Bläddra
Kategorier: Pedagogik Pedagogik: historia Samhälle och samhällsvetenskap Skolväsen och utbildningssystem
Utbildningshistoria – en introduktion ger en lättillgänglig presentation av och fördjupande resonemang kring det svenska utbildningssystemets historia. I boken ges närmare beskrivningar av olika utbildningsformer som inkluderar förskolan, grundskolan, folkbildning och universitetet samt introduktioner till skolämnens…
Köp här

Isbn: 9789144101798

Utgivningsår: 20150611

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av: Malin Rohlin

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: historia Samhälle och samhällsvetenskap
Hur styrs fritidshemmet och vad får det för konsekvenser för verksamheten? Hur har synen på den “problematiska fritiden” förändrats? Dagens samordning mellan fritidshemmet och skolan står här i fokus. Malin Rohlin använder sig av begreppet den problematiska fritiden, som syftar på barnens tid från skolans…
Köp här

Isbn: 9789176566794

Utgivningsår: 20130705

Utgivare: Stockholms Universitets förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: historia Samhälle och samhällsvetenskap Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
I årsboken för 2020 läggs stor tonvikt vid folkbildning i Norden genom texter om aftonskolor och folkhögskolor i Danmark, medborgarinstitut i Finland och studieförbunden i Norge. Exempel på nordisk folkbildningsforskning från Finland och en översikt över forskning om nordiska folkhögskolor ingår. En tillbakablick ges…
Köp här

Isbn: 9789198021387

Utgivningsår: 20200522

Utgivare: Föreningen för folkbildningsforskning

Mediatyp: BC

av: Katarina Bjärvall

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: historia Samhälle och samhällsvetenskap
Pedagogikens pionjärer är berättelsen om tjugoen modiga och kontroversiella lärare och deras idéer. Alla har starkt påverkat den svenska skolan och förskolan, liksom vår syn på barn och kunskap. Deras gärningar spänner över fyra sekler, från Johan Amos Comenius till Paulo Freire, och över fyra kontinenter. Idéer hakar…
Köp här

Isbn: 9789188149459

Utgivningsår: 20190918

Utgivare: Lärarförlaget

Mediatyp: BC

av: Anna Forssell

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: historia Samhälle och samhällsvetenskap
Boken om pedagogerna är en antologi för dig som vill förstå varför den svenska skolan ser ut som den gör. I denna nya bearbetade upplaga har det tillkommit kapitel om digitalisering, segregation och frågan om inkludering.Läs merTrots att vi lever i en föränderlig tid är de stora pedagogiska frågorna desamma nu som då:…
Köp här

Isbn: 9789147122882

Utgivningsår: 20180809

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: historia Samhälle och samhällsvetenskap Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Folkbildning & forskning, årsbok 2019, innehåller ett tjugotal artiklar under fyra teman: 1. Folkbildning i tidens spegel, 2. Medborgardialoger och sociala rörelser, 3. Biblioteket som ett socialt och digitalt torg, 4. Om folkbildning, sanningssökande och statens styrning.
Köp här

Isbn: 9789198021370

Utgivningsår: 20190408

Utgivare: Förening för Folkbildningsfors

Mediatyp: BC

av: Björn Magnusson, Fredrik Tersmeden, Petra Francke (ed.)

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: historia Samhälle och samhällsvetenskap
December 2016 marks the 350th anniversary of the foundation of Lund University. The popular history book “Lund University over 350 years – History and Stories” chronicles the journey from minor provincial academy with 14 professors and 80 students to today’s major international university, ranked among the…
Köp här

Isbn: 9789198370614

Utgivningsår: 20161202

Utgivare: Lunds universitet

Mediatyp: BB

av: Christine Quarfood

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: historia Samhälle och samhällsvetenskap
Under 1900-talets första decennier vann den italienska läkaren Maria Montessori berömmelse som pedagogisk förnyare. Den frihetliga andan och mönstergilla disciplinen i hennes förskolor och skolor slog omvärlden med häpnad. Men Montessori skulle inte bara lansera en ny pedagogik. Under mellankrigstiden, när hennes…
Köp här

Isbn: 9789171735126

Utgivningsår: 20170904

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: historia Samhälle och samhällsvetenskap
I debatten om den svenska skolans kris lyfts ofta betydelsen av de omfattande reformer som genomfördes under några år kring 1990 fram. Det gäller framför allt kommunaliseringen, införandet av skolpeng och det fria skolvalet. Hur gick besluten till? Vilka var de centrala aktörerna? Vad var syftet med reformerna? I juli…
Köp här

Isbn: 9789189615342

Utgivningsår: 20170530

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789198373714

Utgivningsår: 20170315

Utgivare: Solvändan Förlag

Mediatyp: BB

av: Mats Ola Ottosson

Kategorier: Konst Konst: teman och motiv Människan i konsten Pedagogik Pedagogik: historia Porträtt Samhälle och samhällsvetenskap
Med en essä om porträtten av Jan von Bonsdorff. Alltifrån Uppsala universitets tillkomst år 1477 har det vid lärosätet funnits en rektor. Länge roterade ämbetet mellan professorerna med en mandattid om endast ett halvår eller ett år. När universitetet var mindre och antalet professorer inte så stort, kunde en professor…
Köp här

Isbn: 9789155481094

Utgivningsår: 20111115

Utgivare: Acta Universitatis Upsaliensis, Edita

Mediatyp: BB

av: Kjell Å. Modéer

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Högre utbildning och vidareutbildning Pedagogik Pedagogik: historia Samhälle och samhällsvetenskap Socialhistoria och kulturhistoria
Juridiska fakulteten i Lund var en av universitetets fyra fakulteter vid grundandet 1666. Fakulteten kan således se tillbaka på en 350-årig historia i statens och samhällets tjänst.Kjell Å Modéer presenterar i denna monografi för första gången en översikt av fakultetens historia, i vilken inte bara dess professorer och…
Köp här

Isbn: 9789173591171

Utgivningsår: 20170705

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BB

av: Anders Johnson

Kategorier: Biografi: allmänt Biografi: historia, politik och försvar Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Feminism och feministisk teori Genusvetenskap Genusvetenskap: kvinnor och flickor Pedagogik Pedagogik: historia Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Skolpionjären och kvinnosakskämpen Anna Whitlock (1852 1930) verkade när det moderna Sverige tog form. Hon är även förebild för tv-seriens fröken Friman. I sin privatskola införde hon pedagogiska nyheter som spreds till det allmänna skolväsendet. Dåtidens politiskt radikala eller kulturellt verksamma föräldrar satte…
Köp här

Isbn: 9789198516043

Utgivningsår: 20200826

Utgivare: Förlaget Näringslivshistoria

Mediatyp: BB

av: Johan Östling

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: historia Samhälle och samhällsvetenskap
Humboldts universitet är en bok om det moderna universitetets idé. Den tar sin utgångspunkt i den vision om en ny sorts vetenskaplig institution som Wilhelm von Humboldt formulerade i samband med att han grundade universitetet i Berlin 1810. Än i dag utgör Humboldts ideal om bildning, frihet och föreningen av forskning…
Köp här

Isbn: 9789173538565

Utgivningsår: 20160921

Utgivare: Bokförlaget Atlantis

Mediatyp: BB

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: historia Samhälle och samhällsvetenskap
Minnet och glömskan är det som tillsammans skapar historien. Genom att välja att minnas det som förebådar det egna här och nu glöms samtidigt alternativa historier. Historien består därför av en ständig maktkamp mellan olika intressen med egna berättelser och vilka av dessa som skall förmedlas till nya generationer. I…
Köp här

Isbn: 9789178449613

Utgivningsår: 20160615

Utgivare: Gidlunds förlag

Mediatyp: BB

av: Lars Burman

Kategorier: Kulturvetenskap Kulturvetenskap och medievetenskap Kulturvetenskap: seder och traditioner Pedagogik Pedagogik: historia Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Semantik, diskursanalys, stilistik, retorik Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
Uppsalas studentnationer är idag mest bekanta genom sitt rika sociala liv. De har dock en lång historia. Redan 1663 erkändes de av universitetet, och under århundraden har nationerna varit platser för akademiska övningar. Ända sedan 1600-talet har där hållits orationer och studentledda disputationer, och under…
Köp här

Isbn: 9789155487317

Utgivningsår: 20131002

Utgivare: Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala University Library, Elanders

Mediatyp: BC

av: Annika Ullman

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: prosa och prosaförfattare Pedagogik Pedagogik: historia Samhälle och samhällsvetenskap Socialhistoria och kulturhistoria
I denna bok ges för första gången en fördjupad bild av hur Almqvist laborerade med dikt och verklighet i utbildningsfrågan. I nio tematiska essäer möter läsaren Almqvists formuleringskonst och förvandlingsnummer på ett nytt sätt. Denne rektor och visionär från 1800-talets omtumlande samhällsförändringar känns både…
Köp här

Isbn: 9789173591096

Utgivningsår: 20161014

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BC

av: Lena Hall Nilson

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Pedagogik Pedagogik: historia Reportage och samlingar av journalistiska texter Samhälle och samhällsvetenskap
Hur förändrar kunskap? Varför är kommunikation så viktigt? Och hur ska vi göra för att hänga med i informationsflödet? Att motverka andnöd och hjärnkollaps tar upp de eviga frågorna om bildning och kultur och ger en lättsam inblick i svenskt folkbildningsarbete under de senaste 30 åren. Lena Hall Nilson arbetade under…
Köp här

Isbn: 9789185359134

Utgivningsår: 20170815

Utgivare: Folkuniversitetets Akademiska Press, Original i Umeå AB

Mediatyp: BC

av: Helle Klein

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: historia Samhälle och samhällsvetenskap
Folkbildningens 90-tal – en tid med digitalisering, medialisering, ekonomisk kris och globalisering. Mitt i detta årtionde finns ABF med hundratusentals cirklar, föreläsningar och utbildningar. Som ger sig in i kulturdebatten och ser som sin uppgift att i kristider ge människor självförtroende och möjlighet att…
Köp här

Isbn: 9789157481481

Utgivningsår: 20121106

Utgivare: ABF Förbundsexpeditionen

Mediatyp: BC

av: Bo Lindberg

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Pedagogik Pedagogik: historia Samhälle och samhällsvetenskap
Denna bok handlar om akademisk undervisning i 1600- och 1700-talets Sverige. Föreläsningsanteckningar som studenterna lämnat efter sig ger kunskap om föreläsandets vardagliga praktik: om dikterande, kopiering, kompletterande undervisningsformer, offentlig och privat undervisning och om latin och svenska som…
Köp här

Isbn: 9789174024593

Utgivningsår: 20171130

Utgivare: Kungl. Vitterhetsakademien

Mediatyp: BB

av: Jonas Frykman

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Pedagogik Pedagogik: historia Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Social rörlighet Sociala och etiska frågor Socialhistoria och kulturhistoria
»Frykmans skarpsinniga analys är värd att ta del av, inte bara för skolpolitiker och lärare, utan för alla som har ansvar för den unga generationens framtid.« Jönköpings-Posten »En uppfriskande och spännande bok som visar den svenska skolan i en annan dager än vad som vanligtvis sker.« Folket i Bild Aktuell skildring…
Köp här

Isbn: 9789187239229

Utgivningsår: 20140317

Utgivare: Historiska Media

Mediatyp: BB

av: Åsa Broberg

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: historia Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och yrkesorientering Yrkesutbildning
De praktiska ungdomsskolorna utgjorde det första statligt finansierade och reglerade systemet för yrkesutbildning i Sverige. Detta system av olika skolformer och utbildningar som tillskapades 1918 hämtade i stor utsträckning sina pedagogiska utgångspunkter från arbetet. Fram till 1971 då yrkesutbildningen istället…
Köp här

Isbn: 9789174479386

Utgivningsår: 20150902

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Henrik Åström Elmersjö

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: teori och metod Historiografi Pedagogik Pedagogik: historia Samhälle och samhällsvetenskap
Läromedel i historia blir ofta föremål för intensiva debatter, förmodligen på grund av att de är tänkta att kanalisera ett officiellt samhälleligt minne. Diskussionerna i sig själva påverkar också synen på det förflutna. Idag har vi läromedel i historia som fokuserar på andra frågeställningar än 1940- talets…
Köp här

Isbn: 9789188168788

Utgivningsår: 20170607

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BB

av: Stig Anderback, Sigrid Stångberg, Nils Broman, Lars-Göran Hultmar, Anders Björkman, Jan Sandgren, Anita Eklund, Gerd Lindmark, Gunnel Bohman, Kerstin Jonsson, Bertil Östergren, Conny Saxin, Ingela Högberg, Sarah Lindgren, Stieg Eriksson, Magnus Sundqvist, Catarina Jacobsson, Gerd Pettersson, Inez Abrahamson, Bo Nilsson

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: historia Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Isbn: 9789197892858

Utgivningsår: 20171125

Utgivare: Västerbottens läns hembygdsförbund, Tryckeri City

Mediatyp: BC

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: historia Samhälle och samhällsvetenskap
År 1764: den 17-årige Lars Olofsson bestraffas av det svenska rättssystemet. Han förses med halsjärn inför ”en hel samling ungdom, som med tjenlig förestälning förmanades”. År 2001: en akademiker ur den svenska medelklassen studerar sin släkts historia. Vad binder samman dessa två händelser, som vid första påseende…
Köp här

Isbn: 9789150620863

Utgivningsår: 20091123

Utgivare: Opuscula Historica Upsaliensia

Mediatyp: BC

av: Daniel Lövheim

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: historia Samhälle och samhällsvetenskap Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
En återkommande problembild i svensk utbildningspolitik efter 1950-talet är det otillräckliga intresset bland ungdomar för naturvetenskapliga och tekniska yrken. Det moderna välfärdssamhällets ständigt ökande behov av ingenjörer och naturvetare har sällan ansetts ha en betryggande motsvarighet i tillströmningen till…
Köp här

Isbn: 9789188168276

Utgivningsår: 20161201

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BB

av: Torbjörn Aronson

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Pedagogik Pedagogik: historia Religion och tro Religiös undervisning Religiöst liv och praxis Samhälle och samhällsvetenskap
Visste du att Ansgar var företståndare för en klosterskola innan han reste på missionsresa från klostret Corvey till Birka på Björkön i Mälaren? Eller att Hjalmar Branting och Olof Palme gick på kristna friskolor? Detta och mycket mer får du veta när du läser boken du just nu håller i din hand. Boken har en kronologisk…
Köp här

Isbn: 9789188430106

Utgivningsår: 20161021

Utgivare: Livets Ords Förlag (Areopagos), ScandinavianBook

Mediatyp: BC

av: Ulf Litzén,

Kategorier: Fysik Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap Naturvetenskapens historia Pedagogik Pedagogik: historia Samhälle och samhällsvetenskap
Esaias Tegnér hade toppbetyg: i fysik! Missa inte denna fascinerande bok om fysikforskningens historia. På Lunds universitet var fysik till en början en del av matematikundervisningen. När forskningen kom igång på allvar väckte den internationell uppmärksamhet, och ämnet expanderade snabbt efter andra…
Köp här

Isbn: 9789175453200

Utgivningsår: 20151009

Utgivare: Historiska Media

Mediatyp: BB

av: Carl Frängsmyr

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: historia Samhälle och samhällsvetenskap
Volym 1. År 1852 utfärdades nya statuter för de båda universiteten i Uppsala och Lund. Under de följande decennierna följde nya genomgripande reformer i snabb takt. Perioden fram till 1916 kan karakteriseras som en omvandlingsprocess utan motsvarighet i universitetets äldre historia: den akademiska jurisdiktionen…
Köp här

Isbn: 9789155478346

Utgivningsår: 20101008

Utgivare: Acta Universitatis Upsaliensis, Edita

Mediatyp: BB

av: Anna Larsson, Björn Norlin, Maria Rönnlund

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: historia Samhälle och samhällsvetenskap
De flesta av oss har minnen kopplade till vår gamla skolgård raster med avsides ro eller vild lek, gymnastik lektioner med idrott och tävlingar eller undervisning, kanske i naturkunskap eller bild. Idag har skolgården blivit en naturlig del av skolan, men hur har denna plats blivit så självklar? I sin intresseväckande…
Köp här

Isbn: 9789188168832

Utgivningsår: 20170424

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BB

av: Esbjörn Larsson

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: historia Samhälle och samhällsvetenskap
Växelundervisningen tillhör utan tvekan en av det tidiga 1800-talets mest fascinerande exempel på ett samhälle i förändring och den kan även ses som en av världshistoriens första riktiga pedagogiska flugor. Under bara ett antal år spred sig denna undervisningsmetod från Storbritannien över världen och under en tid…
Köp här

Isbn: 9789197963275

Utgivningsår: 20141123

Utgivare: Opuscula Historica Upsaliensia

Mediatyp: BC

av: Carl Frängsmyr

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: historia Samhälle och samhällsvetenskap
Volym 2. År 1852 utfärdades nya statuter för de båda universiteten i Uppsala och Lund. Under de följande decennierna följde nya genomgripande reformer i snabb takt. Perioden fram till 1916 kan karakteriseras som en omvandlingsprocess utan motsvarighet i universitetets äldre historia: den akademiska jurisdiktionen…
Köp här

Isbn: 9789155478353

Utgivningsår: 20101008

Utgivare: Acta Universitatis Upsaliensis, Edita

Mediatyp: BB

av: Martin Fritz, Gudrun Nyberg

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: historia Samhälle och samhällsvetenskap
1767 startade den unga prästen Johannes Wallin en fattigfriskola för pojkar och flickor, nästan 100 år innan allmän folkskola infördes i Göteborg. Willinska Stiftelsen har alltsedan den tiden stöttat barns och ungas utbildning, speciellt inom områden där offentliga medel saknas. Stiftelsen Göteborgs Arbetsstugor bedrev…
Köp här

Isbn: 9789170297472

Utgivningsår: 20140816

Utgivare: Tre Böcker Förlag

Mediatyp: BB

av: Birgitta Almgren

Kategorier: Biografi: allmänt Biografi: litteratur Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: poesi och poeter Pedagogik Pedagogik: historia Samhälle och samhällsvetenskap
Han var en röst, intellektuellt och politiskt, under en stor del av 1900-talet. Stellan Arvidson (1902-1997) var redan under studietiden politiskt aktiv i Lund och en av grundarna till Clarté. Han blev inflytelserik rektor för lärarutbildningen i Stockholm, socialdemokratisk riksdagsledamot och ordförande i Sveriges…
Köp här

Isbn: 9789173317870

Utgivningsår: 20160920

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BB

av: Björn Magnusson Staaf, Fredrik Tersmeden, Petra Francke (red.)

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: historia Samhälle och samhällsvetenskap
I december 2016 var det 350 år sedan Lunds universitet grundades. I den populärvetenskapliga boken “Lunds universitet under 350 år – Historia och historier” berättas om resan från liten provinsakademi med 14 professorer och 80 studenter till dagens internationella storuniversitet, som återkommande rankas…
Köp här

Isbn: 9789198370607

Utgivningsår: 20161202

Utgivare: Lunds universitet

Mediatyp: BB

av: Carl Frängsmyr

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: historia Samhälle och samhällsvetenskap
Få svenska byggnader torde ha spelat samma roll för opinionsbildningen i Sverige under 1900-talet som universitetshuset i Uppsala. I aulan och lärosalarna har genom åren framträtt en lång rad politiker, religiösa ledare, författare, musiker och sångare: Johannes Paulus II, Albert Camus, Alva Myrdal, Georg Brandes,…
Köp här

Isbn: 9789155486006

Utgivningsår: 20130823

Utgivare: Acta Universitatis Upsaliensis, Edita

Mediatyp: BB

av: Gudrun Nyberg, Wanda Klintberg, Ronny Ambjörnsson, Ulla Berglindh, Angela Falkengren, Jan-Erik Johansson, Sven-Eric Liedman, Louise Limberg, Eva Mark, Lennart Olausson, Christina Persson, Niklas Pramling, Ingrid Pramling Samuelsson, Lena Skoglund

Kategorier: Biblioteks- och informationsservice Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Pedagogik Pedagogik: historia Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap
Hundra år i Göteborg Lärande och bildning är en bok i rättan tid. Ämnet är i högsta grad aktuellt och debatterat. All utbildning har genomgått stora förändringar under det senaste seklet.Sexårig folkskola har blivit nioårig grundskola; studentexamen har ersatts av genomgången gymnasieskola. I realiteten har det blivit…
Köp här

Isbn: 9789173319041

Utgivningsår: 20180327

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BB

av: Mats Ola Ottosson

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: historia Samhälle och samhällsvetenskap
Hur syns och märks Uppsala universitet utanför sina föreläsningssalar och laboratorier, och hur präglar det sin närmaste omgivning? Vad har universitetet betytt för Uppsala stad och för lokalsamhället i övrigt? Hur har samarbetet utvecklats mellan universitetet och lokala myn­digheter och organisationer, och på vilka…
Köp här

Isbn: 9789155489359

Utgivningsår: 20140601

Utgivare: Acta Universitatis Upsaliensis, Danagårds LiTHO

Mediatyp: BB