraffet för grovt bidragsbrott ska skärpas till…
Köp här

Isbn: 9789138247631

Utgivningsår: 20180305

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Björn Flintberg

Kategorier: Ekonomisk förvaltningsrätt och offentlig affärsjuridik Juridik Lagen om offentlig upphandling Särskilda rättsområden
För dig som arbetar med upphandling inom offentlig sektor, eller ska börja göra det, är Upphandla rätt & lätt ett oumbärligt hjälpmedel som ger en lättförståelig bild av hur en upphandlings process egentligen går till. Författaren Björn Flintberg bjuder både på matnyttig fakta kring själva upphandlingsförfarandet…
Köp här

Isbn: 9789172511378

Utgivningsår: 20150401

Utgivare: Komlitt

Mediatyp: BC

av: Eva Lindahl Toftegaard

Kategorier: Ekonomisk förvaltningsrätt och offentlig affärsjuridik Juridik Lagen om offentlig upphandling Särskilda rättsområden
Offentlig upphandling ger en gedigen översikt av det regelverk och de principer som styr offentlig upphandling och bidrar till en praktisk förståelse för LOU och upphandlingsprocessen. Här behandlas frågor rörande upphandling både före, under och efter själva upphandlingsförfarandet, inklusive kontraktsfrågor,…
Köp här

Isbn: 9789144133089

Utgivningsår: 20200108

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Lars Arrhed

Kategorier: Ekonomisk förvaltningsrätt och offentlig affärsjuridik Juridik Lagen om offentlig upphandling Särskilda rättsområden
Komplexa IT-tjänster är IT-tjänster som inbegriper avancerad teknik i snabb förändring och som – för att generera mervärde i beställarens verksamhet – fordrar långvarig och tillitsfull samverkan mellan beställare och leverantör på såväl operativ som strategisk nivå, under komplicerade avtal och med beaktande av…
Köp här

Isbn: 9789139113836

Utgivningsår: 20160916

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789139022213

Utgivningsår: 20200205

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Niclas Forsberg

Kategorier: Ekonomisk förvaltningsrätt och offentlig affärsjuridik Juridik Lagen om offentlig upphandling Särskilda rättsområden
Upphandling är en handbok som beskriver offentlig upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU), lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF), lagen om upphandling av koncessioner (LUK) och lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS) samt upphandling enligt lagen om…
Köp här

Isbn: 9789139115069

Utgivningsår: 20170828

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Lina Wedin Hansson, Susanna Johansson

Kategorier: Ekonomisk förvaltningsrätt och offentlig affärsjuridik Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hållbar utveckling Juridik Lagen om offentlig upphandling Miljön Regional planering och områdesplanering Särskilda rättsområden Stadsplanering och kommunal planering
Offentlig upphandling spelar en central roll i samhällsplanering och stadsomvandlingsprojekt, där möjligheten att integrera hållbarhetshänsyn har kommit att uppmärksammas alltmer under de senaste decennierna. Bakgrunden till denna rapport härstammar ur projektet ”Samverkan och hållbarhetshänsyn i bygginköpsprocessen”,…
Köp här

Isbn: 9789172673885

Utgivningsår: 20161219

Utgivare: Media-Tryck

Mediatyp: BC

av: Staffan Furusten

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk förvaltningsrätt och offentlig affärsjuridik Industrier och branscher Juridik Lagen om offentlig upphandling Offentliga sektorn Särskilda rättsområden
Årligen genomförs offentliga upphandlingar till ett värde av 500–600 miljarder kronor. Alla upphandlingar ska följa lagen om offentlig upphandling (LOU), oavsett vilken typ av vara eller tjänst det rör sig om.Läs merLOU bygger på idén att inköp kan och bör göras på samma sätt på alla marknader. Men det finns många…
Köp här

Isbn: 9789147111886

Utgivningsår: 20150212

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Socialdepartementet

Kategorier: Ekonomisk förvaltningsrätt och offentlig affärsjuridik Juridik Lagen om offentlig upphandling Särskilda rättsområden
Analyserar hur uttryckliga krav på villkor enligt kollektivavtal kan föras in i de nya kommande upphandlingslagarna och lämnar förslag på hur sådana bestämmelser ska utformas. Utredningen föreslår bl.a. annat att upphandlande myndigheter ska kräva att arbete som utförs i offentlig upphandling ska utföras med skäliga…
Köp här

Isbn: 9789138243442

Utgivningsår: 20150902

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Niclas Forsberg

Kategorier: Ekonomisk förvaltningsrätt och offentlig affärsjuridik Juridik Lagen om offentlig upphandling Särskilda rättsområden
Upphandling är en handbok som beskriver offentlig upphandling enligtlagen om offentlig upphandling, upphandling enligt lagen om upphandlinginom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster,upphandling enligt lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdetsamt upphandling enligt lagen om…
Köp här

Isbn: 9789139114598

Utgivningsår: 20150518

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Anders Nilsson, Hanna Lundqvist, Anna Nikolina Erikson

Kategorier: Ekonomisk förvaltningsrätt och offentlig affärsjuridik Immaterialrätt Juridik Lagen om offentlig upphandling Särskilda rättsområden Sekretesslagstiftning
Det här en praktisk handbok som riktar sig till alla er – exempelvis upphandlare, anbudsgivare, konkurrenter och enskilda – som på olika sätt kommer i kontakt med frågor om offentlighet och sekretess. Eftersom författarna arbetar med offentlig upphandling så är bokens utgångspunkt offentlighet och sekretess i samband…
Köp här

Isbn: 9789139114161

Utgivningsår: 20190401

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Arbetsrätt Ekonomisk förvaltningsrätt och offentlig affärsjuridik Juridik Lagen om offentlig upphandling Särskilda rättsområden
Konventionen kan genomföras på ett sätt som är förenligt med EU-rätten, säger utredaren professor Niklas Bruun som rekommenderar att regeringen inleder ett arbete med sikte på att ratificera konventionen. Utredaren konstaterar dock att arbetsklausuler kan användas i offentlig upphandling även utan att konventionen…
Köp här

Isbn: 9789138244166

Utgivningsår: 20160301

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk förvaltningsrätt och offentlig affärsjuridik Industrier och branscher Juridik Lagen om offentlig upphandling Offentliga sektorn Särskilda rättsområden
Utgångspunkten för forskningsprogrammet “Att organisera marknader”, som tilldelades anslag av Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond år 2007, har varit att marknader och organisationer inte är så olika som det ibland hävdas. Ett viktigt gemensamt drag är att både marknader och organisationer organiseras. Med…
Köp här

Isbn: 9789170611933

Utgivningsår: 20151105

Utgivare: Makadam förlag

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Ekonomisk förvaltningsrätt och offentlig affärsjuridik Internationella affärer och tullagstiftning Juridik Särskilda rättsområden
Utredningen om en svensk tullagstiftning i unionen överlämnade den 6 februari 2015 sitt slutbetänkande “En ny svensk tullagstiftning” till regeringen. Utredningens uppdrag har varit att lämna förslag till en ny svensk tullagstiftning. Syftet är att anpassa den svenska tullagstiftningen till den nya…
Köp här

Isbn: 9789138242292

Utgivningsår: 20150209

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Maria Bennich (red.), Lars Zanderin (red.), Emma Lindström, Maria Wolmesjö

Kategorier: Ekonomisk förvaltningsrätt och offentlig affärsjuridik Juridik Lagen om offentlig upphandling Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Under de senaste åren har den offentliga sektorn förändrats, från att vara välfärdsproducent till att i högre grad administrera och kontrollera välfärdstjänster som erbjuds av olika privata aktörer. Detta gäller även socialtjänsten. Ny lagstiftning har lett till förändringar i organiseringen av socialtjänstens arbete,…
Köp här

Isbn: 9789140691774

Utgivningsår: 20150910

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Ekonomisk förvaltningsrätt och offentlig affärsjuridik Juridik Lagen om offentlig upphandling Särskilda rättsområden
Har haft i uppdrag att se över rättsmedlen i upphandlingslagstiftningen, dvs. möjligheten att bl.a. överpröva en upphandling, utreda frågan om s.k. temporär direktupphandling samt utreda frågor om avgifter och processkostnader i upphandlingsmål. Innehåller författningsförslag som syftar till att öka effektiviteten i…
Köp här

Isbn: 9789138242391

Utgivningsår: 20150302

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Mikael Pauli, Erik Öman, Eva Lundberg

Kategorier: Ekonomisk förvaltningsrätt och offentlig affärsjuridik Juridik Särskilda rättsområden
LEX är en läromedelsserie i juridik som täcker gymnasieskolans samtliga tre kurser i ämnet. Läromedlen kan läsas av alla som är intresserade av juridik och fungerar även som introduktionslitteratur vid högskolestudier. Serien består av tryckta elevböcker och digitala läromedel. LEX Affärsjuridik, fakta- och…
Köp här

Isbn: 9789140693976

Utgivningsår: 20160815

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Niclas Forsberg

Kategorier: Ekonomisk förvaltningsrätt och offentlig affärsjuridik Juridik Lagen om offentlig upphandling Särskilda rättsområden
Upphandling är en handbok som beskriver offentlig upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU), lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF), lagen om upphandling av koncessioner (LUK) och lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS) samt upphandling enligt lagen om…
Köp här

Isbn: 9789139116776

Utgivningsår: 20190819

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Ekonomisk förvaltningsrätt och offentlig affärsjuridik Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Lagar för lokalt styre Lagen om offentlig upphandling Särskilda rättsområden
Utredningen konstaterar att den kommunala lokaliseringsprincipen inte innebär något absolut hinder mot kommunal avtalssamverkan. Samtidigt innebär lokaliseringsprincipen en tydlig rättslig begränsning. Om nyttan inte anses proportionerlig mot åtgärden är den inte rättsligt tillåten. Den rättsliga osäkerheten kring…
Köp här

Isbn: 9789138246795

Utgivningsår: 20171018

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Ekonomisk förvaltningsrätt och offentlig affärsjuridik Internationella affärer och tullagstiftning Juridik Särskilda rättsområden
Den nuvarande svenska lagstiftningen om tullfrihet står inte i överensstämmelse med EU:s gemensamma lagstiftning om tullfrihet i alla delar. Syftet med Ds:n är att göra en översyn av det befintliga regelverket, d.v.s. lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m. och förordningen (1994:1605) om tullfrihet m.m. Vidare föreslås…
Köp här

Isbn: 9789138249499

Utgivningsår: 20190617

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Ekonomisk förvaltningsrätt och offentlig affärsjuridik Etnicitet Etniska minoriteter och mångkultur Filosofi och religion Juridik Lagen om ersättningar och bidrag Religion och politik Religion och tro Religion: allmänt Religiösa frågor och debatter Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Sociala grupper
Utredningens sammantagna bedömning är att det statliga stödet har stor betydelse för trossamfunden. Om stödet skulle minska eller avvecklas, i synnerhet avgiftshjälpen, skulle det få stora konsekvenser för trossamfundens verksamhet. Det skulle framför allt sätta trossamfunden i sämre ställning i förhållande till…
Köp här

Isbn: 9789138247716

Utgivningsår: 20180319

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC