Bläddra

av:Lena De Ron, Maria Feldt

Kategorier: Examination och betygsättning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolväsen och utbildningssystem Undervisning i specifika ämnen
Syftet med denna didaktiska handbok är att inspirera och stötta lärare i hem- och konsumentkunskap, vid planering av undervisningen, under lektionerna samt som stöd vid utvärdering.Boken är strukturerad i fem steg och börjar med en kortfattad genomgång av olika sätt att se på kunskap, lärande och bedömning. De…
Köp här

Isbn: 9789147145928

Utgivningsår:20220408

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: historia Samhälle och samhällsvetenskap Skolväsen och utbildningssystem
Utbildningshistoria – en introduktion ger en lättillgänglig presentation av och fördjupande resonemang kring det svenska utbildningssystemets historia. I boken ges närmare beskrivningar av olika utbildningsformer som inkluderar förskolan, grundskolan, folkbildning och universitetet samt introduktioner till skolämnens…
Köp här

Isbn: 9789144101798

Utgivningsår:20150611

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av:Ulf P. Lundgren, Roger Säljö, Caroline Liberg

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolväsen och utbildningssystem
Lärande skola bildning är en grundbok som belyser skolans historia och framväxt i ett internationellt perspektiv, och som även ger en god inblick i det som idag utgör vårt svenska skolsystem. Här finns bland annat kapitel om utbildningens/skolans framväxt i ett historiskt…
Köp här

Isbn: 9789127827974

Utgivningsår:20200815

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av:Jonathan Wedman

Kategorier: Examination och betygsättning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolväsen och utbildningssystem
En viktig del av lärarens yrkesutövning är att bedöma sina elever i olika syften. Vissa bedömningar har det primära syftet att stödja elevernas lärande och andra bedömningar har det primära syftet att utvärdera elevernas kunskaper mot kunskapskraven inför betygssättning. Den här boken handlar framförallt om det…
Köp här

Isbn: 9789189335417

Utgivningsår:20210801

Utgivare: Giraffhuset

Mediatyp: BC

av:Jan Håkansson, Daniel Sundberg

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolväsen och utbildningssystem Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
I Utmärkt skolutveckling visar skolforskarna Jan Håkansson och Daniel Sundberg vilka strategier som kan lyfta skolors resultat. Det förs en omfattande internationell diskussion kring hur forskningen kan bidra till att utveckla skolan, både utifrån vetenskaplighet och beprövad erfarenhet. Boken Utmärkt skolutveckling…
Köp här

Isbn: 9789127141940

Utgivningsår:20160420

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB

av:Silvia Edling

Kategorier: Läroplaner och kursplaner Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap Skolväsen och utbildningssystem
Läroplanen är ett viktigt styrdokument för lärare, men det räcker inte att lärare oreflekterat utför det som står där. Läroplanens innehåll måste tolkas och sättas i ett sammanhang. Läroplansteorin hjälper oss till exempel att förstå vilka historiska och samhälleliga idéer och tankeströmningar som påverkar läroplanen,…
Köp här

Isbn: 9789144151793

Utgivningsår:20210709

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Eva Wiklund Dahl

Kategorier: Läroplaner och kursplaner Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolväsen och utbildningssystem
Med läroplanen på fickan beskriver en arbetsmodell som går ut på att integrera läroplanen, Lpfö 18, i arbetet i förskolan. Boken ger exempel på hur man kan tolka läroplanens skrivningar om förskolans uppdrag, innehåll, miljö och material samt värdegrund, barn- och kunskapssyn. Du får stöd i ditt arbete kring hur du kan…
Köp här

Isbn: 9789177411314

Utgivningsår:20190115

Utgivare: Gothia Kompetens

Mediatyp: BE

av:Lisa Björklund Boistrup

Kategorier: Examination och betygsättning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolväsen och utbildningssystem
Ett ovärderligt stöd för lärare som vill förstå hur deras återkoppling fungerar och hur den påverkar eleverna.”Den här boken har ett brett perspektiv på bedömning som något ständigt närvarande i all undervisning, och nära förknippat med alla olika variationer av återkoppling mellan lärare och elev. Min erfarenhet…
Köp här

Isbn: 9789147105427

Utgivningsår:20130806

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Mia-Marie Sternudd-Groth, Monica Evermark, Kerstin Bladini, Ulf Blossing, Mats Ekholm, Erik Groth, Henrik Gustafsson, Susanne Hansson, Anne Lindblom, Monica Naeser, Hans-Åke Scherp, Martina Svensson, Stefan Wagnsson

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolväsen och utbildningssystem
Kommunikation och samtal skapar liv, kultur och lärande och fungerar som ett kitt i förskolans och skolans värld. När samtal används långsiktigt och i mer strukturerade former kan de även bidra till förskolors och skolors utveckling. Om det handlar den här boken, vars huvudsakliga syfte är att beskriva olika…
Köp här

Isbn: 9789144133355

Utgivningsår:20200304

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Anne Vibeke Fleischer

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolväsen och utbildningssystem Studievägledning och elevhälsa Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Jag vill inte till skolan handlar om barn och unga i åldern 6-16 år för vilka det blir ett problem att gå till skolan. De värjer sig mot skolan och skolvägrar – de försvarar sig och gör motstånd mot något som de förknippar med ett stort obehag. Att barn vägrar gå till skolan kan hänföras till undvikande…
Köp här

Isbn: 9789144134567

Utgivningsår:20200305

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Jesper Ersgård

Kategorier: Examination och betygsättning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Skolväsen och utbildningssystem
De fem stora ger överblick över och förståelse för den senaste skolforskningen och knyter den till det dagliga komplexa skolarbetet. På ett konkret och underhållande sätt presenteras här forskningsresultaten från de fem största internationella forskarna inom pedagogik ur ett lärarperspektiv. Michael FullanJohn…
Köp här

Isbn: 9789127146518

Utgivningsår:20160811

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av:Olof Johansson (red.), Lars Svedberg (red.)

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolväsen och utbildningssystem
Forskning visar att rektorer har en avgörande betydelse för verksamhetens välbefinnande och framgång. Deras ledningsuppgift handlar om att vårda och ta till vara lärarnas engagemang, vara lyhörd för och värna elevernas rätt till en god utbildning och samtidigt hävda skolans demokratiska uppdrag och dess…
Köp här

Isbn: 9789151101613

Utgivningsår:20200814

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Anders Jönsson

Kategorier: Examination och betygsättning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolväsen och utbildningssystem
I den här boken ges ett särskilt perspektiv på bedömning. Det visar hur bedömning kan användas i lärandets tjänst, så att eleverna i skolan ges möjlighet att lära sig så mycket och så bra som möjligt. Med hjälp av aktuell forskning visas hur bedömningen kan stötta elevernas lärande på ett effektivt sätt. Boken försöker…
Utgått

Isbn: 9789140696564

Utgivningsår:20170517

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Läroplaner och kursplaner Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolväsen och utbildningssystem
I AUGUSTI-17 UTKOM EN REVIDERAD VERSION. 2016 års version är giltig till ht 2019, därefter måste 2017 års version tillämpas. Läroplanen revideras under 2017 med skrivningar om digitalisering, se Relaterade produkter, till höger. Den nya utgåvan beräknas komma från tryck i mitten/slutet av augusti. Under läsåret…
Köp här

Isbn: 9789138326916

Utgivningsår:20160909

Utgivare: Skolverket

Mediatyp: BC

av:Anne Palmér, Eva Östlund-Stjärnegårdh

Kategorier: Examination och betygsättning Lärarhandledningar och lärarmaterial Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolväsen och utbildningssystem Undervisning i specifika ämnen
Modellen tillämpas på autentiska berättande, argumenterande och utredande elevtexter som dessutom betygssätts. Här presenteras texter skrivna av elever redan i årskurs 6, vilket ger möjligheter att resonera kring progressionen i skrivandet fram till gymnasiets kurs 3. Förutom den konkreta modellen för bedömning…
Köp här

Isbn: 9789127442146

Utgivningsår:20150812

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Skolverket

Kategorier: Läroplaner och kursplaner Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolväsen och utbildningssystem
SÄLJS INTE LÄNGRE DÅ DEN SKA REVIDERAS. OBS! Läroplanen kommer att revideras med skrivningar om jämställdhet. De nya bestämmelserna träder ikraft den 1 juli 2018. Skolverket inväntar detaljer och slutgiltiga beslut från Utbildningsdepartementet. Först därefter kan produktionen av en reviderad läroplan starta. Den…
Köp här

Isbn: 9789138327166

Utgivningsår:20170822

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Alli Klapp

Kategorier: Examination och betygsättning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolväsen och utbildningssystem
Lärares bedömningspraktik har visat sig vara ett kraftfullt verktyg för att påverka hur väl elever lyckas i skolan. I bästa fall kan den leda till ett ökat lärande och bättre prestationer hos elever – i värsta fall till minskat lärande och sämre prestationer. Hur elever bedöms i skolan påverkar deras syn på sig själva,…
Köp här

Isbn: 9789144091600

Utgivningsår:20150918

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Daniel Sundberg

Kategorier: Läroplaner och kursplaner Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolväsen och utbildningssystem
Hur styr läroplaner skolans verksamhet och undervisning? Vad lär sig egentligen barn och ungdomar i skolan? Vilken kunskap och kunskapssyn har präglat skolan, och varför ser undervisningen ut som den gör? Läroplanen är varje rektors och lärares viktigaste arbetsredskap. Den här boken tar upp vad varje professionellt…
Köp här

Isbn: 9789144142753

Utgivningsår:20210723

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Jonas Stier, Bim Riddersporre

Kategorier: Förskolan Läroplaner och kursplaner Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Skolväsen och utbildningssystem
Ett interkulturellt samspel mellan barn, pedagoger och föräldrar är en viktig del av förskolans vardag. Alltmer betonas vikten av ett interkulturellt arbete i förskolan. Men vad innebär ett interkulturellt förhållningssätt och hur påverkar det vardagen? Med avstamp i…
Köp här

Isbn: 9789127822726

Utgivningsår:20191026

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av:Mats Alvesson, Maria Strannegård

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolväsen och utbildningssystem
En omfattande offentlig sektor – och inte minst skolan – är ifrågasatt och anklagas ofta för att fungera ineffektivt. Det råder tvivel kring svensk skolas förmåga att ge barn och unga en god och likvärdig utbildning. Skolinspektionen är den myndighet som ska utöva tillsyn och säkerställa att skolan fungerar i linje med…
Köp här

Isbn: 9789144155333

Utgivningsår:20210719

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Agneta Hult, Anders Olofsson, Lisa Asp-Onsjö, Andreas Bergh, Hanna Eklöf, Ulf Fredriksson, Lisbeth Gyllander Torkildsen, Anders Jönsson, K G Karlsson, Tord Göran Olovsson, Magnus Oskarsson, Per-Åke Rosvall, Linda Rönnberg, Christina Segerholm, Christina Wikström

Kategorier: Examination och betygsättning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolväsen och utbildningssystem
Utvärdering och bedömning i skolan kommer nu i en reviderad andra utgåva med flera nya aktuella kapitel och uppgifter. Bland annat har boken uppdaterats med kapitel om införandet av betyg i årskurs 6, PISA-undersökningarna, elevinflytande och systematiskt kvalitetsarbete. Antologin är skriven av 15 lärarutbildare…
Köp här

Isbn: 9789127817975

Utgivningsår:20170120

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av:Agneta Hult, Anders Olofsson

Kategorier: Examination och betygsättning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolväsen och utbildningssystem
Utvärdering och bedömning är två av de åtta aspekter som lyfts fram som särskilt viktiga i den nya lärarutbildningen. I denna bok beskrivs och analyseras flertalet av de utvärderings- och bedömningspraktiker som idag är aktuella på skolans område från skolinspektion till de nya skriftliga omdömen som varje elev får.…
Köp här

Isbn: 9789127121980

Utgivningsår:20110119

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB

av:Anna Flyman Mattsson, Gisela Håkansson

Kategorier: Examination och betygsättning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolväsen och utbildningssystem
Många elever med annat modersmål än svenska har svårt att nå upp till målen i skolans olika ämnen. Ofta beror det på att deras svenska inte har utvecklats i samma takt som komplexiteten i skolans ämnesundervisning. Här behöver läraren ha ett smidigt analysverktyg till sin hjälp för att kunna få grepp om språknivån och…
Köp här

Isbn: 9789144137599

Utgivningsår:20210114

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Läroplaner och kursplaner Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolväsen och utbildningssystem Undervisning för elever med särskilda behov
Nyheter: läroplansändringar i det kunskapsområde som i dag kallas sex och samlevnad. Det nya namnet blir sexualitet, samtycke och relationer. Andra läroplansändringar gäller värdegrundsarbete, till exempel om att skolan ska motverka olika former av intolerans, våld och…
Köp här

Isbn: 9789138327814

Utgivningsår:20220805

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Anders Jönsson

Kategorier: Examination och betygsättning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolväsen och utbildningssystem
I den här boken ges ett särskilt perspektiv på bedömning. Det visar hur bedömning kan användas i lärandets tjänst, så att eleverna i skolan ges möjlighet att lära sig så mycket och så bra som möjligt. Med hjälp av aktuell forskning visas hur bedömningen kan användas som ett redskap för en allsidig kunskapsutveckling…
Köp här

Isbn: 9789151104171

Utgivningsår:20200428

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789113026831

Utgivningsår:20110411

Utgivare: Norstedts

Mediatyp: BB

Kategorier: Förskolan Fritidsverksamhet, friluftsdagar etc. Grundskolan Läroplaner och kursplaner Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Skolväsen och utbildningssystem
I augusti-22 utkommer nya läroplaner för grundskolan. V.v. se länk till LGR22, längre ned. Skolverket har reviderat läroplanen för att förtydliga elevens ansvar och inflytande samt rektorns ansvar för trygghet och studiero i skolan. Även ändringar inom avsnittet:…
Köp här

Isbn: 9789138327500

Utgivningsår:20190802

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Helena Wallberg

Kategorier: Examination och betygsättning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolväsen och utbildningssystem
Hur kan man få till en likvärdig bedömning och betygsättning mot nationella krav som ska gälla alla och samtidigt organisera för en undervisning som möter alla elever där de är, utifrån deras behov och förutsättningar? I boken Att sätta betyg av Helena Wallberg får vi följa ett antal lärare som resonerar sig fram till…
Utgått

Isbn: 9789188099631

Utgivningsår:20170308

Utgivare: Gothia Kompetens

Mediatyp: BC

av:Jonathan Wedman

Kategorier: Examination och betygsättning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolväsen och utbildningssystem
En viktig del av lärarens yrkesutövning är att bedöma sina elever i olika syften. Vissa bedömningar har det primära syftet att främja elevernas lärande medan andra bedömningar har det primära syftet att utvärdera elevernas kunskaper mot betygskriterierna. Den här boken handlar framför allt om det sistnämnda, alltså om…
Köp här

Isbn: 9789189702134

Utgivningsår:20220801

Utgivare: Giraffhuset

Mediatyp: BC

av:Jesper Annell

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolväsen och utbildningssystem Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Svensk skola mår inte bra. Som medborgare borde vi vara mer än oroliga över kritiska lägesrapporter och domedagsprofetior. Men vad är det som gått snett och kan vi göra något åt det? Och vad säger lärarna om sakernas tillstånd – de borde rimligen veta. Stolpe Ut! tar pulsen på 15 lärare från olika delar av…
Köp här

Isbn: 9789152713822

Utgivningsår:20211216

Utgivare: Företagskonsult Staffan Annell AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Examination och betygsättning Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap Skolväsen och utbildningssystem
Den utbildningsvetenskapliga kärnan, UVK, är gemensam för alla lärarstuderande i Sverige och ska innehålla de grundläggande kunskaper och färdigheter som blivande förskollärare och lärare behöver. Den fungerar därmed som en gemensam bas och utgör i…
Köp här

Isbn: 9789127827301

Utgivningsår:20210414

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BB

av:Johan Alm

Kategorier: Examination och betygsättning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolväsen och utbildningssystem
“Alms material utgör ett mycket väldisponerat, lättanvänt och arbetsbesparande hjälpmedel vid undervisningen och elevbedömningen, samt bör öka möjligheterna till effektiviserad och korrekt läroplanstolkning och precis betygsättning.”/Ola Svärd, BTJ-häfte nr 18, 2017 Kunskapsöversikter – kunskapskrav på ett nytt och…
Köp här

Isbn: 9789177410126

Utgivningsår:20170530

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BE

av:Lena De Ron, Maria Feldt

Kategorier: Examination och betygsättning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolväsen och utbildningssystem Undervisning i specifika ämnen
Vad ska bedömas i hem-och konsumentkunskap och hur skapar vi som lärare goda möjligheter för eleven att utveckla ämnets förmågor? I den här boken, Lära och bedöma i hem- och konsumentkunskap Lgr 11 – att utveckla och synliggöra förmågor i undervisningen, beskrivs hur läraren medvetet och långsiktigt kan utforma…
Köp här

Isbn: 9789163733888

Utgivningsår:20130730

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

av:Kimmo Nyrhinen, Päivi Vehmas, Katariina Asikainen, Pekka Rokka

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Examination och betygsättning Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolväsen och utbildningssystem Undervisning i specifika ämnen
I Favorit matematiks bedömningsstöd finns: • Ett Favorit matematik prov till varje kapitel. • Lärardokumentation 4A • Elevmatrisen Mitt lärande i matematik 4A Eleven utvärderar sina kunskaper och får en ökad medvetenhet om vilka kunskaper som behöver utvecklas. Utvärderingen kan användas formativt inför arbetet i nästa…
Köp här

Isbn: 9789144126661

Utgivningsår:20180608

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BZ

av:Anders Jönsson

Kategorier: Examination och betygsättning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolväsen och utbildningssystem
I den här boken ges ett särskilt perspektiv på bedömning. Det visar hur bedömning kan användas i lärandets tjänst, så att eleverna i skolan ges möjlighet att lära sig så mycket och så bra som möjligt. Med hjälp av aktuell forskning visas hur bedömningen kan stötta elevernas lärande på ett effektivt sätt. Boken försöker…
Utgått

Isbn: 9789140684462

Utgivningsår:20131219

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Helena Ackesjö

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolväsen och utbildningssystem
Barn gör tidigt i livet flera övergångar mellan skolformer och mellan sociala gemenskaper. Dessa övergångar handlar om att lämna något känt och möta något nytt och okänt, vilket ställer stora krav på barnen, men också på de lärare barnen möter i de olika verksamheterna. Helena Ackesjö ger här exempel på hur lärare i…
Köp här

Isbn: 9789147122080

Utgivningsår:20160812

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Raman Mehrzad

Kategorier: Examination och betygsättning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolväsen och utbildningssystem
Vill du gå ut högstadiet och gymnasiet med toppbetyg? Du kanske tror att det är omöjligt, att du inte är intelligent nog eller att du aldrig skulle orka kämpa så hårt? För en gångs skull kan du glädja dig över att ha fel! Alla kan nämligen få högsta betyg – i alla ämnen! Och om du lär in studieteknikerna och…
Köp här

Isbn: 9789174242911

Utgivningsår:20120807

Utgivare: Bonnier Fakta

Mediatyp: BB

Kategorier: Juridik Läroplaner och kursplaner Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Skolväsen och utbildningssystem Socialrätt Utbildningslagar
Denna reviderade 12:e upplaga presenterar följande viktiga styrdokument:• Skollagen (2010:800)• Läroplan för förskolan, Lpfö 98 (2016)• Läroplan för grundskolan, Lgr 11 (2017), som omfattar 
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet• Läroplan för gymnasieskolan, Gy 11 (2017)Några av Sveriges främsta…
Köp här

Isbn: 9789144126883

Utgivningsår:20180608

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Anders Gustavsson, Per Måhl, Bo Sundblad

Kategorier: Examination och betygsättning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolväsen och utbildningssystem
Prov och arbetsuppgifter – en handbok handlar om de bedömningsinstrument som lärare har till sitt förfogande: examinationsuppgifter och rättning/bedömning av prestationer/resultat. Författarna menar att brister i bedömningsinstrument sätter övriga delar i betygssättningsprocessen ur spel och leder till att betygen…
Köp här

Isbn: 9789147105571

Utgivningsår:20120820

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Pontus Edenberg

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolväsen och utbildningssystem
Skolan fyller en väldigt viktig funktion i dagens samhälle, men besitter samtidigt en outnyttjad potential som skulle kunna förbättra det samhälle vi känner till idag i grunden, för all framtid. Skolan kommer dock med mycket bagage, och för att komma åt potentialen behöver vi bortse från allt vi känner till om skolan…
Köp här

Isbn: 9789151928326

Utgivningsår:20190925

Utgivare: Solution by Education

Mediatyp: BC