Bläddra

av:Henric Falkman

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Verksamheten i privata försäkringsföretag har länge ansetts vara av särskild betydelse för både enskilda och samhälle. På samma gång är verksamheten komplex till sin natur och förenad med särskilda risker. Det betyder bland annat att en kund normalt saknar förmåga att bedöma om en försäkringsgivare kommer att kunna…
Köp här

Isbn: 9789172237827

Utgivningsår:20190915

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789151919027

Utgivningsår:20191022

Utgivare: Scandinavian RE Production AB

Mediatyp: BC

av:Per Johan Eckerberg

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Solvensregler Regelöversikten En översikt över försäkringsföretagens solvensregler ”Per Johan Eckerbergs bok är avsedd att vara en praktisk handledning för dem som har att tränga igenom det mycket omfattande och komplexa solvensregelverket. Genom sin systematiska, tabellvisa genomgång av alla olika slags normer kommer…
Köp här

Isbn: 9789151919034

Utgivningsår:20200204

Utgivare: Scandinavian RE Production

Mediatyp: BC

av:Bertil Bengtsson

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Denna bok ger en kortfattad orientering om försäkringsrätten. Försäkringsrätt är främst avsedd som lärobok för blivande jurister och ekonomer, men kan också ge andra intresserade en inblick i ämnet. Den nionde upplagan har uppdaterats med hänsyn till ny lagstiftning, ny rättspraxis och ny litteratur på området.
Köp här

Isbn: 9789139207283

Utgivningsår:20150518

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Harald Ullman

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Fastighetsförsäkring är en uppföljare av boken ”Entreprenadförsäkring” (2017) och handlar om den försäkring som en fastighetsägare tecknar. Boken utgår från försäkringsvillkoren för fastighetsförsäkring i de tre ledande och rikstäckande försäkringsbolagen och ett lokalt försäkringsbolag. På grund av…
Köp här

Isbn: 9789179170561

Utgivningsår:20210202

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

av:Bertil Bengtsson

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Denna bok ger en kortfattad orientering om försäkringsrätten. Försäkringsrätt är främst avsedd som lärobok för blivande jurister och ekonomer, men kan också ge andra intresserade en inblick i ämnet.Den tionde upplagan har uppdaterats med hänsyn till ny lagstiftning, ny rättspraxis och ny litteratur på området.
Köp här

Isbn: 9789139208921

Utgivningsår:20190110

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Bertil Bengtsson, Anders Holm, Svante O. Johansson, Britta Behrendt Jonsson, Birger Nydrén, Marcus Radetzki, Jessika van der Sluijs, Harald Ullman

Kategorier: Civilrättsliga åtgärder Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Rättssystem: allmänt Rättssystem: civilprocessen, rättstvister och tvistlösning Särskilda rättsområden Skada och skadestånd
Denna antologi ingår i en serie antologier som publicerats av Nätverket för skadestånds- och försäkringsrättslig forskning. De föregående antologierna är: Uppsatser om försäkringsavtalslagen (2009), Uppsatser om skadeståndsrätt och ansvarsförsäkring (2012), Uppsatser om försäkringsvillkor (2015) och Uppsatser om…
Köp här

Isbn: 9789172238749

Utgivningsår:20220525

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av:Bertil Bengtsson

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Kollektivavtalsgrundad försäkring. Några huvuddrag ger en översikt av en rad praktiskt viktiga försäkringsformer som inte tidigare behandlats närmare i den juridiska litteraturen. I arbetet beskrivs det komplicerade samspel mellan försäkringsvillkor och…
Köp här

Isbn: 9789139023104

Utgivningsår:20201015

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Peter Sjöberg, Erik Cernjul, Tord Gransbo

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Denna lagkommentar avser det regelverk om försäkringsdistribution som gäller sedan den 1 oktober 2018. Vissa bestämmelser om tjänstepensionsförsäkring tillämpas dock fr.o.m. den 1 oktober 2019. Vid sidan av lagen om försäkringsdistribution kommenteras och återges…
Köp här

Isbn: 9789139021292

Utgivningsår:20210118

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Kartlägger i vilken utsträckning försäkringsbolagen avslår ansökningar om personförsäkring eller meddelar sådana försäkringar med särskilda inskränkningar eller förhöjda premier, identifierar under vilka omständigheter det är vanligt att ansökningar om personförsäkring nekas och analyserar om riskbedömningarna i dessa…
Köp här

Isbn: 9789138244500

Utgivningsår:20160530

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av:Carl Espersson, Ulf Hellbacher

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Hälso- och sjukvård Juridik Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Särskilda rättsområden Sjukförsäkring
Sverige var det första landet i världen som införde en särskild försäkring för att ersätta patienter för skador i samband med behandling inom hälso- och sjukvården samt tandvården. År 1975 tillkom en frivillig patientförsäkring som den 1 januari 1997 ersattes av patientskadelagen. Denna bok är den första utförliga…
Köp här

Isbn: 9789163908149

Utgivningsår:20161101

Utgivare: Patientförsäkringsföreningens Service

Mediatyp: BC

av:Peter Lagerström

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Omfattande handbok i företagsförsäkringens juridik, med inriktning främst på avtalsrättsliga frågor såsom tolkning och säkerhetsföreskrifter. Boken redogör utförligt för vilka skadehändelser som omfattas av försäkringen och hur olika skadesituationer bedöms i praktiken. Framställningen illustreras med talrika exempel i…
Köp här

Isbn: 9789139013068

Utgivningsår:20070918

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Bo-Göran Jansson

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Pensionslagstiftning Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Skatter 2017 – pension och försäkring vänder sig till försäkrings­förmedlare och övriga i försäkringsbranschen, men även till andra verksamma inom den finansiella sektorn som kommer i kontakt med pensions- och personförsäkringsskattefrågor. Boken är ett användbart hjälpmedel i det dagliga arbetet, men kan också…
Köp här

Isbn: 9789144118536

Utgivningsår:20170224

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789188735379

Utgivningsår:20200821

Utgivare: FAR AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Rätt till a-kassa för frilansare med eller utan F-skatt! Föreslår tydligare regler om a-kasseersättning för dem som jobbar på uppdrag av en eller flera arbetsgivare.Den nuvarande definitionen av företagare kompletteras med ett par schablonregler: a) Uppdragstagare med F-skattsedel ska alltid betraktas som företagare…
Köp här

Isbn: 9789138236000

Utgivningsår:20110620

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Marcus Radetzki

Kategorier: Civilrättsliga åtgärder Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Rättssystem: allmänt Rättssystem: civilprocessen, rättstvister och tvistlösning Särskilda rättsområden Skada och skadestånd
I denna bok presenteras, analyseras och diskuteras de regler och principer som i svensk utomkontraktuell skadeståndsrätt styr skadeståndsberäkningen vid sakskada.Sedan den förra upplagan av boken publicerades har frågor om skadeståndsberäkning vid sakskada aktualiserats i flera prejudikat från Högsta domstolen som i…
Köp här

Isbn: 9789139021421

Utgivningsår:20190716

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Håkan Andersson, Bertil Bengtsson, Anders Holm, Eva Lindell-Frantz, Birger Nydrén, Marcus Radetzki, Jessika van der Sluijs, Harald Ullman

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Denna antologi är ett uttryck för författarnas ambitioner att tillgodose en del av behovet av forskning inom försäkrings- och skadeståndsrätt och att fortsätta det arbete med denna inriktning som inleddes år 2009 med publiceringen av antologin Uppsatser om försäkringsavtalslagen. Uppsatserna är författade av Håkan…
Köp här

Isbn: 9789172234994

Utgivningsår:20121126

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Trafikljus och stresstest i försäkringsbranschen! Föreslår en anpassning av försäkringsrörelselagstiftningen till EU:s Solvens II-direktiv*. Detta innebär bl.a. ett nytt, väsentligt mer sofistikerat sätt att beräkna företagens lagstadgade kapitalbuffert (solvenskapital). Storleken ska bestämmas av risken i hela…
Köp här

Isbn: 9789138236376

Utgivningsår:20111108

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Försäkringsvolymen 2019/2020 Försäkringsvolymen är regelsamlingen för försäkringsföretag. Innehåller nya Solvens II-förordningen som är direktverkande, Solvens II-direktivet och försäkringsförmedlingsdirektivet m.m. Försäkringsvolymen samlar gällande rätt på försäkringsområdet. Lagar, förordningar, föreskrifter och…
Köp här

Isbn: 9789188735256

Utgivningsår:20190906

Utgivare: FAR AB

Mediatyp: BC

av:Tom Riese, Bo-Göran Jansson, Carl Johan Rundquist, Lars Aldenstig

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Isbn: 9789144067711

Utgivningsår:20100408

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Försäkringsvolymen samlar gällande rätt på försäkringsområdet. Lagar, förordningar, föreskrifter och EU-rätt är uppdaterade utifrån de senaste ändringarna. Du får tillgång till Solvens II-förordningen, Solvens II-direktivet, försäkringsrörelselagen och Finansinspektionens föreskrifter bland mycket annat. Boken är…
Köp här

Isbn: 9789188735492

Utgivningsår:20210923

Utgivare: FAR AB

Mediatyp: BC

av:Håkan Andersson, Bertil Bengtsson, Anders Holm, Svante O Johansson, Malou Klevhill Larsson, Eva Lindell-Frantz, Birger Nydrén, Marcus Radetzki, Jessika van der Sluijs, Harald Ullman

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Denna antologi är ett uttryck för författarnas ambitioner att tillgodose en del av behovet av forskning inom försäkrings- och skadeståndsrätt och att fortsätta det arbete med denna inriktning som inleddes år 2009 med publiceringen av antologin Uppsatser om försäkringsavtalslagen. Uppsatserna är författade av Håkan…
Köp här

Isbn: 9789172236332

Utgivningsår:20151120

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av:Björn Sporrong, Lars Ekström, Bo-Göran Jansson, Johan Negert, Tom Riese, Anders Karlsson

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Isbn: 9789144074726

Utgivningsår:20110211

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Nyheter i urval Ny lag om försäkringsdistribution och nya föreskrifter från Finansinspektion till följd av det nya EU-direktivet om försäkringsdistribution IDD Den nya förenklade lagen om ekonomiska föreningar innebär en rad ändringar på försäkringsområdet
Köp här

Isbn: 9789188735119

Utgivningsår:20180903

Utgivare: FAR

Mediatyp: BC

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Särskilda rättsområden
De huvudsakliga förslagen: En person som haft aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga under minst ett år kan ansöka till Försäkringskassan om att få behålla aktivitetsersättningen under högst sex månader medan hon eller han prövar att studera. En person som prövar att arbeta med vilande sjukersättning…
Köp här

Isbn: 9789138244326

Utgivningsår:20160401

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av:Mats Holmqvist

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Trafikskadelagen innehåller bestämmelser om rätten till ersättning för skada i följd av trafik med motordrivet fordon, s.k. trafikskadeersättning. Sådan ersättning betalas i stor utsträckning på objektiv grund, dvs. oberoende av om någon har varit vållande eller inte. Ersättningens storlek bestäms på…
Köp här

Isbn: 9789139116578

Utgivningsår:20191122

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Bo-Göran Jansson

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Pensionslagstiftning Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Skatter 2015 – pension och försäkring vänder sig till försäkringsförmedlare och övriga i försäkringsbranschen, men även till andra verksamma inom den finansiella sektorn som kommer i kontakt med pensions- och personförsäkringsskattefrågor. Boken är ett användbart hjälp­medel i det dagliga arbetet, men kan också…
Köp här

Isbn: 9789144106953

Utgivningsår:20150327

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Försäkringsvolymen samlar gällande rätt på försäkringsområdet. Lagar, förordningar, föreskrifter och EU-rätt är uppdaterade utifrån de senaste ändringarna. Du får tillgång till Solvens II-förordningen, Solvens II-direktivet, försäkringsrörelselagen och Finansinspektionens föreskrifter bland mycket annat. Boken är…
Köp här

Isbn: 9789188735584

Utgivningsår:20220831

Utgivare: FAR AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173338592

Utgivningsår:20171122

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

av:Marcus Radetzki

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Särskilda rättsområden
I denna bok behandlas de regler och principer som äger tillämpning vid tolkning av försäkringsvillkor. Boken har tre huvudsyften, nämligen:· att klargöra vilka faktorer som kan äga inflytande vid tolkning av försäkringsvillkor,· att analysera hur dessa tolkningsfaktorer förhåller sig till varandra och att på grundval…
Köp här

Isbn: 9789139022237

Utgivningsår:20200120

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Bo-Göran Jansson

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Pensionslagstiftning Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Skatter 2016 – pension och försäkring vänder sig till försäkringsförmedlare och övriga i försäkringsbranschen, men även till andra verksamma inom den finansiella sektorn som kommer i kontakt med pensions- och personförsäkringsskattefrågor. Boken är ett användbart hjälp­medel i det dagliga arbetet, men kan också…
Köp här

Isbn: 9789144112459

Utgivningsår:20160308

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Bertil Bengtsson

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Boken behandlar försäkringsavtalsrätten. Första delen ger en översikt över vissa allmänna frågor på rättsområdet, den andra delen kommenterar försäkringsavtalslagens bestämmelser. Denna femte upplaga av boken har uppdaterats med ny…
Köp här

Isbn: 9789139026921

Utgivningsår:20221230

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BB

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Försäkringsvolymen är regelsamlingen för försäkringsföretag. Innehåller Solvens II-direktivet, försäkringsförmedlingsdirektivet m.m. Nyheterna i korthet Ny förlängd preskriptionstid för rätten till försäkringsersättning. Särskilda undantagsbestämmelser för skador som visar sig efter lång tid. Utökad undersöknings- och…
Köp här

Isbn: 9789187387258

Utgivningsår:20140829

Utgivare: FAR Akademi

Mediatyp: BC

Kategorier: Finansrätt Folkrätt Folkrätt: mänskliga rättigheter Folkrätt: mänskliga rättigheter: arbete och sociala rättigheter Försäkringsrätt Internationell rätt Juridik Särskilda rättsområden
Regeringen föreslår ett lagstadgat ansvar för landstingen att utföra försäkringsmedicinska utredningar. Förslaget, som syftar till en enklare, mer rättsäker och likvärdig bedömning av sjukersättningen. Med en försäkringsmedicinsk utredning avses en medicinsk undersökning av en försäkrad som ska kunna utgöra ett…
Köp här

Isbn: 9789138245330

Utgivningsår:20161130

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av:Bo-Göran Jansson

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Pensionslagstiftning Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Skatter 2018 – pension och försäkring vänder sig till försäkrings­förmedlare och övriga i försäkringsbranschen, men även till andra verksamma inom den finansiella sektorn som kommer i kontakt med pensions- och personförsäkringsskattefrågor. Boken är ett användbart hjälpmedel i det dagliga arbetet, men kan också…
Köp här

Isbn: 9789144123080

Utgivningsår:20180313

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Försäkringsvolymen är regelsamlingen för försäkringsföretag. Innehåller nya Solvens II-förordningen som är direktverkande, Solvens II-direktivet och försäkringsförmedlingsdirektivet m.m. Nyheter • Nya Solvens II-förordningen som är direktverkande inom EU. • Ändringar i penningtvättsreglerna i form av att…
Köp här

Isbn: 9789187387487

Utgivningsår:20150825

Utgivare: FAR Akademi

Mediatyp: BC

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Försäkringsvolymen är regelsamlingen för försäkringsföretag. Innehåller nya Solvens II-förordningen som är direktverkande, Solvens II-direktivet och försäkringsförmedlingsdirektivet m.m.
Köp här

Isbn: 9789187387746

Utgivningsår:20160905

Utgivare: FAR Akademi

Mediatyp: BC

av:Marcus Radetzki

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Trafikförsäkringens ersättningsansvar är till stora delar rent strikt. Till detta kommer att trafikskadeersättning beräknas på skadeståndsrättslig grund, vilket innebär att ersättningen ska motsvara inträffad skada i dess helhet. Den skadelidande som äger rätt till trafikskadeersättning kan mot bakgrund av dessa…
Köp här

Isbn: 9789139021049

Utgivningsår:20180312

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Jessika van der Sluijs

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Med direktkravsrätt avses den skadelidandes möjligheter att självständigt vända sig till ansvarsförsäkringsgivaren med sitt krav utan att först vända sig till den skadeståndsskyldige. Direktkravsbestämmelser finns dels i försäkringsavtalslagen, dels i en rad specialförfattningar som reglerar obligatorisk…
Köp här

Isbn: 9789172232532

Utgivningsår:20060915

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BB

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Försäkringsvolymen är regelsamlingen för försäkringsföretag. Innehåller nya Solvens II-förordningen som är direktverkande, Solvens II-direktivet och försäkringsförmedlingsdirektivet m.m. Försäkringsvolymen samlar gällande rätt på försäkringsområdet. Lagar, förordningar, föreskrifter och EU-rätt är uppdaterade utifrån…
Köp här

Isbn: 9789187387944

Utgivningsår:20170825

Utgivare: FAR

Mediatyp: BC