Bläddra
Köp här

Isbn: 9789176103494

Utgivningsår: 20120806

Utgivare: Karnov Group

Mediatyp: BC

Kategorier: Bankrätt Finansrätt Juridik Särskilda rättsområden
Bankvolymen 2019/2020 I Bankvolymen finns den samlade EU-rätten och svenska regleringen för banker och kreditinstitut. Bankvolymen är regelsamlingen som samlar EU-rätt, lagstiftning och föreskrifter som reglerar bank- och kreditverksamhet. Nyheterna i årets upplaga av Bankvolymen Ny föreskrift från Finansinspektionen…
Köp här

Isbn: 9789188735232

Utgivningsår: 20190906

Utgivare: FAR AB

Mediatyp: BC

av: Mats Beckman, Magnus Björkman, Robert Dahlström, Ella Grundell, Erik Holmstrand, Lennart Lundquist, Urban Rydin, Alf-Peter Svensson, Jan Wiberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansrätt Finansväsen Finansväsen och redovisning Investeringar och värdepapper Juridik Kapitalmarknadsrätt och värdepappersrätt Särskilda rättsområden
”Rådgivning på värdepappersmarknaden” är framtagen av Liber utifrån SwedSec:s kunskapskrav för Licensieringstest för rådgivare. Boken är anpassad till 2015 års kunskapskrav och ger aktuella, grundläggande kunskaper. Kunskapskraven utgör en grundnivå av kunskap som licenshavare i målgruppen måste ha, oavsett…
Köp här

Isbn: 9789147117031

Utgivningsår: 20150602

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

Kategorier: Finansrätt Folkrätt Folkrätt: mänskliga rättigheter Folkrätt: mänskliga rättigheter: arbete och sociala rättigheter Försäkringsrätt Internationell rätt Juridik Särskilda rättsområden
Regeringen föreslår ett lagstadgat ansvar för landstingen att utföra försäkringsmedicinska utredningar. Förslaget, som syftar till en enklare, mer rättsäker och likvärdig bedömning av sjukersättningen. Med en försäkringsmedicinsk utredning avses en medicinsk undersökning av en försäkrad som ska kunna utgöra ett…
Köp här

Isbn: 9789138245330

Utgivningsår: 20161130

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Christine Andersson, Anna-Lena Dahlqvist, Sigurd Elofsson

Kategorier: Brottslighet och kriminologi Finansrätt Juridik Redovisningsrätt Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Frågor om redovisning och revision är mer aktuella än någonsin, särskilt de som berör straff- och skadeståndsrätt. De senaste åren har det duggat tätt bland redovisnings- och revisionsskandalerna, bland de mest uppmärksammade kan nämnas Enron, WorldCom, Parmalat, Skandia, Intrum Justitia och HQ Bank. Bokföringsbrottet…
Köp här

Isbn: 9789139111573

Utgivningsår: 20110408

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Henric Falkman

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Verksamheten i privata försäkringsföretag har länge ansetts vara av särskild betydelse för både enskilda och samhället. Ur försäkringstagarnas synpunkt är verksamheten av betydelse av i huvudsak två anledningar – den bidrar till att enskilda personer och företag kan minska sitt risktagande i olika situationer, och…
Köp här

Isbn: 9789172234581

Utgivningsår: 20111011

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Finansrätt Juridik Kapitalmarknadsrätt och värdepappersrätt Särskilda rättsområden
Aktiemarknadsnämndens material sammanställt i en volym. Viktig vägledning vid tolkning av till exempel takeover- och budpliktsregler.
Köp här

Isbn: 9789187387760

Utgivningsår: 20160905

Utgivare: FAR Akademi

Mediatyp: BC

av: Stefan Olsson

Kategorier: Finansrätt Juridik Redovisningsrätt Särskilda rättsområden
Redovisningsrätt ger en överskådlig introduktion till svenska och internationella redovisningsnormer. Boken utgår från redovisningsrättens särdrag som rättsvetenskaplig disciplin. Med avstamp i den enskilda affärshändelsen går framställningen vidare till…
Köp här

Isbn: 9789139021490

Utgivningsår: 20200317

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Finansrätt Juridik Pensionslagstiftning Särskilda rättsområden
Daisyskiva av slutbetänkande från Pensionsåldersutredningen. Översyn av pensionsrelaterade åldersgränser och möjligheter för ett längre arbetsliv.
Köp här

Isbn: 9789138239261

Utgivningsår: 20130627

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: AC

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Finansrätt Juridik Särskilda rättsområden
Författningssamling i associationsrätt innehåller de grundläggande författningarna i associationsrätt som de lyder i juli 2016 och är primärt avsedd för kurser på univeritets- och högskolenivå. De rättsfallsreferenser som finns i samlingen är hämtade från Sveriges Rikes Lag (lagboken).
Köp här

Isbn: 9789139207870

Utgivningsår: 20160823

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Nicholas Ahonen, Rasmus Mathisen

Kategorier: Finansrätt Juridik Särskilda rättsområden
Crowdfunding, eller på svenska gräsrotsfinansiering, är ett sätt för entreprenörer – såväl fysiska som juridiska personer – att tillgodogöra sig kapital från en större mängd finansiärer, för att finansiera ett valt ändamål. Det möjliggörs dels genom plattformar på Internet där entreprenörer kan söka kapital för…
Köp här

Isbn: 9789172236462

Utgivningsår: 20160722

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
Behandlar de delar av Kronogogdens verksamhet som regleras av framförallt utsökningsbalken. Utmätningsförfarandet ges stort utrymme. Boken innehåller dessutom särskilda avsnitt om bl.a. exekutiv försäljning, avhysning, handräckning och kvarstad, samt återtagning.
Köp här

Isbn: 9789186525477

Utgivningsår: 20111221

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Marcus Radetzki

Kategorier: Civilrättsliga åtgärder Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Rättssystem: allmänt Rättssystem: civilprocessen, rättstvister och tvistlösning Särskilda rättsområden Skada och skadestånd
I denna bok presenteras, analyseras och diskuteras de regler och principer som i svensk utomkontraktuell skadeståndsrätt styr skadeståndsberäkningen vid sakskada.Sedan den förra upplagan av boken publicerades har frågor om skadeståndsberäkning vid sakskada aktualiserats i flera prejudikat från Högsta domstolen som i…
Köp här

Isbn: 9789139021421

Utgivningsår: 20190716

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
Analyserar innebörden av Europaparlamentets och rådets förordning om insolvensförfaranden (den reviderade insolvensförordningen) från ett svenskt perspektiv och föreslå de kompletterande författningsändringar och andra åtgärder som den ger anledning till. Genom den tidigare insolvensförordningen skapades ett europeiskt…
Köp här

Isbn: 9789138244180

Utgivningsår: 20160304

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Stefan Lindskog

Kategorier: Finansrätt Juridik Kapitalmarknadsrätt och värdepappersrätt Särskilda rättsområden
Denna bok kommenterar reglerna om kapitalbrist i aktiebolag som är praktiskt viktiga men många gånger svårtolkade. Detta leder ofta till missuppfattningar om det verkliga rättsläget. Inom affärslivet har därför skapats ett tämligen egenartat inhemskt regelverk utan egentlig motsvarighet i andra länder. Reglerna har…
Köp här

Isbn: 9789139017530

Utgivningsår: 20151001

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144091082

Utgivningsår: 20130327

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av: Björn Dannberg, Robert Dahlström

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansrätt Finansväsen Finansväsen och redovisning Juridik Pensioner Pensionslagstiftning Särskilda rättsområden
En handbok om tjänstepensioner för rådgivare. Handboken fungerar som uppslagsbok i kundmötet och ingår som kurslitteratur hos Contento Wassum Academy. Fokus ligger på tjänstepensioner, men visar även tjänstepensionen i sitt sammanhang, det vill säga tillsammans med allmän försäkring och privat pensionssparande. I boken…
Köp här

Isbn: 9789198208023

Utgivningsår: 20160302

Utgivare: Learnify

Mediatyp: BC

Kategorier: Finansrätt Juridik Kapitalmarknadsrätt och värdepappersrätt Särskilda rättsområden
Aktiemarknadsnämndens material sammanställt i en volym. Viktig vägledning vid tolkning av till exempel takeover- och budpliktsregler. Aktiemarknadsnämndens uttalanden lämpar sig för ledningen av börsbolag och de som arbetar med dessa bolag såsom affärsjurister och revisorer
Köp här

Isbn: 9789187387913

Utgivningsår: 20170801

Utgivare: FAR

Mediatyp: BC

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Försäkringsvolymen 2019/2020 Försäkringsvolymen är regelsamlingen för försäkringsföretag. Innehåller nya Solvens II-förordningen som är direktverkande, Solvens II-direktivet och försäkringsförmedlingsdirektivet m.m. Försäkringsvolymen samlar gällande rätt på försäkringsområdet. Lagar, förordningar, föreskrifter och…
Köp här

Isbn: 9789188735256

Utgivningsår: 20190906

Utgivare: FAR AB

Mediatyp: BC

av: Per Johan Eckerberg

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Särskilda rättsområden
FörsäkringsrörelseManualen 2014 är en ny och väsentligt utökad upplaga av 2011 års succé som: ger dig ett helikopterperspektiv på förarbeten och regler visar samspelet mellan bank- och försäkring möjliggör för dig att hantera flera lagtexter samtidigt lämnar stöd och anvisningar för rättsutredningar …
Köp här

Isbn: 9789163375798

Utgivningsår: 20140110

Utgivare: Scandinavian RE Production AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Finansrätt Juridik Lagstiftning för finansiella tjänster Särskilda rättsområden Skadestånd
Utredning angående hur skadestånd ska bestämmas vid brister i finansiell rådgivning till konsumenter, något som för närvarande regleras i lagen om finansiell rådgivning till konsumenter (LFR). Ds:n utgår från att skadeståndsansvaret liksom nu ska förutsätta styrkt uppsåt eller oaktsamhet. Särskild utredare: Bertil…
Köp här

Isbn: 9789138245989

Utgivningsår: 20170503

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Sigurd Elofsson, Rolf Holmquist, Johan Lindmark, Christine Andersson

Kategorier: Brottslighet och kriminologi Finansrätt Juridik Redovisningsrätt Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Frågor om redovisning och revision är mer aktuella än någonsin, särskilt de som berör straff- och skadeståndsrätt. De senaste åren har det duggat tätt bland redovisnings- och revisionsskandalerna. Bokföringsbrottet är det enskilt största ekobrottet räknat i antalet åtal och fällande domar och skadeståndsyrkanden på…
Köp här

Isbn: 9789139113881

Utgivningsår: 20170123

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Ulf Bernitz, Lars Gorton, Torkel Gregow, Lars Heuman, Tobias Johansson, Jan Kleineman, Fredric Korling, Gertrud Lennander, Lennart Lynge Andersen, Göran Millqvist, Jori Munukka, Marcus Radetzki, Teresa Simon-Almendal, Gustaf Sjöberg, Jessika van der Sluijs, Rolf Åbjörnsson, Sören Öman

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Finansrätt Juridik Kapitalmarknadsrätt och värdepappersrätt Särskilda rättsområden
Stockholm Centre for Commercial Law vid Stockholms universitet har till uppgift att främja forskning och forskarutbildning inom affärsjuridik. Det sker bland annat genom att Centret tar initiativ till samt leder och samordnar forskningsprojekt. Centret anordnar också vetenskapliga föreläsningar, seminarier och…
Köp här

Isbn: 9789172234659

Utgivningsår: 20111212

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av: Stefan Olsson

Kategorier: Finansrätt Juridik Redovisningsrätt Särskilda rättsområden
God redovisningsed är den rättsliga standard som styr det materiella innehållet i den svenska redovisningsrätten. Både bokföringslagen och årsredovisningslagen är relativt kortfattade ramlagar, vilka hänvisar till denna rättsliga standard. Även inkomstskattelagen hänvisar till god redovisningssed. Som sådan räknas…
Köp här

Isbn: 9789176787571

Utgivningsår: 20100614

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Försäkringsvolymen är regelsamlingen för försäkringsföretag. Innehåller nya Solvens II-förordningen som är direktverkande, Solvens II-direktivet och försäkringsförmedlingsdirektivet m.m. Försäkringsvolymen samlar gällande rätt på försäkringsområdet. Lagar, förordningar, föreskrifter och EU-rätt är uppdaterade utifrån…
Köp här

Isbn: 9789187387944

Utgivningsår: 20170825

Utgivare: FAR

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Finansrätt Juridik Lagstiftning för finansiella tjänster Särskilda rättsområden
Statistik ska skötas av SCB! Föreslår att SCB ska ta hand om såväl Riksbankens som Finansinspektionens uppgiftsinsamling. Uppgifterna ska lagras i en särskild databas hos SCB som Riksbanken och Finansinspektionen har tillgång till. Databasens hantering ska regleras i en särskild lag med bestämmelser om vilken typ av…
Köp här

Isbn: 9789138238394

Utgivningsår: 20121207

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Christer Westermark

Kategorier: Finansrätt Juridik Redovisningsrätt Särskilda rättsområden
Den omarbetade tredje upplagan av boken om lagar om bokföring och revision har tagit hänsyn till de ändringar i lagar och praxis som skettunder de senaste åren. Eftersom bokföringslagen är en ramlag är de normgivande organens roll betydande. Innebörden av god redovisningssed är central för såväl redovisning som…
Köp här

Isbn: 9789139016076

Utgivningsår: 20120130

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Finansrätt Internationell rätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
FÖRFATTNINGSSAMLING I KREDIT- OCH OBESTÅNDSRÄTT, EU-RÄTT OCH ASSOCIATIONSRÄTT innehåller en för kredit- och obeståndsrätt relevanta lagtexter (vissa i urval) i civilrätt, brottslighet och förbud relaterad till näringsverksamhet, obeståndsrätt och EU-rätt. EU-rätten omfattar områdena erkännande och verkställighet av…
Köp här

Isbn: 9789139208365

Utgivningsår: 20161020

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Erik Danhard

Kategorier: Arbetsrätt Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
KonkursArbetsrätt – sjätte upplagan – är boken för alla som handlägger frågor om arbetstagares rättigheter och skyldigheter i samband med konkurser och företagsrekonstruktioner. Den vänder sig till konkursförvaltare, rekonstruktörer, kronofogdar, fackliga företrädare m fl. De arbets- och insolvensrättsliga frågor som…
Köp här

Isbn: 9789172237384

Utgivningsår: 20180904

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BB

Kategorier: Finansrätt Juridik Kapitalmarknadsrätt och värdepappersrätt Särskilda rättsområden
Värdepappersvolymen är FAR Akademis samlingsverk för värdepapper, med fokus på fonder och aktier. Här hittar du bland annat de senaste EU-reglerna och Finansinspektionens föreskrifter. FAR Akademi erbjuder dig en bok som innehåller allt du behöver för att hålla dig uppdaterad. Nyheterna i korthet Det har skett stora…
Köp här

Isbn: 9789187387265

Utgivningsår: 20140829

Utgivare: FAR Akademi

Mediatyp: BC

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Finansrätt Internationell rätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
Författningssamlingen innehåller en för kredit- och obeståndsrätt relevanta lagtexter i civilrätt, brottslighet och förbud relaterad till näringsverksamhet, obeståndsrätt och EU-rätt.Materialet speglar rättsläget i juni 2019.Författningssamlingen riktar sig till ekonomi- och juriststudenter inom både grund- och…
Köp här

Isbn: 9789139208754

Utgivningsår: 20190820

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Särskilda rättsområden
De huvudsakliga förslagen: En person som haft aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga under minst ett år kan ansöka till Försäkringskassan om att få behålla aktivitetsersättningen under högst sex månader medan hon eller han prövar att studera. En person som prövar att arbeta med vilande sjukersättning…
Köp här

Isbn: 9789138244326

Utgivningsår: 20160401

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Lars Eric Gustafsson

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
“Företagsrekonstruktion och ackord” beskriver ur företagsekonomiskt, juridiskt och praktiskt perspektiv möjligheter och svårigheter att rekonstruera olönsamma företag.Förutom svenska rekonstruktions- och ackordsregler och det bästa sättet att genomföra en framgångsrik rekonstruktion inför domstol behandlas…
Köp här

Isbn: 9789139017578

Utgivningsår: 20140613

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Gabriel Oxenstierna, Mattias Anjou

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansrätt Finansväsen Finansväsen och redovisning Investeringar och värdepapper Juridik Kapitalmarknadsrätt och värdepappersrätt Särskilda rättsområden
Specialister på värdepappersmarknaden är en bok som ger kvalificerad kunskap om värdepappersmarknaden ur såväl finansekonomisk och juridisk som administrativ synvinkel. Den är särskilt framtagen för att passa dig som arbetar som specialist i finansbranschen, exempelvis som aktiemäklare, kapitalförvaltare, analytiker…
Köp här

Isbn: 9789144101439

Utgivningsår: 20160329

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Björn Dannberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansrätt Finansväsen Finansväsen och redovisning Juridik Pensioner Pensionslagstiftning Särskilda rättsområden
En handbok om tjänstepensioner för rådgivare. Handboken fungerar som uppslagsbok i kundmötet och ingår som kurslitteratur hos Contento Wassum Academy. Fokus ligger på tjänstepensioner, men visar även tjänstepensionen i sitt sammanhang, det vill säga tillsammans med allmän försäkring och privat pensionssparande. I boken…
Köp här

Isbn: 9789198208030

Utgivningsår: 20170301

Utgivare: Learnify

Mediatyp: BC

Kategorier: Bankrätt Finansrätt Juridik Särskilda rättsområden
I Bankvolymen finns den samlade EU-rätten och svenska regleringen för banker och kreditinstitut. Bankvolymen riktar sig till dig som arbetar med lednings-, ekonomi-, compliance- och kapitaltäckningsfrågor för banker. Ytterligare yrkesroller som boken passar för är affärsjurister och revisorer som är externa rådgivare…
Köp här

Isbn: 9789187387920

Utgivningsår: 20170825

Utgivare: FAR

Mediatyp: BC

av: Jonas Dahlgren

Kategorier: Finansrätt Hälsa, relationer och personlig utveckling Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Privatekonomi Särskilda rättsområden Självhjälp och praktiska råd
Dahlgren har på ett systematiskt sätt gått igenom alla de steg och bearbetat/förklarat alla de relevanta och i vissa fall svåra begrepp som finns i alla byråkrattext i, runt och kring Kronofogdemyndigheten. Detta häfte är avsett för dig som har haft, har, eller ev. kan få mankemang hos fogden. Den ger även en uppenbar…
Köp här

Isbn: 9789163709326

Utgivningsår: 20120613

Utgivare: Jonas Dahlgren

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Finansrätt Juridik Pensionslagstiftning Särskilda rättsområden
Pensionsgruppen, med företrädare för de partier som står bakom pensionsöverenskommelsen, har tagit initiativ till en utredning för att göra en översyn av grundskyddet för pensionärer. Uppdraget omfattar garantipension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd. Utredningens förslag: Garantipensionen ska höjas för både…
Köp här

Isbn: 9789138247747

Utgivningsår: 20180316

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC