Bläddra

av: Hanna Almlöf

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Finansrätt Juridik Kapitalmarknadsrätt och värdepappersrätt Särskilda rättsområden
I boken behandlas aktiebolagets organisation utifrån perspektivet ägarledda aktiebolag. Med ett ägarlett aktiebolag avses ett företag där det råder en slags identitet mellan aktieägarna och ledningen i bolaget. Dessa bolag utgör den stora majoriteten aktiebolag i svenskt näringsliv. Särskilt fokus sätts på…
Köp här

Isbn: 9789172235748

Utgivningsår: 20140808

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BC

Kategorier: Finansrätt Juridik Särskilda rättsområden
Johan Munck har sedan många år en central roll inom utvecklingen av associationsrätt, aktiemarknadsrätt och värdepappersrätt. I uppdrag som utredare, domare, skiljeman, ordförande i flera viktiga nämnder och på andra sätt är han flitigt verksam med en oerhörd arbetskapacitet och stort inflytande. Som en hyllning till…
Köp här

Isbn: 9789185333479

Utgivningsår: 20130307

Utgivare: Corporate Governance Forum, Elanders

Mediatyp: BB

Kategorier: Finansrätt Juridik Pensionslagstiftning Särskilda rättsområden
En arbetsgrupp vid Socialdepartementet har tagit fram förslag på höjda åldersgränser i enlighet med principerna i Pensionsgruppens överenskommelse. Förslaget har tagits fram genom löpande avstämningar mellan arbetsgruppen och Pensionsgruppen. Arbetsgruppen föreslår att ett nytt åldersbegrepp införs i…
Köp här

Isbn: 9789138249048

Utgivningsår: 20190219

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Finansrätt Juridik Kapitalmarknadsrätt och värdepappersrätt Särskilda rättsområden
Lämnar förslag till de lagändringar som krävs i svensk rätt för att genomföra de reviderade och nya regler för bl.a. värdepappersinstitut och börser samt handelsplatser för finansiella instrument som följer av Europaparlamentets och rådets direktiv och förordning om marknader för finansiella instrument. I uppdraget…
Köp här

Isbn: 9789138242193

Utgivningsår: 20150130

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Karin Wallin-Norman

Kategorier: Finansrätt Juridik Särskilda rättsområden
Verket är en lagkommentar och behandlar lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument samt lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden.
Köp här

Isbn: 9789139017370

Utgivningsår: 20130923

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144074757

Utgivningsår: 20110316

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789176105320

Utgivningsår: 20140201

Utgivare: Karnov Group

Mediatyp: BC

av: Hans Elliot

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
Rekonstruktionspraktikan är ett oumbärligt hjälpmedel för dig som arbetar med företagsrekonstruktion, inklusive lönegaranti, både som rekonstruktör och assisterande medarbetare. Praktikan innehåller en systematisk sammanställning av praktiskt taget alla handlingar enligt lagen om företagsrekonstruktion och…
Köp här

Isbn: 9789186325176

Utgivningsår: 20190624

Utgivare: Limhamnsgruppen, Tryckeri AB CA Andersson & Co

Mediatyp: BC

av: Ella Grundell, Johan Lycke, Alf-Peter Svensson, Gerhard Winroth

Kategorier: Finansrätt Juridik Kapitalmarknadsrätt och värdepappersrätt Särskilda rättsområden
”Etik och regelverk på värdepappersmarknaden” är en av tre böcker i en serie framtagen av Liber utifrån SwedSec:s kunskapskrav för Licensieringstest för värdepappersmarknaden. Boken är anpassad till delområde 4 och 5 i kunskapskraven och ger aktuella, grundläggande kunskaper. Kapitelindelningen följer i huvudsak…
Köp här

Isbn: 9789147109319

Utgivningsår: 20130314

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Finansrätt Juridik Pensionslagstiftning Särskilda rättsområden
Ser över beskattningen av livförsäkringsföretagen. Utredningens förslag innebär bland annat en anpassning av regelerverket till dagens tjänstepensionsplaner, som domineras av så kallade avgiftsbestämda utfästelser där pensionsborgenärerna står risken. Utredningen lämnar också förslag för att göra de olika sätten att…
Köp här

Isbn: 9789138243244

Utgivningsår: 20150630

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Christine Andersson, Anna-Lena Dahlqvist, Sigurd Elofsson

Kategorier: Brottslighet och kriminologi Finansrätt Juridik Redovisningsrätt Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Frågor om redovisning och revision är mer aktuella än någonsin, särskilt de som berör straff- och skadeståndsrätt. De senaste åren har det duggat tätt bland redovisnings- och revisionsskandalerna, bland de mest uppmärksammade kan nämnas Enron, WorldCom, Parmalat, Skandia, Intrum Justitia och HQ Bank. Bokföringsbrottet…
Köp här

Isbn: 9789139111573

Utgivningsår: 20110408

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Mårten Schultz, Jori Munukka, Teresa Simon-Almendal, Gustaf Sjöberg, Jessika van der Sluijs, Fabian Walla, Mauro Zamboni, Mia Carlson, Lars Gorton, Lars Heuman, Jan Kleineman, Fredric Korling, Göran Millqvist

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Finansrätt Juridik Kapitalmarknadsrätt och värdepappersrätt Särskilda rättsområden
Stockholm Centre for Commercial Law vid Stockholms universitet har till uppgift att främja forskning och forskarutbildning inom affärsjuridik. Det sker bland annat genom att Centret tar initiativ till samt leder och samordnar forskningsprojekt. Centret anordnar också vetenskapliga föreläsningar, seminarier och…
Köp här

Isbn: 9789172233997

Utgivningsår: 20100712

Utgivare: Jure Förlag, Elanders/eddy.se ab

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789176787229

Utgivningsår: 20090317

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

Kategorier: Bankrätt Finansrätt Juridik Särskilda rättsområden
I Bankvolymen finns den samlade EU-rätten och svenska regleringen för banker och kreditinstitut.
Köp här

Isbn: 9789187387722

Utgivningsår: 20160905

Utgivare: FAR Akademi

Mediatyp: BC

Kategorier: Finansrätt Juridik Kapitalmarknadsrätt och värdepappersrätt Särskilda rättsområden
Två tredjedels majoritet…… på bolagsstämman ska räcka för beslut om riktade emissioner av aktier. I dagsläget gäller 90 procents majoritet enligt de s.k. Leo-reglerna i 16 kap. aktiebolagslagen. Föreslår också att riktade emissioner i bolag som står för mindre än en procent av omsättningen i koncernen ska…
Köp här

Isbn: 9789138236093

Utgivningsår: 20110704

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Finansrätt Juridik Särskilda rättsområden
Författningssamling i associationsrätt innehåller de grundläggande författningarna i associationsrätt som de lyder i juli 2016 och är primärt avsedd för kurser på univeritets- och högskolenivå. De rättsfallsreferenser som finns i samlingen är hämtade från Sveriges Rikes Lag (lagboken).
Köp här

Isbn: 9789139207870

Utgivningsår: 20160823

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Håkan Andersson, Bertil Bengtsson, Anders Holm, Svante O Johansson, Malou Klevhill Larsson, Eva Lindell-Frantz, Birger Nydrén, Marcus Radetzki, Jessika van der Sluijs, Harald Ullman

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Denna antologi är ett uttryck för författarnas ambitioner att tillgodose en del av behovet av forskning inom försäkrings- och skadeståndsrätt och att fortsätta det arbete med denna inriktning som inleddes år 2009 med publiceringen av antologin Uppsatser om försäkringsavtalslagen. Uppsatserna är författade av Håkan…
Köp här

Isbn: 9789172236332

Utgivningsår: 20151120

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789185921058

Utgivningsår: 20111001

Utgivare: Axelius förlag (Axelius Distribution AB)

Mediatyp: BC

av: Erland Strömbäck, Helen Bernerfalk

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Trafikskadelagen reglerar rätten till ersättning vid skada som uppkommer vid trafik med motordrivet fordon. Med tanke på alla stora och små trafikolyckor som dagligen inträffar så är denna lag säkert en av våra oftast tillämpade lagar. Grundkonstruktionen är enkel. Skada i följd av trafik med motordrivet fordon ska…
Köp här

Isbn: 9789139116769

Utgivningsår: 20190611

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Finansrätt Juridik Kapitalmarknadsrätt och värdepappersrätt Särskilda rättsområden
Har haft i uppdrag att lämna förslag till de lagändringar som krävs i svensk rätt för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av det s.k. öppenhetsdirektivet. Utredningen lämnar förslag till en ny ordning för redovisningstillsyn i Sverige. Utredningen föreslår bl.a att Finansinspektionen, som är…
Köp här

Isbn: 9789138242490

Utgivningsår: 20150305

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Stefan Lindskog

Kategorier: Finansrätt Juridik Kapitalmarknadsrätt och värdepappersrätt Särskilda rättsområden
Denna bok kommenterar reglerna om kapitalbrist i aktiebolag som är praktiskt viktiga men många gånger svårtolkade. Detta leder ofta till missuppfattningar om det verkliga rättsläget. Inom affärslivet har därför skapats ett tämligen egenartat inhemskt regelverk utan egentlig motsvarighet i andra länder. Reglerna har…
Köp här

Isbn: 9789139017530

Utgivningsår: 20151001

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144081700

Utgivningsår: 20120312

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789176103494

Utgivningsår: 20120806

Utgivare: Karnov Group

Mediatyp: BC

Kategorier: Finansrätt Juridik Kapitalmarknadsrätt och värdepappersrätt Särskilda rättsområden
Regelsamlingen för värdepapper med fokus på fonder och aktier. Nu med både MiFID och MiFID II, MiFIR och den nya regleringen av marknadsmissbruk.
Köp här

Isbn: 9789187387753

Utgivningsår: 20160905

Utgivare: FAR Akademi

Mediatyp: BC

av: Rebecca Söderström

Kategorier: Finansrätt Juridik Kapitalmarknadsrätt och värdepappersrätt Särskilda rättsområden
Kapitalmarknadsrätten innehåller regler om verksamheten på kapitalmarknaden, bland annat regler om olika slag av finansiella företag som banker, försäkringsbolag, fonder och marknadsplatser. Kapitalmarknadsrätten innehåller med få undantag inte materiella regler om den verksamhet som bedrivs (dessa återfinns oftast i…
Köp här

Isbn: 9789177370697

Utgivningsår: 20190802

Utgivare: Iustus, Dimograf

Mediatyp: BC

av: Marcus Radetzki

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Särskilda rättsområden
I denna bok behandlas de regler och principer som äger tillämpning vid tolkning av försäkringsvillkor. Boken har tre huvudsyften, nämligen:– klargöra vilka faktorer som kan äga inflytande vid tolkning av försäkringsvillkor,– att analysera hur dessa tolkningsfaktorer förhåller sig till varandra och att på…
Köp här

Isbn: 9789147114566

Utgivningsår: 20140411

Utgivare: Liber

Mediatyp: BB

av:

Kategorier: Finansrätt Juridik Redovisningsrätt Särskilda rättsområden
Har haft uppdrag att göra en översyn av KRL (Kommunal redovisningslag). Syftet med översynen är att åstadkomma en ändamålsenlig redovisningslagstiftning för kommuner och landsting. Utgångspunkten ska bl.a. vara att de redovisningsprinciper som är av vikt för kommuner och landsting särskilt ska beaktas och att…
Köp här

Isbn: 9789138244265

Utgivningsår: 20160322

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Sigurd Elofsson, Rolf Holmquist, Johan Lindmark, Christine Andersson

Kategorier: Brottslighet och kriminologi Finansrätt Juridik Redovisningsrätt Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Frågor om redovisning och revision är mer aktuella än någonsin, särskilt de som berör straff- och skadeståndsrätt. De senaste åren har det duggat tätt bland redovisnings- och revisionsskandalerna. Bokföringsbrottet är det enskilt största ekobrottet räknat i antalet åtal och fällande domar och skadeståndsyrkanden på…
Köp här

Isbn: 9789139113881

Utgivningsår: 20170123

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Henric Falkman

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Verksamheten i privata försäkringsföretag har länge ansetts vara av särskild betydelse för både enskilda och samhället. Ur försäkringstagarnas synpunkt är verksamheten av betydelse av i huvudsak två anledningar – den bidrar till att enskilda personer och företag kan minska sitt risktagande i olika situationer, och…
Köp här

Isbn: 9789172234581

Utgivningsår: 20111011

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Försäkringsvolymen är regelsamlingen för försäkringsföretag. Innehåller nya Solvens II-förordningen som är direktverkande, Solvens II-direktivet och försäkringsförmedlingsdirektivet m.m.
Köp här

Isbn: 9789187387746

Utgivningsår: 20160905

Utgivare: FAR Akademi

Mediatyp: BC

av: Hans Elliot

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
Förvaltarberättelse i konkurs – en praktika är ett verktyg som gör att du blir effektivare och vinner tid vid arbetet med förvaltarberättelsen. Både med metod och formulering. Strukturen följer de krav som ställs på en förvaltarberättelse och vilka olika typer av konkursgäldenärer som omfattas av respektive…
Köp här

Isbn: 9789186325183

Utgivningsår: 20191209

Utgivare: Limhamnsgruppen

Mediatyp: BC

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Trafikljus och stresstest i försäkringsbranschen! Föreslår en anpassning av försäkringsrörelselagstiftningen till EU:s Solvens II-direktiv*. Detta innebär bl.a. ett nytt, väsentligt mer sofistikerat sätt att beräkna företagens lagstadgade kapitalbuffert (solvenskapital). Storleken ska bestämmas av risken i hela…
Köp här

Isbn: 9789138236376

Utgivningsår: 20111108

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Christer Westermark

Kategorier: Finansrätt Juridik Redovisningsrätt Särskilda rättsområden
Den omarbetade tredje upplagan av boken om lagar om bokföring och revision har tagit hänsyn till de ändringar i lagar och praxis som skettunder de senaste åren. Eftersom bokföringslagen är en ramlag är de normgivande organens roll betydande. Innebörden av god redovisningssed är central för såväl redovisning som…
Köp här

Isbn: 9789139016076

Utgivningsår: 20120130

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Finansrätt Internationell rätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
FÖRFATTNINGSSAMLING I KREDIT- OCH OBESTÅNDSRÄTT, EU-RÄTT OCH ASSOCIATIONSRÄTT innehåller en för kredit- och obeståndsrätt relevanta lagtexter (vissa i urval) i civilrätt, brottslighet och förbud relaterad till näringsverksamhet, obeståndsrätt och EU-rätt. EU-rätten omfattar områdena erkännande och verkställighet av…
Köp här

Isbn: 9789139208365

Utgivningsår: 20161020

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Nicholas Ahonen, Rasmus Mathisen

Kategorier: Finansrätt Juridik Särskilda rättsområden
Crowdfunding, eller på svenska gräsrotsfinansiering, är ett sätt för entreprenörer – såväl fysiska som juridiska personer – att tillgodogöra sig kapital från en större mängd finansiärer, för att finansiera ett valt ändamål. Det möjliggörs dels genom plattformar på Internet där entreprenörer kan söka kapital för…
Köp här

Isbn: 9789172236462

Utgivningsår: 20160722

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
Behandlar de delar av Kronogogdens verksamhet som regleras av framförallt utsökningsbalken. Utmätningsförfarandet ges stort utrymme. Boken innehåller dessutom särskilda avsnitt om bl.a. exekutiv försäljning, avhysning, handräckning och kvarstad, samt återtagning.
Köp här

Isbn: 9789186525477

Utgivningsår: 20111221

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
Har haft i uppdrag att ta fram förslag till de kompletterande regler som behövs med anledning av EU:s förordning om europeisk kvarstad på bankmedel. Förordningen antogs av Europaparlamentet och rådet i juli 2014 och syftar till att skapa ett enhetligt och snabbt system som ska underlätta för fordringsägare, särskilt…
Köp här

Isbn: 9789138243060

Utgivningsår: 20150609

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Lars Eric Gustafsson

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
“Företagsrekonstruktion och ackord” beskriver ur företagsekonomiskt, juridiskt och praktiskt perspektiv möjligheter och svårigheter att rekonstruera olönsamma företag. Förutom svenska rekonstruktions- och ackordsregler och det bästa sättet att genomföra en framgångsrik rekonstruktion inför domstol behandlas…
Köp här

Isbn: 9789139017578

Utgivningsår: 20140613

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC