Bläddra

av: Bettina Stenbock Hult

Kategorier: Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Vetenskapsmetod
I en tid som präglas av faktaresistens och ”post-sanning” växer behovet av ett kritiskt förhållningssätt. Den kritiska dialogen utgör grunden för bildning och demokrati. Ett kritiskt förhållningssätt är också centralt för vetenskapligt arbete och utgör ett viktigt mål inom all högskoleutbildning. Den ledande tanken i…
Köp här

Isbn: 9789144115764

Utgivningsår: 20170512

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Jens Rennstam, David Wästerfors

Kategorier: Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Vetenskapsmetod
Is there an easy way to analyze interviews, observations and documents? The answer is no. Analytical work is notoriously multilayered and there is undoubtedly more than one approach.  But this book shows how it can go more smoothly. The authors maintain that all analysis involves three activities: sorting,…
Köp här

Isbn: 9789144127057

Utgivningsår: 20181126

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Janken Myrdal

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Vetenskapsmetod
Varför skriver humanvetare ofta böcker medan naturvetare idag nästan bara skriver artiklar, och dessutom artiklar på engelska? Beror det på att forskningsområdena skiljer sig åt? Eller beror det på att olika praxis har utvecklats kring kaffebord och bedömningsgrupper inom de två kulturerna? Här argumenteras för att det…
Köp här

Isbn: 9789127119161

Utgivningsår: 20091012

Utgivare: Natur & Kultur Allmänlitteratur

Mediatyp: BB

av: Jesper Andreasson, Thomas Johansson

Kategorier: Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Vetenskapsmetod
Vetenskapsteori kan ibland uppfattas som abstrakt och komplicerat. Samtidigt utgör den vetenskapsteoretiska reflektionen en grundförutsättning för akademiskt arbete. Vetenskapsteoretiska frågor aktualiseras i varje forskningsprocess, oavsett om skribenten är medveten om det eller inte. Denna bok handlar inte bara om…
Köp här

Isbn: 9789144133713

Utgivningsår: 20200204

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Lise Justesen, Nanna Mik-Meyer

Kategorier: Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Vetenskapsmetod
Detta är en kort, konkret och teoretiskt ambitiös metodbok för studenter. Boken presenterar fyra vanligt förekommande kvalitativa metoder: intervjuer fokusgrupper deltagande observation dokumentstudier. I Kvalitativa metoder kompletterar flera pedagogiska infallsvinklar varandra. Metoderna illustreras med fallstudier…
Köp här

Isbn: 9789144075464

Utgivningsår: 20120104

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Sigurd Allern, Ester Pollack

Kategorier: Forskning och informationshantering Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Medievetenskap: journalistik Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Vetenskapsmetod
Den digitala revolutionen har under några decennier gjort att tillgången på informationskällor har ökat dramatiskt. Samtidigt har det inneburit mångdubblade möjligheter för felinformation och desinformation, för falska nyheter och för spridning av myter och propaganda. Gränslinjen mellan sanning och lögn har blivit…
Köp här

Isbn: 9789144126760

Utgivningsår: 20190401

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Claes Nilholm

Kategorier: Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Vetenskapsmetod
Under senare år har behovet av att göra forskningsöversikter på ett systematiskt sätt uppmärksammats, inte minst för att mängden forskning ständigt ökar. SMART (Systematic Mapping and Analysis of Research Topographies) är ett sätt att systematiskt genomföra forskningsöversikter. I avhandlingar, artiklar,…
Köp här

Isbn: 9789144115672

Utgivningsår: 20170102

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Gunnar Handal, Per Lauvås

Kategorier: Forskning och informationshantering Högre utbildning och vidareutbildning Pedagogik Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Vetenskapsmetod
Professor Gunnar Handal och professor Per Lauvås är verksamma inom det universitetspedagogiska fältet och har forskat om den typ av handledning som 
de skriver om. De har lång erfarenhet som handledare på både masternivå och doktorandnivå och är efterfrågade föredragshållare och kursledare. Forskarhandledaren Detta är…
Köp här

Isbn: 9789144132723

Utgivningsår: 20190208

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Vetenskapsmetod
Förskollärarens metod och vetenskapsteori vänder sig till blivande förskollärare och andra studerande med intresse för att beskriva och förstå förskolans verksamhet. Innehållet belyser val av perspektiv, olika metoders möjligheter och begränsningar samt etiska överväganden i relation till studentarbeten.Läs merI boken…
Köp här

Isbn: 9789147106585

Utgivningsår: 20140113

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Anna Götlind, Magnus Linnarsson

Kategorier: Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Skrivande och redigering Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt Vetenskapsmetod
Den här boken ger ovärderlig hjälp för alla som ska skriva en vetenskaplig artikel eller uppsats. Att kunna hantera formalia är en viktig del av det professionella vetenskapliga hantverket och förtjänar samma uppmärksamhet som andra delar av forskningsprocessen. I Konsten att skriva en fotnot diskuteras detaljfrågor…
Köp här

Isbn: 9789144103365

Utgivningsår: 20150605

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Forskning och informationshantering Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Vetenskapsmetod
I boken beskrivs tolv aktuella kvalitativa analysmetoder och deras tillämpning i konkreta forskningsprojekt inom hälso- och sjukvårdsområdet. Tyngdpunkten ligger på hantverket, hur man gör kvalitativa studier i praktiken – från idé till färdigt resultat. Kapitlen inleds med en beskrivning av det aktuella metodologiska…
Köp här

Isbn: 9789144118635

Utgivningsår: 20170828

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Stefán Svævarr

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Vetenskapsmetod
Boken gir en grundig innføring i vitenskapsfilosofi for studenter i humanistiske fag. Et sentralt siktemål med boken er å vise hvilken rolle vitenskapsfilosofi spiller for humanistisk forskning. Forfatteren redegjør utførlig for de mest sentrale vitenskapsfilosofenes syn, for å understreke at filosofiske tanker alltid…
Köp här

Isbn: 9788202515799

Utgivningsår: 20170508

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BC

av: Tommy Jensen, Johan Sandström

Kategorier: Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Vetenskapsmetod
Fallstudier är fantastiska. De visar på exemplets makt och får oss att ifrågasätta etablerade idéer och sätt att göra saker. Fallstudieforskningens utbredning är också en framgångssaga. I boken beskrivs den resan ur ett historiskt perspektiv. Genomgången utmynnar i en presentation av den rådande fallstudiepraxisen, och…
Köp här

Isbn: 9789144093789

Utgivningsår: 20160429

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Forskning och informationshantering Pedagogik Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Vetenskapsmetod
Praktiknära forskning har som mål att förena den vetenskapliga kunskapsprocessen med praktiskt utvecklingsarbete. Den skolnära forskningen är ett exempel på en sådan process, där vetenskaplig kunskap möter lärares erfarenheter för att på så vis stärka måluppfyllelsen i skolan. Det kan handla om lärare som beforskar sin…
Köp här

Isbn: 9789144110271

Utgivningsår: 20160729

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Johan Alvehus

Kategorier: Forskning och informationshantering Högre utbildning och vidareutbildning Pedagogik Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Skrivande och redigering Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt Vetenskapsmetod
I början av arbetet med att skriva en uppsats uppstår många frågor. Hur vet jag att jag formulerat ett relevant problem? Har jag valt rätt empiriskt material? Är det lämpligt med intervjuer eller observationer? Hur ska jag strukturera min text för att få fram min poäng på bästa sätt? Vad är egentligen en teori? Och kan…
Köp här

Isbn: 9789147129393

Utgivningsår: 20190614

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Linus Hagström

Kategorier: Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap Vetenskapshistoria (samhällsvetenskap och humaniora) Vetenskapsmetod
Att forska handlar om forskning om hur det är att forska och att vara forskare i dagens akademiska värld. En rad framstående svenska akademiker med anknytning till universitet och högskolor runt om i landet utgår ifrån egna erfarenheter av praktiker och roller inom forskarvärlden. Skribenterna är alla statsvetare, men…
Köp här

Isbn: 9789173317696

Utgivningsår: 20160418

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BC

av: Bente Halkier

Kategorier: Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Vetenskapsmetod
Boken presenterar en mängd viktiga metodologiska val och möjligheter när man använder fokusgrupper, från den första urvalsprocessen av vem som ska vara med till den avslutande analysen av data. Författaren diskuterar också mer övergripande vetenskapsteoretiska frågeställningar och konkreta problem. Slutligen innehåller…
Köp här

Isbn: 9789147090075

Utgivningsår: 20091211

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Åsa Bäckström, Vaike Fors

Kategorier: Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Vetenskapsmetod
Vår vardag genomsyras av bilder. Vi möts av dem i media, i presentationer på jobbet och i instruktioner av olika slag. Med hjälp av kamerorna i våra smarttelefoner dokumenterar vi snabbt och enkelt vad som händer i våra liv, och vi delar gärna bilderna med andra via sociala medier. Vi kommunicerar i stor utsträckning…
Köp här

Isbn: 9789144096100

Utgivningsår: 20150930

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Töres Theorell

Kategorier: Att hantera personliga problem Att hantera stress Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Familj och hälsa Forskning och informationshantering Hälsa, relationer och personlig utveckling Personliga berättelser Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Vetenskapsmetod
Stressforskarens liv i tillämpad teori Vi som sysslar med forskning är förstås också olika som individer och det påverkar självklart hur vi ser på vår tillvaro i den verksamheten, skriver forskaren, professorn och författaren Töres Theorell i bokens förord.  Han är framgångsrik stressforskare och själv uppvuxen i…
Köp här

Isbn: 9789173319843

Utgivningsår: 20190927

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BB

av: Maria-Therese Gustafsson (red.), Livia Johannesson (red.)

Kategorier: Forskning och informationshantering Politik och statsskick Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Vetenskapsmetod
Politisk etnografi har alltmer kommit att betraktas som en oumbärlig metod inom statsvetenskapen. Utgångspunkten för den politiska etnografin är att människors uppfattning om sin egen sociala och politiska verklighet är helt central för att vi ska kunna förstå och förklara politiska fenomen. Med sin utgångspunkt i…
Köp här

Isbn: 9789140692108

Utgivningsår: 20160715

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Siv Strömquist

Kategorier: Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Skrivande och redigering Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt Vetenskapsmetod
Uppsatshandboken ger råd och stöd åt studerande som skall skriva uppsatser, pm, rapporter och examensarbeten. Boken behandlar skrivprocessens samtliga faser med handfasta regler för exempelvis källanvisningar, litteraturlistans uppställning och behandling av citat. Även lay-out och typografi behandlas. Sjätte upplagan…
Köp här

Isbn: 9789173828710

Utgivningsår: 20151101

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Lars-Gunnar Lundh, Artur Nilsson

Kategorier: Forskning och informationshantering Psykologi Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Vetenskapsmetod
Att vetenskapsteori och metodlära hänger ihop är utgångspunkten för denna bok. På ett unikt sätt kombinerar den vetenskapsteori med en grundläggande genomgång av olika typer av psykologisk forskningsmetodik. Med hjälp av konkreta exempel, tillämpade på psykologins ämnesområde, levandegörs vetenskapsteoretiska…
Köp här

Isbn: 9789144096599

Utgivningsår: 20180328

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

av: Ulf Lundahl, Per-Hugo Skärvad

Kategorier: Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Vetenskapsmetod
Den här boken handlar om hur man planerar, genomför, avrapporterar och bedömer utredningar, såväl forskningsinriktade som utredningar i praktiken. Författarna diskuterar olika metodologiska synsätt och går igenom olika forsknings- och utredningsmetoder. Vilka är metodernas för- och nackdelar och i vilka situationer kan…
Köp här

Isbn: 9789144114576

Utgivningsår: 20160829

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Bettina Stenbock Hult

Kategorier: Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Vetenskapsmetod
Ett kritiskt förhållningssätt är centralt för vetenskapligt arbete och är därför ett viktigt mål inom all högskoleutbildning. Det kritiska förhållningssättet karaktäriseras i boken som någonting mera omfattande än kritiskt tänkande. Det karaktäriseras som ett positivt förhållningssätt som bygger på en tilltro till det…
Köp här

Isbn: 9789144030487

Utgivningsår: 20031120

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Martin Rantapää

Kategorier: Forskning och informationshantering Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Vetenskapsmetod
Den här boken är bättre än koranen och bibeln. En kort och enkel titt på vetenskap och den vetenskapliga metoden. Det finns ett rättsfall i New York där en man hävdar att han blev lurad på flera hundra tusen dollar av en “spåkvinna”, när han sökte hjälp för att försöka fixa en romantisk relation. Det verkar…
Köp här

Isbn: 9789176995730

Utgivningsår: 20170502

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC

av: Synneve Dahlin Ivanoff, Kristina Holmgren

Kategorier: Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Vetenskapsmetod
Fokusgrupper kan definieras som grupper där människor möts för att på ett fokuserat sätt diskutera olika aspekter av ett ämne eller ett tema. Fokusgruppsmetoden ger kunskap som är baserad på kollektiva erfarenheter och på den kollektiva förståelse som växer fram i gruppdiskussionerna. Den här boken ger både teoretiska…
Köp här

Isbn: 9789144101132

Utgivningsår: 20170112

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Kristina Schött, Stina Hållsten, Bodil Moberg, Hans Strand

Kategorier: Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Skrivande och redigering Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt Vetenskapsmetod
Studentens skrivhandbok vänder sig till dig som är ny på högskolan eller universitetet. Kanske kommer du direkt från gymnasiet, kanske har du varit ute och arbetat några år. Här får du hjälp att komma underfund med vad, hur och varför man skriver på högskolan. Framför allt handlar boken om det skrivande du kommer att…
Köp här

Isbn: 9789147114085

Utgivningsår: 20150122

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Olle Tivenius

Kategorier: Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Skrivande och redigering Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt Vetenskapsmetod
Att förstå den akademiska uppsatsens struktur och hur dess olika delar samverkar underlättar skrivprocessen för alla som ska skriva ett examensarbete eller motsvarande. Uppsatsens inre liv begripliggör de väsentliga särdragen och funktionerna i en akademisk uppsats. I boken behandlas bland annat forskarrollen, vad som…
Köp här

Isbn: 9789144110097

Utgivningsår: 20151117

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Trine Anker

Kategorier: Forskning och informationshantering Högre utbildning och vidareutbildning Pedagogik Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Skrivande och redigering Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt Vetenskapsmetod
Å analysere et kvalitativt materiale er utfordrende. I Analyse i praksis. En håndbok for masterstudenter blir du tatt med inn i den praktiske analyseprosessen, skritt for skritt. Eksemplene er fra reelle masterprosjekter, og du får se tidlige utkast til analyse, forslag til hvordan de kan forbedres og ferdige analyser.…
Köp här

Isbn: 9788202533304

Utgivningsår: 20200103

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BC

av: Mats Alvesson, Kaj Sköldberg

Kategorier: Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Vetenskapsmetod
När första upplagan av Tolkning och reflektion utkom 1994 bröt den nya vägar inom kvalitativ samhällsforskning och samhällsvetenskaplig metodologi. Boken blev snabbt något av en modern klassiker och används flitigt på metodkurser vid universitet och högskolor. En grundtanke i boken är att data alltid är tolkade och…
Köp här

Isbn: 9789144046150

Utgivningsår: 20070820

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Emma Frans

Kategorier: Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Vetenskapsmetod
»Nuförtiden är alla dagar som första april. Vi behöver därför ständigt hålla utkik efter falska eller feltolkade påståenden.« Hur avgör du vad som är vinklade nyheter och rena påhitt? Och är vetenskapliga rön ens vetenskapliga? I tider av »alternativa fakta«, fejknyheter och halvsanningar kommer forskaren och…
Köp här

Isbn: 9789188123930

Utgivningsår: 20170928

Utgivare: Volante

Mediatyp: BC

av: Marika Wenemark

Kategorier: Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Vetenskapsmetod
Den här boken vänder sig till alla som ska planera studier och konstruera frågor så att svaren blir rättvisande och användbara. Den är ett stöd och en inspiration för enkätstudier som genomsyras av god kommunikation och gott samarbete med respondenterna istället för fler påminnelser och övertalning. Sådana studier…
Köp här

Isbn: 9789144096414

Utgivningsår: 20170707

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Ulf Paulsson

Kategorier: Forskning och informationshantering Högre utbildning och vidareutbildning Pedagogik Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Skrivande och redigering Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt Vetenskapsmetod
På många utbildningar är det idag vanligt att det finns en uppdragsgivare som står bakom ett examensarbete. Det kan vara ett företag, en förvaltning, en branschorganisation eller liknande. Denna nya situation kan vara både utmanande och stimulerande. I Examensarbete presenteras på ett enkelt sätt olika metodfrågor och…
Köp här

Isbn: 9789144133973

Utgivningsår: 20200213

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Gunnar Handal, Per Lauvås

Kategorier: Forskning och informationshantering Högre utbildning och vidareutbildning Pedagogik Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Vetenskapsmetod
Detta är en bok om hur man kan handleda andra som ska lära sig forska. Boken syftar till att ge en fördjupad förståelse av handledningsarbetet, och ger redskap för hur man kan bemästra olika utmaningar. Tesen är att handledarrollen bör utformas på ett genomtänkt sätt och framförhandlas i mötet med studenter och…
Köp här

Isbn: 9789144048727

Utgivningsår: 20081003

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av: Mats Alvesson

Kategorier: Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Vetenskapsmetod
Intervjun är en av de mest grundläggande metoderna för att få fram kunskap om individer, grupper och organisationer. Att intervjua någon kan tyckas vara ett enkelt och självklart sätt att få fram bra kunskap, men intervjuer är ofta komplexa och svårtolkade sociala interaktioner.Den här boken är skeptisk mot…
Köp här

Isbn: 9789147095513

Utgivningsår: 20110119

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Barbara Czarniawska

Kategorier: Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Vetenskapsmetod
Den form av forskning som förordas i boken bygger på antagandet att metoder och tekniker måste anpassas till forskningsproblemet – och till forskarens personlighet. Det finns en rad olika metodologiska ansatser och tekniker att välja bland. Så här låter författarinnas råd till en förbryllad ung forskare: Sök förstå vad…
Köp här

Isbn: 9789144096773

Utgivningsår: 20140617

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Torsten Thurén, Jack Werner

Kategorier: Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Vetenskapsmetod
Hur kan jag veta om det är sant?Den källkritiska metoden är ett effektivt instrument för att värdera och bedöma olika källors tillförlitlighet. I teorin är källkritiken relativt enkel. Den består av några få tumregler som kan förefalla självklara. Men i praktiken kan källkritik vara mycket svår. Boken är därför…
Köp här

Isbn: 9789147129379

Utgivningsår: 20190822

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Lars Torsten Eriksson, Jens Hultman

Kategorier: Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Vetenskapsmetod
Utan tvivel är man inte riktigt klok är ett bevingat uttryck som visar att kritiskt tänkande är drivkraften för en hållbar samhällsutveckling. Att öka förmågan till kritisk analys är därför ett centralt mål för all utbildning från förskola till universitet. Men hur gör man egentligen för att tänka kritiskt?Läs merBoken…
Köp här

Isbn: 9789147114382

Utgivningsår: 20140507

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Tim Lewens

Kategorier: Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap Vetenskapshistoria (samhällsvetenskap och humaniora) Vetenskapsmetod
Vetenskapen spelar en central roll i det moderna samhället och påverkar vår tillvaro på otaliga vis. Utan vetenskapen hade vi inte haft smittkoppsvaccin, hjärttransplantationer eller mobiltelefoner. Men heller inte, bör man kanske tillägga, kärnvapen eller giftgas. Och parallellt med en pågående vetenskaplig…
Köp här

Isbn: 9789171735195

Utgivningsår: 20171102

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC