Bläddra

av:Henric Falkman

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Verksamheten i privata försäkringsföretag har länge ansetts vara av särskild betydelse för både enskilda och samhälle. På samma gång är verksamheten komplex till sin natur och förenad med särskilda risker. Det betyder bland annat att en kund normalt saknar förmåga att bedöma om en försäkringsgivare kommer att kunna…
Köp här

Isbn: 9789172237827

Utgivningsår:20190915

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av:Bertil Bengtsson

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Denna bok ger en kortfattad orientering om försäkringsrätten. Försäkringsrätt är främst avsedd som lärobok för blivande jurister och ekonomer, men kan också ge andra intresserade en inblick i ämnet. Den nionde upplagan har uppdaterats med hänsyn till ny lagstiftning, ny rättspraxis och ny litteratur på området.
Köp här

Isbn: 9789139207283

Utgivningsår:20150518

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789151919027

Utgivningsår:20191022

Utgivare: Scandinavian RE Production AB

Mediatyp: BC

av:Per Johan Eckerberg

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Solvensregler Regelöversikten En översikt över försäkringsföretagens solvensregler ”Per Johan Eckerbergs bok är avsedd att vara en praktisk handledning för dem som har att tränga igenom det mycket omfattande och komplexa solvensregelverket. Genom sin systematiska, tabellvisa genomgång av alla olika slags normer kommer…
Köp här

Isbn: 9789151919034

Utgivningsår:20200204

Utgivare: Scandinavian RE Production

Mediatyp: BC

av:Harald Ullman

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Fastighetsförsäkring är en uppföljare av boken ”Entreprenadförsäkring” (2017) och handlar om den försäkring som en fastighetsägare tecknar. Boken utgår från försäkringsvillkoren för fastighetsförsäkring i de tre ledande och rikstäckande försäkringsbolagen och ett lokalt försäkringsbolag. På grund av…
Köp här

Isbn: 9789179170561

Utgivningsår:20210202

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

av:Bertil Bengtsson

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Denna bok ger en kortfattad orientering om försäkringsrätten. Försäkringsrätt är främst avsedd som lärobok för blivande jurister och ekonomer, men kan också ge andra intresserade en inblick i ämnet.Den tionde upplagan har uppdaterats med hänsyn till ny lagstiftning, ny rättspraxis och ny litteratur på området.
Köp här

Isbn: 9789139208921

Utgivningsår:20190110

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Bertil Bengtsson, Anders Holm, Svante O. Johansson, Britta Behrendt Jonsson, Birger Nydrén, Marcus Radetzki, Jessika van der Sluijs, Harald Ullman

Kategorier: Civilrättsliga åtgärder Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Rättssystem: allmänt Rättssystem: civilprocessen, rättstvister och tvistlösning Särskilda rättsområden Skada och skadestånd
Denna antologi ingår i en serie antologier som publicerats av Nätverket för skadestånds- och försäkringsrättslig forskning. De föregående antologierna är: Uppsatser om försäkringsavtalslagen (2009), Uppsatser om skadeståndsrätt och ansvarsförsäkring (2012), Uppsatser om försäkringsvillkor (2015) och Uppsatser om…
Köp här

Isbn: 9789172238749

Utgivningsår:20220525

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av:Bertil Bengtsson

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Kollektivavtalsgrundad försäkring. Några huvuddrag ger en översikt av en rad praktiskt viktiga försäkringsformer som inte tidigare behandlats närmare i den juridiska litteraturen. I arbetet beskrivs det komplicerade samspel mellan försäkringsvillkor och…
Köp här

Isbn: 9789139023104

Utgivningsår:20201015

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Kartlägger i vilken utsträckning försäkringsbolagen avslår ansökningar om personförsäkring eller meddelar sådana försäkringar med särskilda inskränkningar eller förhöjda premier, identifierar under vilka omständigheter det är vanligt att ansökningar om personförsäkring nekas och analyserar om riskbedömningarna i dessa…
Köp här

Isbn: 9789138244500

Utgivningsår:20160530

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av:Carl Espersson, Ulf Hellbacher

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Hälso- och sjukvård Juridik Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Särskilda rättsområden Sjukförsäkring
Sverige var det första landet i världen som införde en särskild försäkring för att ersätta patienter för skador i samband med behandling inom hälso- och sjukvården samt tandvården. År 1975 tillkom en frivillig patientförsäkring som den 1 januari 1997 ersattes av patientskadelagen. Denna bok är den första utförliga…
Köp här

Isbn: 9789163908149

Utgivningsår:20161101

Utgivare: Patientförsäkringsföreningens Service

Mediatyp: BC

av:Bo-Göran Jansson

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Pensionslagstiftning Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Skatter 2017 – pension och försäkring vänder sig till försäkrings­förmedlare och övriga i försäkringsbranschen, men även till andra verksamma inom den finansiella sektorn som kommer i kontakt med pensions- och personförsäkringsskattefrågor. Boken är ett användbart hjälpmedel i det dagliga arbetet, men kan också…
Köp här

Isbn: 9789144118536

Utgivningsår:20170224

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Peter Lagerström

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Omfattande handbok i företagsförsäkringens juridik, med inriktning främst på avtalsrättsliga frågor såsom tolkning och säkerhetsföreskrifter. Boken redogör utförligt för vilka skadehändelser som omfattas av försäkringen och hur olika skadesituationer bedöms i praktiken. Framställningen illustreras med talrika exempel i…
Köp här

Isbn: 9789139013068

Utgivningsår:20070918

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789188735379

Utgivningsår:20200821

Utgivare: FAR AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Försäkringsvolymen är regelsamlingen för försäkringsföretag. Innehåller nya Solvens II-förordningen som är direktverkande, Solvens II-direktivet och försäkringsförmedlingsdirektivet m.m. Försäkringsvolymen samlar gällande rätt på försäkringsområdet. Lagar, förordningar, föreskrifter och EU-rätt är uppdaterade utifrån…
Köp här

Isbn: 9789187387944

Utgivningsår:20170825

Utgivare: FAR

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789139020264

Utgivningsår:20161018

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av:Carl Espersson, Ulf Hellbacher

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Hälso- och sjukvård Juridik Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Särskilda rättsområden Sjukförsäkring
In 1975, Sweden was che first country in the world to introduce special insurance which aimed at compensating patients for injuries sustained in connection with healthcare. The basic idea was to separate the issue of liability from the issue of responsibility, so that the right to compensation would be independent of…
Köp här

Isbn: 9789188929358

Utgivningsår:20210120

Utgivare: eddy.se ab

Mediatyp: BB

av:Bertil Bengtsson, Svante O. Johansson, Eva Lindell-Frantz, Birger Nydrén, Harald Ullman, Jessika van der Sluijs, Marcus Radetzki

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Temat för denna antologi är den nya försäkringsavtalslagen som trädde i kraft år 2006. Antologin består av sju fristående uppsatser med inriktning på främst skadeförsäkring. Ambitionen är att härmed tillgodose en del av det behov av forskning som den nya försäkringsavtalslagen fört med sig. Uppsatserna är författade…
Köp här

Isbn: 9789172233591

Utgivningsår:20091118

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av:Bertil Bengtsson

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Boken behandlar försäkringsavtalsrätten. Första delen ger en översikt över vissa allmänna frågor på rättsområdet, den andra delen kommenterar försäkringsavtalslagens bestämmelser. Denna fjärde upplaga av boken har uppdaterats med ny rättspraxis, ny lagstiftning och ny litteratur på området.
Köp här

Isbn: 9789139020998

Utgivningsår:20190315

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BB

av:Bertil Bengtsson

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Kortfattad orientering om försäkringsrätten, främst avsedd som lärobok för blivande jurister och ekonomer men användbar för alla som behöver en introduktion i ämnet.
Köp här

Isbn: 9789139205791

Utgivningsår:20120525

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Henric Falkman

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Verksamheten i privata försäkringsföretag har länge ansetts vara av särskild betydelse för både enskilda och samhället. Ur försäkringstagarnas synpunkt är verksamheten av betydelse av i huvudsak två anledningar – den bidrar till att enskilda personer och företag kan minska sitt risktagande i olika situationer, och…
Köp här

Isbn: 9789172234581

Utgivningsår:20111011

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av:Per Johan Eckerberg

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Särskilda rättsområden
FörsäkringsrörelseManualen 2014 är en ny och väsentligt utökad upplaga av 2011 års succé som: ger dig ett helikopterperspektiv på förarbeten och regler visar samspelet mellan bank- och försäkring möjliggör för dig att hantera flera lagtexter samtidigt lämnar stöd och anvisningar för rättsutredningar …
Köp här

Isbn: 9789163375798

Utgivningsår:20140110

Utgivare: Scandinavian RE Production AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Försäkringsvolymen samlar gällande rätt på försäkringsområdet. Lagar, förordningar, föreskrifter och EU-rätt är uppdaterade utifrån de senaste ändringarna. Du får tillgång till Solvens II-förordningen, Solvens II-direktivet, försäkringsrörelselagen och Finansinspektionens föreskrifter bland mycket annat. Boken är…
Köp här

Isbn: 9789188735492

Utgivningsår:20210923

Utgivare: FAR AB

Mediatyp: BC

av:Henric Falkman

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Verksamheten i försäkringsbolag har länge ansetts vara av särskild betydelse för både enskilda och samhälle. Samtidigt är verksamheten komplex till sin natur och förenad med speciella risker. Försäkringskunder agerar ofta på grundval av bristfälliga kunskaper rörande dels egenskaperna hos olika försäkringsprodukter,…
Köp här

Isbn: 9789172233942

Utgivningsår:20100628

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BB

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Under vilka förhållanden ska förtroendeuppdrag likställas med förvärvsarbete? När utgör ett förtroendeuppdrag som inte likställs med förvärvsarbete hinder för att stå till arbetsmarknades förfogande?Här görs en analys av dessa frågor samt av deltidsbegränsningens effekter för förtroendevalda.Konstaterar att rättspraxis…
Köp här

Isbn: 9789138236024

Utgivningsår:20110628

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Försäkringsvolymen 2019/2020 Försäkringsvolymen är regelsamlingen för försäkringsföretag. Innehåller nya Solvens II-förordningen som är direktverkande, Solvens II-direktivet och försäkringsförmedlingsdirektivet m.m. Försäkringsvolymen samlar gällande rätt på försäkringsområdet. Lagar, förordningar, föreskrifter och…
Köp här

Isbn: 9789188735256

Utgivningsår:20190906

Utgivare: FAR AB

Mediatyp: BC

av:Håkan Andersson, Bertil Bengtsson, Anders Holm, Eva Lindell-Frantz, Birger Nydrén, Marcus Radetzki, Jessika van der Sluijs, Harald Ullman

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Denna antologi är ett uttryck för författarnas ambitioner att tillgodose en del av behovet av forskning inom försäkrings- och skadeståndsrätt och att fortsätta det arbete med denna inriktning som inleddes år 2009 med publiceringen av antologin Uppsatser om försäkringsavtalslagen. Uppsatserna är författade av Håkan…
Köp här

Isbn: 9789172234994

Utgivningsår:20121126

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Rätt till a-kassa för frilansare med eller utan F-skatt! Föreslår tydligare regler om a-kasseersättning för dem som jobbar på uppdrag av en eller flera arbetsgivare.Den nuvarande definitionen av företagare kompletteras med ett par schablonregler: a) Uppdragstagare med F-skattsedel ska alltid betraktas som företagare…
Köp här

Isbn: 9789138236000

Utgivningsår:20110620

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Tom Riese, Bo-Göran Jansson, Carl Johan Rundquist, Lars Aldenstig

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Isbn: 9789144067711

Utgivningsår:20100408

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Försäkringsvolymen samlar gällande rätt på försäkringsområdet. Lagar, förordningar, föreskrifter och EU-rätt är uppdaterade utifrån de senaste ändringarna. Du får tillgång till Solvens II-förordningen, Solvens II-direktivet, försäkringsrörelselagen och Finansinspektionens föreskrifter bland mycket annat. Boken är…
Köp här

Isbn: 9789188735584

Utgivningsår:20220831

Utgivare: FAR AB

Mediatyp: BC

av:Håkan Andersson, Bertil Bengtsson, Anders Holm, Svante O Johansson, Malou Klevhill Larsson, Eva Lindell-Frantz, Birger Nydrén, Marcus Radetzki, Jessika van der Sluijs, Harald Ullman

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Denna antologi är ett uttryck för författarnas ambitioner att tillgodose en del av behovet av forskning inom försäkrings- och skadeståndsrätt och att fortsätta det arbete med denna inriktning som inleddes år 2009 med publiceringen av antologin Uppsatser om försäkringsavtalslagen. Uppsatserna är författade av Håkan…
Köp här

Isbn: 9789172236332

Utgivningsår:20151120

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Trafikljus och stresstest i försäkringsbranschen! Föreslår en anpassning av försäkringsrörelselagstiftningen till EU:s Solvens II-direktiv*. Detta innebär bl.a. ett nytt, väsentligt mer sofistikerat sätt att beräkna företagens lagstadgade kapitalbuffert (solvenskapital). Storleken ska bestämmas av risken i hela…
Köp här

Isbn: 9789138236376

Utgivningsår:20111108

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Mats Holmqvist

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Trafikskadelagen innehåller bestämmelser om rätten till ersättning för skada i följd av trafik med motordrivet fordon, s.k. trafikskadeersättning. Sådan ersättning betalas i stor utsträckning på objektiv grund, dvs. oberoende av om någon har varit vållande eller inte. Ersättningens storlek bestäms på…
Köp här

Isbn: 9789139116578

Utgivningsår:20191122

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Björn Sporrong, Lars Ekström, Bo-Göran Jansson, Johan Negert, Tom Riese, Anders Karlsson

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Isbn: 9789144074726

Utgivningsår:20110211

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av:Bertil Bengtsson

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Boken behandlar försäkringsavtalsrätten. Första delen ger en översikt över vissa allmänna frågor på rättsområdet, den andra delen kommenterar försäkringsavtalslagens bestämmelser. Denna femte upplaga av boken har uppdaterats med ny…
Köp här

Isbn: 9789139026921

Utgivningsår:20221230

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BB

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Nyheter i urval Ny lag om försäkringsdistribution och nya föreskrifter från Finansinspektion till följd av det nya EU-direktivet om försäkringsdistribution IDD Den nya förenklade lagen om ekonomiska föreningar innebär en rad ändringar på försäkringsområdet
Köp här

Isbn: 9789188735119

Utgivningsår:20180903

Utgivare: FAR

Mediatyp: BC

av:Marcus Radetzki

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Särskilda rättsområden
I denna bok behandlas de regler och principer som äger tillämpning vid tolkning av försäkringsvillkor. Boken har tre huvudsyften, nämligen:· att klargöra vilka faktorer som kan äga inflytande vid tolkning av försäkringsvillkor,· att analysera hur dessa tolkningsfaktorer förhåller sig till varandra och att på grundval…
Köp här

Isbn: 9789139022237

Utgivningsår:20200120

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Bo-Göran Jansson

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Pensionslagstiftning Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Skatter 2015 – pension och försäkring vänder sig till försäkringsförmedlare och övriga i försäkringsbranschen, men även till andra verksamma inom den finansiella sektorn som kommer i kontakt med pensions- och personförsäkringsskattefrågor. Boken är ett användbart hjälp­medel i det dagliga arbetet, men kan också…
Köp här

Isbn: 9789144106953

Utgivningsår:20150327

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Försäkringsvolymen samlar gällande rätt på försäkringsområdet. Lagar, förordningar, föreskrifter och EU-rätt är uppdaterade utifrån de senaste ändringarna. Du får tillgång till Solvens II-förordningen, Solvens II-direktivet, försäkringsrörelselagen och Finansinspektionens föreskrifter bland mycket annat. Boken är…
Köp här

Isbn: 9789188735676

Utgivningsår:20230906

Utgivare: FAR AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173338592

Utgivningsår:20171122

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC